Atkārtota Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 08 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 08 Jūnijs 2018 11:43

Ņemot vērā, ka 2018.gada 7.jūnijā izsludinātā Tautsaimniecības un vides komitejas sēde kvoruma trūkuma dēļ nenotika un saskaņā ar Balvu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Balvu novada pašvaldības” nolikuma 38.punktu, Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Aivars Kindzuls sasauc atkārtotu Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2018.gada 11.jūnijā plkst.9.00 Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV–4501 (3.stāvā, sēžu zālē).

Darba kārtībā:

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Atmalas”, Balvu novada Bērzpils pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
2. Par zemes ierīcības, projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gravlīči”, Balvu novada, Bērzpils pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tauri”, Balvu novada Krišjāņu pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Upesmalas”, Balvu novada Bērzkalnes pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
5. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā „Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „8 CBR””. (ziņo A.Sņegovs)
6. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0577 Tehnikas ielā 5H, Balvos, Balvu novadā, platības un konfigurācijas precizēšanu. (ziņo T.Začeva)
7. Par nosaukuma piešķiršanu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam (kadastra numurs 3850 002 0221) Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
8. Par Balvu novada Domes 2015.gada 22.janvāra lēmuma „Par nekustamā īpašuma – garāžas Ezera ielā 37B–20, Balvos, nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā” atcelšanu. (ziņo T.Začeva)
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. O. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
10. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu G. K. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
11. Par zemes nomu M. P. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
12. Par zemes nomu F. L. Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
13. Par zemes nomu A. O. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
14. Par zemes nomu I. C. Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
15. Par zemes nomu I. K. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
16. Par zemes nomu A. M. R. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
17. Par zemes nomu A. R. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
18. Par zemes nomu Ņ. P. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
19. Par zemes nomu I. P. Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
20. Par zemes nomu akciju sabiedrībai „Sadales tīkls”, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
21. Par nedzīvojamo telpu „Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo T.Začeva)
22. Par nekustamā īpašuma „Balto mājas” Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
23. Par nekustamā īpašuma „Tiltiņi”, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
24. Par nekustamā īpašuma „Līkais bērzs”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
25. Par nekustamā īpašuma „Ozolnieki”, Balvu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
26. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pilsētā, Balvu novadā sadali, jauna īpašuma izveidošanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo T.Začeva)
27. Par nekustamā īpašuma „Vāveres” Vectilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo T.Začeva)
28. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Kalna ielā 13, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
29. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo I.Bordāne)
30. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN–TEX” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo L.Baltā)
31. Balvu novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojumu par 2017.gadu. (ziņo V.Vancāne)
32. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo G.Raibekaze)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei