Dabaszinātņu mācību jomas skolotāju sanāksme Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 25 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Oktobris 2018 16:24

tmb20181025162016

22.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā uz sanāksmi tika aicināti Dabaszinātņu mācību jomas skolotāji, kuri māca fiziku, ķīmiju, bioloģiju, ģeogrāfiju un dabaszinības. Dabaszinātņu mācību jomas koordinatore Ārita Andrejeva iepazīstināja novadu skolotājus ar pamatizglītības standarta projekta jauno versiju, kur atspoguļoti sasniedzamie rezultāti beidzot 3., 6. un 9. klasi, kā arī mācību priekšmetu programmu paraugiem visos mācību priekšmetos. Izglītības satura plānošanā akcents tiek likts uz pēctecību un starpdisciplinaritāti. Skola2030 komanda šobrīd izstrādā atbalsta materiālus skolēniem, kuros būs iekļauti šādi materiāli: temata atsegums, vizualizācijas, vingrināšanās materiāli, stratēģija, vārdnīca, vērtēšana.

Sanāksme turpinājās fizikas, ķīmijas, bioloģijas un dabaszinību mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās. Skolotāji analizēja centralizēto eksāmenu rezultātus, uzdevumu specifiku un izteica priekšlikumus tālākajam darbam skolēnu sagatavošanai eksāmeniem.

Sanāksmes laikā tika akceptēti metodisko apvienību darba plāni, kā arī tika izstrādāti kritēriji vietu sadalei starpnovadu bioloģijas, ķīmijas un fizikas olimpiādēm.

Semināra laikā tika diskutēts par dažādiem konkursiem, kas tiek piedāvāti skolēniem, kā arī par jaunāko piedāvāto mācību un metodisko literatūru. Aktualizēts tika arī jautājums par pedagogu profesionālās pilnveidošanās iespējām.

Dabaszinātņu jomas koordinatore Ārita Andrejeva

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei