Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 06 Jūlijs 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 06 Jūlijs 2018 15:58

2018.gada 12.jūlijā, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu. (ziņo E.Salmanis)
2. Par sociālo dzīvojamo māju statusa atcelšanu sociālajām dzīvojamām mājām Raiņa iela 52, Pansija, Balvos un Liepu iela 2, „Atvasara”, Balvos un grozījumiem Balvu novada Domes 2014.gada 13.marta lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālo telpu īres maksas un komunālo pakalpojumu noteikšanas kārtību”. (ziņo E.Salmanis)
3. Par Balvu novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu. (ziņo A.Mežale)
4. Par Balvu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
5. Par grozījumiem Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā. (ziņo A.Mežale)
6. Par grozījumiem Tilžas internātpamatskolas nolikumā. (ziņo A.Mežale)
7. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2018 „Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
8. Par grozījumu Bērzpils vidusskolas nolikumā. (ziņo A.Mežale)
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3848 005 0074 Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Irbenāji”, Balvu novada Bērzkalnes pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ozolnieki”, Balvu novada Briežuciema pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par nekustamā īpašuma „Siltene”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3846 005 0249 Balvu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par adreses likvidēšanu Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par nosaukuma maiņu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam (kadastra numurs 3858 008 0283) Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Balvu pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par zemes nomu K.R. – S. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3846 006 0055 Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par zemes nomu I. M. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar J. G. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar O. L. Balvu pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
22. Par nekustamo īpašumu „Upesgrīvas” un „Taurītes” Bērzkalnes pagastā izveidošanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 326” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
24. Par ceļazīmju un horizontālo apzīmējumu izvietošanu Balvu novada pašvaldības īpašumā blakus ēkai Bērzpils ielā 2A, Balvos. (ziņo A.Kindzuls)
25. Par saistošo noteikumu Nr.14/2018 „Par Balvu novada Domes 2009.gada 12.novembra saistošo noteikumu Nr.13 „Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Balvu novadā” atcelšanu” pieņemšanu. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13 „Mežvīni”, Egļuciemā, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo A.Pušpurs)
27. Par nekustamā īpašuma „Vorslovu mājas”, Vectilžas pagasts, Balvu novads pārdošanu. (ziņo A.Pušpurs)
28. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 31, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
29. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 31, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
30. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Skolas ielā 31, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
31. Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 187”, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo A.Pušpurs)
32. Par grozījumu Balvu novada Domes 2017.gada 13.aprīļa lēmuma „Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29 Pārupes iela 10, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads atsavināšanu” atcelšanu. (ziņo A.Pušpurs)
33. Par nedzīvojamo telpu „Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
34. Par grozījumu Balvu novada domes 2017.gada 14.septembra lēmumā „Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Daudzfunkcionāla laukuma izveide pie Krišjāņu tautas nama”. (ziņo A.Pušpurs)
35. Par projekta iesnieguma „Balvu pagasta ceļa Naudaskalns – Ozolsala posma pārbūve” iesniegšanu. (ziņo A.Pušpurs)
36. Par Velotrases un piedzīvojumu trases izbūvi un aizņēmuma ņemšanu. (ziņo A.Pušpurs)
37. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības pasākumiem. (ziņo A.Pušpurs)
38. Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
39. Par Sadarbības līguma slēgšanu starp Balvu novada pašvaldību un Jaunsardzes un informācijas centru. (ziņo A.Pušpurs)
40. Par grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. (ziņo A.Pušpurs)
41. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Verpuļeva 94”, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
42. Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 255”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
43. Par deputātu Sanda Puka un Sandras Kindzules priekšlikumu izskatīšanu. (ziņo A.Pušpurs)

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei