"Kopā ar putniem debesīs" - aizvadīts starpnovadu bērnu un jauniešu radošais festivāls

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 31 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 31 Maijs 2018 15:19

tmb20180531144827

Par ikgadēju tradīciju Balvos ir kļuvis starpnovadu bērnu un jauniešu radošais festivāls, uz kuru 30.maijā pulcējas vairāk nekā 30 kolektīvi no Balvu, Rugāju un Baltinavas novadiem.

Šogad pasākums noritēja trīs daļās. Tas sākās ar festivāla atklāšanu "Putni ir atlidojuši. Debesis ir augšā" Balvu pilsētas estrādē, kur klātesošos priecēja Marija Maslovska un Viesturs Dārznieks ar dziesmu "Zilais putniņš", skolotāja Iluta Tihomirova, un Balvu pirmsskolas izglītības iestāžu "Sienāzītis" un "Pīlādzītis" bērni, kā arī uzrunāja Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva un vēlēja: "Lai šī diena būtu saules apstarota, prieka un emociju pilna!" Viņa klātesošajiem parādīja Kultūras ministrijas dāvanu, Latvijas simtgadi sagaidot, simtgades karogu. Tā vēstījums ir, ka visiem mums ir kopīga brīvība, un par to esam atbildīgi mēs katrs, un zem šī Latvijas simtgades karoga mēs visi varam raudzīties nākotnē un cerēt, ka tā būs gaiša un saulaina nākamos simts gadus.

Festivāls turpinājās laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra ar koncertu "Starp debesīm un zemi" un radošajām darbnīcām. Piemēram, putnu darināšana no dabas materiāliem, kuru vadīja Andra Korņejeva, turpretim pie Līgas Ikstenas un Ineses Hmaras varēja izveidot skaistu papīra brīnumu - spārīti, interesentus gaidīja arī hennas zīmējumu darbnīca Intas Ozolas vadībā un gaisa pūķu veidošanas darbnīca Jāņa Ikstena vadībā, bet Aigars Noviks un Ēriks Kanaviņš demonstrēja dažādas koka rotaļlietas un spēles, kuras katrs varēja izmēģināt, bet Skaidrītes Veinas vadītājā radošajā darbnīcā tapa burvīgas papīra magones, bet Alūksnes zemessardzes 31.kājinieku bataljona pārstāvji demonstrēja ekipējumu, kurā varēja arī ietērpties.

Koncertā priecēja Rugāju novada dziedātāji pedagoģes Velgas Smoļakas vadībā - Amanda Kočāne, Astra Smirnova, Arvita Lonska un Rinards Kalnējs. Kā arī dejotāji - Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs "Purenīte", vadītāja Lūcija Bukša, un Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas deju kolektīvs, vadītājs Agris Veismanis, bet skaistus tērpus rādīja Balvu pamatskolas radošais kolektīvs skolotājas Žannas Ivanova vadībā dejās ar vēdekļiem "Pavasaris", Ķīniešu dejā ar lietussargiem un Ķīniešu dejā ar vēdekļiem "ķīnietes". Bet savu tērpu kolekciju "Robežas nepastāv" rādīja Balvu Bērnu un jauniešu centra Tērpu un aksesuāru darināšanas pulciņš, skolotāja Aiga Jansone, defilē autore Līga Moroza – Ušacka un frizūras veidoja Inta Ozola.

Šo koncertu vadīja māsiņas žagatas - Arta Smirnova un Agnese Kaša, un scenārija autore Gunita Prokofjeva.

Bet vakarā visi pulcējās uz lielkoncertu "Kopā ar putniem debesīs" Balvu pilsētas estrādē, kura moto bija "Visu redzēt un zināt nekad nav par daudz, jo, kamēr tu lido, tu dzīvo un audz... " (N.Beļskis). Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs lielkoncerta atklāšanā teica: "Domāju, ka bērniem šodien ir īpašs prieks, jo ir noslēdzies vēl viens mācību gads, un to noslēgt  ar šādu pasākumu ir prieks un gandarījums. Tāpēc Balvu novada domes vārdā saku paldies ikvienam, kas iesaistījās šī festivāla organizēšanā, kā arī par to čaloņu un kņadu, kas šodien valdīja Balvu pilsētā. Izbaudiet šo festivālu! Lai ikvienam jauki vasaras prieki un atpūta!"

Klātesošos uzrunāja arī 12.Saeimas deputāte un ģimenes ārste Līga Kozlovska: "Putni atlido mājās, stārķi vij ligzdas, cielaviņas dzied pļavās, un dzeņi kaļ kokos. Bet galvenais putni atlido mājās. Un tās ir ģimenes, kuras ir atgriezušās no svešām zemēm. Šodien mēs viņas godinām un suminām, un gribam vienmēr redzēt starp mums, arī viņu bērnus un mūsu bērnus, un viņu bērnu bērnus mūsu novadiem – Balvu, Rugāju, Baltinavas - par prieku. Lai mūsu novadi plaukst! " L.Kozlovskas sveicienus saņēma četras ģimenes – Harissoni, Ločmeļi, Ķerģi un Buzijani.

Pasākumā no Balvu novada piedalījās Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīvs "Balvu vilciņš" pirmsskolas,1.-2.kl.,3.-5.klašu grupas, vadītāja Zane Meiere, Kubulu Kultūras nama deju kolektīvs "Cielaviņa" – pirmsskolas grupa, vadītāja Zita Kravale, Tilžas Kultūras nama pirmsskolas un 1.-4.kl. deju kolektīvi, vadītāja Daiga Lukjanova, Bērzpils vidusskolas 2.-4.klašu deju kolektīvs, vadītāja Daiga Griestiņa, Balvu pamatskolas deju kolektīvi "Saulstariņi" – 1.kl.,2.-3.kl.4.-6.kl.grupas, vadītāja Kristīne Jermacāne, Stacijas pamatskolas un Kubulu Kultūras nama deju kolektīvi "Cielaviņa" – 1.-9.klašu grupa un jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Zita Kravale, Balvu Kultūras un atpūtas centra un Balvu Valsts ģimnāzijas deju kopa "Mazā Rika", vadītājs Agris Veismanis, Balvu Valsts ģimnāzijas jauktais koris, vadītāja Aija Nagle, Balvu pamatskolas 2.-6.klašu koris, vadītāja Gunta Ripa, Tilžas vidusskolas 1.-4. un 5.-9.klašu kori, vadītāja Linda Vītola, Bērzpils vidusskolas vokālais ansamblis, vadītāja Daiga Griestiņa, Stacijas pamatskolas vokālais ansamblis, vadītāja Viktorija Kokoreviča, Deju studija "Terpsihora", vadītāja Līga Moroza – Ušacka, Balvu Bērnu un jauniešu centra Deju studija "Di Dancers", vadītājas Dita Nipere un Alīna Saveļjeva, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas interešu izglītības pulciņš "Variācijas", vadītāja Aiga Jansone, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas interešu izglītības pulciņš "Cepurnieks" un topošās tērpu stila speciālistes, vadītāja Anita Matule – Bordāne.

No Rugāju novada - Rugāju novada vidusskolas 2.-4.klašu un jauniešu deju kolektīvi, vadītāja Astrīda Circene, Rugāju novada vidusskolas 1.-4.klašu koris un vokālais ansamblis "Pustonis", vadītāja Velga Smoļaka, Eglaines pamatskolas vokālais ansamblis, vadītāja Aija Ikstena.

No Baltinavas novada - Baltinavas vidusskolas meiteņu koris, vadītāja Aija Nagle.

Inta Kaļva festivāla noslēgumā teica: "Šī diena bija ļoti radoša, un tāds ir arī šis festivāls. Šodien redzētais ir tikai daļa no aizgājušajā mācību gadā paveiktā!" un sumināja ikvienu kolektīva vadītāju, kā arī pasniedza PII "Sienāzītis" mūzikas skolotājai Ilutai Tihomirovai Balvu novada pašvaldības Pateicības rakstu par ieguldīto darbu bērnu muzikālo prasmju izkopšanā, sasniegumiem vokālo talantu konkursā „Dziesmu karuselis” un Balvu novada vārda popularizēšanu.

Lielkoncertu vadīja Linda Čevere un Elvis Garais, kuru tērpu autores ir Anita Matule – Bordāne un Aiga Jansone, bet scenārija autore un režisore Ilga Oplucāne.

Šo festivālu organizēja Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Balvu Bērnu un jauniešu centru, Balvu Mākslas skolu, Balvu Novada muzeju un Balvu Kultūras un atpūtas centru.

"Lai visiem šī vasara ir saulaina un labiem notikumiem pilna, un uztikšanos nākamajā pavasarī! " I.Kaļva.

Informāciju sagatavoja:
Iluta Mežule
Balvu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: no Balvu novada pašvaldības arhīva

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpgimg-018.jpgimg-019.jpgimg-020.jpgimg-021.jpgimg-022.jpgimg-023.jpgimg-024.jpgimg-025.jpgimg-026.jpgimg-027.jpgimg-028.jpgimg-029.jpgimg-030.jpgimg-031.jpgimg-032.jpgimg-033.jpgimg-034.jpgimg-035.jpgimg-036.jpgimg-037.jpgimg-038.jpgimg-039.jpgimg-040.jpgimg-041.jpgimg-042.jpgimg-043.jpgimg-044.jpgimg-045.jpgimg-046.jpgimg-047.jpgimg-048.jpgimg-049.jpgimg-050.jpgimg-051.jpgimg-052.jpgimg-053.jpgimg-054.jpgimg-055.jpgimg-056.jpgimg-057.jpgimg-058.jpgimg-059.jpgimg-060.jpgimg-061.jpgimg-062.jpgimg-063.jpgimg-064.jpgimg-065.jpgimg-066.jpgimg-067.jpgimg-068.jpgimg-069.jpgimg-070.jpgimg-071.jpgimg-072.jpgimg-073.jpgimg-074.jpgimg-075.jpgimg-076.jpgimg-077.jpgimg-078.jpgimg-079.jpgimg-080.jpgimg-081.jpgimg-082.jpgimg-083.jpgimg-084.jpgimg-085.jpgimg-086.jpgimg-087.jpgimg-088.jpgimg-089.jpgimg-090.jpgimg-091.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei