Komiteju darba kārtības

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 04 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 06 Jūnijs 2018 16:45

Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV–4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2018.gada 7.jūnijā, plkst.9.00.

Darba kārtībā:

1. Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta dalību ESF līdzfinansētajā projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā. (ziņo I.Pušpure)
2. Par sociālā aprūpes pakalpojuma „Pansija” sniegšanu. (ziņo J.Komane)
3. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2017.gada 14.decembra lēmumā „Par dzīvojamo istabu sociāli mazaizsargātām personām statusa atcelšanu”. (ziņo J.Komane)
4. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” nolikumā. (ziņo J.Komane)


Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV–4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2018.gada 7.jūnijā, plkst.11.00.

Darba kārtībā:

1. Balvu Valsts ģimnāzijas – reģionālā metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra atskaite par 2017./2018.m.g. (ziņo V.Muldiņa)
2. Pārskats par Balvu novada izglītojamo sasniegumiem vispārējā, profesionālajā, interešu un profesionālās ievirzes izglītībā 2017./2018.m.g. (ziņo T.Čudarkina, I.Naļivaiko)


Tautsaimniecības un vides komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV–4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2018.gada 7.jūnijā, plkst.13.00.

Darba kārtībā:

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Atmalas”, Balvu novada Bērzpils pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
2. Par zemes ierīcības, projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gravlīči”, Balvu novada, Bērzpils pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tauri”, Balvu novada Krišjāņu pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Upesmalas”, Balvu novada Bērzkalnes pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
5. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā „Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „8 CBR””. (ziņo A.Sņegovs)
6. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0577 Tehnikas ielā 5H, Balvos, Balvu novadā, platības un konfigurācijas precizēšanu. (ziņo T.Začeva)
7. Par nosaukuma piešķiršanu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam (kadastra numurs 3850 002 0221) Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
8. Par Balvu novada Domes 2015.gada 22.janvāra lēmuma „Par nekustamā īpašuma – garāžas Ezera ielā 37B–20, Balvos, nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā” atcelšanu. (ziņo T.Začeva)
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. O. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
10. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu G. K. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
11. Par zemes nomu M. P. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
12. Par zemes nomu F. L. Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
13. Par zemes nomu A. O. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
14. Par zemes nomu I. C. Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
15. Par zemes nomu I. K. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
16. Par zemes nomu A. M. R. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
17. Par zemes nomu A. R. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
18. Par zemes nomu Ņ. P. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
19. Par zemes nomu I. P. Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
20. Par zemes nomu akciju sabiedrībai „Sadales tīkls”, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
21. Par nedzīvojamo telpu „Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo T.Začeva)
22. Par nekustamā īpašuma „Balto mājas” Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
23. Par nekustamā īpašuma „Tiltiņi”, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
24. Par nekustamā īpašuma „Līkais bērzs”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
25. Par nekustamā īpašuma „Ozolnieki”, Balvu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
26. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pilsētā, Balvu novadā sadali, jauna īpašuma izveidošanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo T.Začeva)
27. Par nekustamā īpašuma „Vāveres” Vectilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo T.Začeva)
28. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Kalna ielā 13, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
29. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo I.Bordāne)
30. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN–TEX” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo L.Baltā)
31. Balvu novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojumu par 2017.gadu. (ziņo V.Vancāne)
32. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo G.Raibekaze)


Finanšu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV–4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2018.gada 7.jūnijā, plkst.15.00.

Darba kārtībā:

1. Par grozījumu Balvu novada Domes 2017.gada 9.februāra lēmuma „Par nekustamā īpašuma „Zvaniņš”, Krišjāņu pagastā nodošanu atsavināšanai” atcelšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
2. Par grozījumu Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumā „Par nekustamā īpašuma 5.Steķintavas līnija 272, Balvi, Balvu novads pārdošanu”. (ziņo I.Kokoreviča)
3. Par kustamās mantas – traktora T–16M, valsts reģistrācijas numurs T324LC, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
4. Par kustamās mantas autobusa SETRA S 309 HD, valsts reģistrācijas numurs HA 8373, norakstīšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
5. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Verpuļeva 74”, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo T.Začeva)
6. Par rezerves zemes fonda zemes vienības (kadastra apzīmējumu 3886 002 0234) Tilžas pagastā, Balvu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo T.Začeva)
7. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0058, Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
8. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 001 0077, Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
9. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0057, Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
10. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Verpuļeva 94”, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
11. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0058, Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
12. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 006 0092, Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
13. Par nekustamo īpašumu Balvu novadā, atzīšanu grāmatvedības bilancē. (ziņo T.Začeva)
14. Par nekustamā īpašuma – mežaudzes „Pannaskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, vērtības atzīšanu. (ziņo T.Začeva)
15. Par nekustamā īpašuma – mežaudzes „Lācīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā, vērtības atzīšanu. (ziņo T.Začeva)
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. A. (ziņo L.Pušpure)
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. I. (ziņo L.Pušpure)
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. M. (ziņo L.Pušpure)
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. O. (ziņo L.Pušpure)
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no D. M. (ziņo L.Pušpure)
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no ELEKTRINO IND. (ziņo L.Pušpure)
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E. L. (ziņo L.Pušpure)
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I. B. (ziņo L.Pušpure)
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I. G. (ziņo L.Pušpure)
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I. I. (ziņo L.Pušpure)
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J. A. (ziņo L.Pušpure)
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J. K. (ziņo L.Pušpure)
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J. K. (ziņo L.Pušpure)
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no K. O. (ziņo L.Pušpure)
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no M. K. (ziņo L.Pušpure)
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no R. K. (ziņo L.Pušpure)
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S. P. (ziņo L.Pušpure)
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no T. M. (ziņo L.Pušpure)
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no R. Š. (ziņo L.Pušpure)
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I. R. (ziņo L.Pušpure)
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no P. P. (ziņo L.Pušpure)
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. (ziņo L.Pušpure)
38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu N. T. un A. P. (ziņo L.Pušpure)
39. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJAI. (ziņo L.Pušpure)
40. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu A. Ļ. (ziņo L.Pušpure)
41. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu T. S. (ziņo L.Pušpure)
42. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu SIA „Pilsētvides serviss”. (ziņo L.Pušpure)
43. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu N. A. (ziņo L.Pušpure)
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu Ē. I. (ziņo L.Pušpure)
45. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu A. R. (ziņo L.Pušpure)
46. Par grozījumiem Balvu novada domes 2016.gada 9.jūnija lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības Bērzpils pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”. (ziņo L.Igaune)
47. Par Balvu novada pašvaldības administrācijas maksas pakalpojumiem. (ziņo O.Siņica)
48. Par projekta „Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā” realizāciju un aizņēmuma saņemšanu. (ziņo O.Siņica)
49. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības pasākumiem. (ziņo O.Siņica)
50. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei Kalna ielā 19, Kubulos. (ziņo A.Sņegovs)
51. Par Balvu novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo I.Mežule)
52. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. (ziņo J.Annuškāns)
53. Par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” direktora funkciju deleģēšanu. (ziņo I.Ločmele)
54. Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā. (ziņo I.Ločmele)
55. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu un atvaļinājuma pabalsta izmaksu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai. (ziņo I.Ločmele)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei