Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 06 Augusts 2018
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 06 Augusts 2018 09:26

2018.gada 9.augustā, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” pakalpojuma „Grupu dzīvoklis” nolikumā. (ziņo E.Salmanis)
2. Par Sociālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu. (ziņo E.Salmanis)
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zaļčupa”, Balvu novada Lazdulejas pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
4. Par lokālplānojuma Balvu novada Balvu pilsētā Bērzpils ielā 30 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. (ziņo A.Kindzuls)
5. Par nekustamā īpašuma „Siliņi”, Balvu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
6. Par nekustamā īpašuma „Īves”, Balvu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par nekustamā īpašuma „Sidari”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
8. Par nekustamā īpašuma „Turki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par nekustamā īpašuma 2.Ezermalas līnija 17, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par nekustamā īpašuma „Maijas”, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 173”, Verpuļeva, Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par nekustamā īpašuma Tautas iela 10, Balvi, Balvu novads nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 12.jūlija lēmumā „Par nekustamo īpašumu „Upesgrīvas” un „Taurītes” Bērzkalnes pagastā izveidošanu un nodošanu atsavināšanai”. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Balvu pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par nosaukuma piešķiršanu AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam (kadastra numurs 3866 003 0030) Lazdulejas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par nosaukuma piešķiršanu SIA „Tilžas rapsis” valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam (kadastra numurs 3886 003 0620) Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.S. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0139 Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0076 Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra noteikumu Nr.4/2013 „Par Balvu novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu” atcelšanu. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Dzirnavu ielā 3, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
22. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
23. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
24. Par nedzīvojamās telpas Nr.27, Vidzemes ielā 2B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
25. Par nedzīvojamo telpu „Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
26. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra numuru 3886 005 0042, (kadastra apzīmējums 3886 006 0092), Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
27. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra numuru 3886 005 0042, (kadastra apzīmējums 3886 002 0058), Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
28. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra numuru 3886 005 0042, (kadastra apzīmējums 3886 005 0057), Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
29. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra numuru 3886 005 0042, (kadastra apzīmējums 3886 001 0077), Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
30. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra numuru 3886 005 0042, (kadastra apzīmējums 3886 004 0058), Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
31. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3846 006 0055, Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
32. Par zemes nomas maksas noteikšanu Balvu pilsētā. (ziņo A.Pušpurs)
33. Par aizņēmumu projekta „Balvu pagasta ceļa Naudaskalns – Ozolsala posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
34. Par aizņēmumu projekta „Tilžas pagasta ceļa Krasta iela – Spirģu ceļš posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
35. Par aizņēmumu projekta „Kubulu pagasta ceļa „Bankas ceļš” posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
36. Par aizņēmumu projekta „Bērzpils pagasta ceļa Golvari – Zosuļi posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
37. Par aizņēmumu projekta „Vīksnas pagasta ceļa Sprogas – Oknupe – Pokuļeva posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
38. Par aizņēmumu projekta „Balvu novada Bērzkalnes pagasta grants ceļa Balvi – Verpuļeva – Elkšņeva – Mūrova posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
39. Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā „Par aizņēmumu projekta „Ceļa Krišjāņi – Krampiņas – Runcene – Krišjāņi posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. ziņo A.Pušpurs)
40. Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 10.maija lēmumā „Par aizņēmumu projekta „Balvu novada Vectilžas pagasta grants ceļu posmu pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. (ziņo A.Pušpurs)
41. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā „Par projekta „Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā” realizāciju un aizņēmuma saņemšanu”. (ziņo A.Pušpurs)
42. Par projekta iesnieguma „Bērzkalnes pagasta ceļa Balvi – Verpuļeva – Elkšņeva – Mūrova posma pārbūve” iesniegšanu. (ziņo A.Pušpurs)
43. Par grozījumu Balvu novada domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā „Par ceļu saraksta apstiprināšanu un projekta iesniegumu iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. (ziņo A.Pušpurs)
44. Par grozījumiem Balvu novada domes 2017.gada 9.novembra lēmumā „Par projekta iesnieguma „Balvu novada Vectilžas pagasta grants ceļu posmu pārbūve” iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. (ziņo A.Pušpurs)
45. Par grozījumiem Balvu novada domes 2017.gada 9.novembra lēmumā „Par projekta iesnieguma „Ceļa Dambergi – Ploskene – Augstasils posma pārbūve” iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. (ziņo A.Pušpurs)
46. Par grozījumiem Balvu novada domes 2017.gada 9.novembra lēmumā „Par projekta iesnieguma „Ceļa Krišjāņi – Krampiņas – Runcene – Krišjāņi posma pārbūve” iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. (ziņo A.Pušpurs)
47. Par grozījumiem Balvu novada domes 2018.gada 8.marta lēmumā „Par projekta iesnieguma „Vīksnas pagasta ceļa Sprogas – Oknupe – Pokuļeva posma pārbūve” iesniegšanu”. (ziņo A.Pušpurs)
48. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības pasākumiem. (ziņo A.Pušpurs)
49. Par grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. (ziņo A.Pušpurs)
50. Par amatu savienošanas atļauju Leontīnai Pundurei. (ziņo A.Pušpurs)
51. Par Balvu novada domes deputātu Sanda Puka un Sandras Kindzules priekšlikumu izskatīšanu. (ziņo A.Pušpurs)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei