Balvu novada Domes sēdes darba kārtība

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 11 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 11 Septembris 2018 10:44

2018.gada 13.septembrī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā. (ziņo A.Mežale)
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pēternieki”, Balvu novada Balvu pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
3. Par grozījumiem Balvu novada domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Upesmalas” Balvu novada Bērzkalnes pagastā”. (ziņo A.Kindzuls)
4. Par nekustamā īpašuma „Priedulāji”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
5. Par nekustamā īpašuma „Zemītes”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
6. Par nekustamā īpašuma „Ieviņas”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par nekustamā īpašuma „Dārziņi”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
8. Par nekustamā īpašuma „Sidari”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par nekustamā īpašuma „Ceriņi”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par nekustamā īpašuma „Plēsumi”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par nosaukuma piešķiršanu privātpersonas valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam (kadastra numurs 3858 007 0094) Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par grozījumu Balvu novada Domes 2017.gada 9.novembra lēmumā „Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam Briežuciema pagastā, Balvu novadā”. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Bērzkalnes pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Bērzpils pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Kubulu pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 326” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 15, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par nekustamā īpašuma Ezermala 2, Nr.31, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Bērzpils pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par zemes nomu V.S. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
22. Par zemes nomu R.Z. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par zemes nomu I.B. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
24. Par zemes nomu M.L. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
25. Par zemes nomu D.V. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par zemes nomu A.K. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
27. Par zemes nomu R.L. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
28. Par zemes nomu B.V. Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.C. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
31. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0783 Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
32. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0239 Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
33. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 004 0055 Vectilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
34. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Tirgus ielā 7, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo A.Kindzuls)
35. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
36. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar SIA „Kontrahirsi Baltia”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
37. Par Balvu novada Domes 2018.gada 12.jūlija lēmuma „Par saistošo noteikumu Nr.14/2018 „Par Balvu novada Domes 2009.gada 12.novembra saistošo noteikumu Nr.13 „Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Balvu novadā” atcelšanu” pieņemšanu” atcelšanu. (ziņo A.Kindzuls s)
38. Par konkursa „Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
39. Par konkursa „Esi uzņēmējs Balvu novadā” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
40. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0139, Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
41. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0076, Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
42. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra numuru 3846 006 0055, (kadastra apzīmējums 3846 006 0055), Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
43. Par nedzīvojamo telpu Vidzemes ielā 2B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no D.L.. (ziņo A.Pušpurs)
45. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.S.. (ziņo A.Pušpurs)
46. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.K.. (ziņo A.Pušpurs)
47. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.D.. (ziņo A.Pušpurs)
48. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S.S.. (ziņo A.Pušpurs)
49. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no B.S.. (ziņo A.Pušpurs)
50. Par debitora parāda dzēšanu Kubulu pagasta pārvaldei. (ziņo A.Pušpurs)
51. Par saistošo noteikumu Nr.15/2018 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. (ziņo A.Pušpurs)
52. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo A.Pušpurs)
53. Par aizņēmumu būvprojekta izstrādei industriālās teritorijas attīstībai, revitalizējot īpašumu Balvos Brīvības ielā 1K, projekta „Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā” Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
54. Par projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” priekšfinansējuma nodrošināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
55. Par projekta iesnieguma „Bērzpils pagasta ceļa Silamuiža – Dārza iela posma pārbūve” iesniegšanu. (ziņo A.Pušpurs)
56. Par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” sociālā aprūpes pakalpojuma „Pansija” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
57. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Balvu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs. (ziņo A.Pušpurs)
58. Par saistošo noteikumu Nr.16/2018 „Grozījumi Balvu novada Domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Balvu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” pieņemšanu. (ziņo A.Pušpurs)
59. Par amatu savienošanas atļauju Rudītei Krūmiņai. (ziņo A.Pušpurs)
60. Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā. (ziņo A.Pušpurs)
61. Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai. (ziņo A.Pušpurs)
62. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram. (ziņo A.Pušpurs)

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei