Starpnovadu seminārs Tilžas internātpamatskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 01 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 01 Novembris 2018 15:07

tmb20181101145639Bērni ir Dieva pasaules puķes,
kas uz laiku uzticētas mūsu mīlestībai un gādībai,
taču viņi attīstās un aug pēc
saviem pašu negrozāmajiem likumiem.
/Zenta Mauriņa/

 

31. oktobrī Tilžas internātpamatskolā norisinājās seminārs izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam par skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanu vispārējās izglītības iestādē. Semināru organizēja Tilžas internātpamatskola sadarbībā ar Balvu IKSP. Kupli apmeklēts seminārs bija no Balvu un Viļakas IKS pārvaldes, un Balvu iekļaujošās izglītības centra, piedalījās pedagogi un atbalsta personāls no Tilžas, Bērzpils, Balvu, Rugāju vidusskolas, PII no Balviem, Tilžas un Bērzkalnes, kā arī Balvu, Eglaines, Stacijas, Viļakas un Žīguru pamatskolas.

Semināra mērķis bija parādīt skolas labo piemēru skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanā vispārējās izglītības iestādē, un galvenais, dalīties pieredzē ar citu skolu speciālistiem un pedagogiem. Apzināt problēmas, ar kurām saskaras katra skola, lai turpmāk meklētu tām risinājumu.

Programmā tika iekļautas tādas tēmas:

  1. Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušana vispārējās izglītības iestādēs.
  2. Integrēto mācību stundu vērošana un analīze.
  3. 7-12 gadus vecu izglītojamo intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana.
  4. Bērnu emocionālā audzināšana no 0-7 gadiem.
  5. TIPS individuālo izglītības plānu izveide, pārraudzība un analīze.
  6. Sociālā pedagoga sadarbība ar atbalsta personālu.

Semināra sākumā viesus sveica skolas direktore I.Bērziša un Balvu IKSP vadītāja I.Kaļva, priecēja skolēnu sagatavotie priekšnesumi ar dziesmām un dzeju. Pēc ievaddaļas viesiem bija iespēja klātienē vērot vienu mācību stundu, pēc izvēles – literatūru, angļu valodu, matemātiku vai Latvijas vēsturi, kurās ir iekļauti speciālās izglītības programmas skolēni, vai arī iepazīties ar krāsaino smilšu spēļu izmantošanu mācību procesā.

Pēc atklāto stundu apmeklējuma, semināra dalībnieki piedalījās asociētās profesores Dr.paed., Mg.paed. Mārītes Rozenfeldes lekcijā, kurā tika runāts par speciālo bērnu iekļaušanu skolas atbalsta sistēmā. Tālāk darbs noritēja darba grupās:

  • 7-12 gadus vecu izglītojamo intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana (vada logopēdes L.Zača, I.Daukste, D.Petrova);
  • Bērnu emocionālā audzināšana no 0-7 gadiem (vada TIPS psiholoģe I.Vinceviča);
  • Individuālo izglītības plānu izveide, pārraudzība un analīze Tilžas internātpamatskolā (vada TIPS speciālais pedagogs S.Loča);
  • Sociālā pedagoga sadarbība ar atbalsta personālu (vada Tilžas vidusskolas sociālā pedagoģe I.Semjonova).

Pēc darba grupām notika ekskursija pa skolu, kur viesiem bija iespēja apskatīt skolas telpas.

Semināra beigās dalībniekiem I.Bērziša izsniedza apliecības par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu “Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušana vispārējās izglītības iestādēs.”

Skola kolektīvs vēlas pateikties visiem semināra dalībniekiem par pozitīvajām emocijām un pieredzes dalīšanos. Uz tikšanos pavasarī, kad tiks turpināts iesāktais darbs!

Inta Kaļva
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei