Par pretendentu pieteikšanos studiju un studējošā kredīta dzēšanai ārstniecības personām

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 08 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 08 Oktobris 2018 10:59

Informējam, ka Ministru kabinets 2018.gada 19.septembrī ir apstiprinājis profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuri var pretendēt uz studiju kredīta un studējošā kredīta dzēšanu 2018.gadā1. 2018. gadā piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem tiek plānota studiju kredīta dzēšana 38 ārstniecības personām un studējošā kredīta dzēšana 25 ārstniecības personām.

Uz kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem var pretendēt kredīta ņēmēji, kuri atbilstoši iegūtajai profesionālajai izglītībai kļūst par nodarbinātajiem valsts vai pašvaldības institūcijās, kā arī ārstniecības iestādēs, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta, un nevalstiskā sektora institūcijās, kuras pilda valsts vai pašvaldību pasūtījumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā.

Studiju kredīta un studējošā kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem ārstniecības personām ir noteikta šādā prioritārā secībā:

  1. māsām (medicīnas māsām) - vispirms kredītu dzēst speciālistiem, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta;
  2. sertificētiem ārstiem - vispirms kredītu dzēst speciālistiem, kuru darbavieta atrodas ārpus Rīgas un Rīgas reģiona un kuri sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta;
  3. ārsta palīgiem (feldšeriem) - vispirms kredītu dzēst speciālistiem, kuru darbavieta atrodas ārpus Rīgas un Rīgas reģiona un kuri sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta;
  4. rezidentiem - vispirms rezidentiem, kuriem ir noslēgta vienošanās ar pašvaldību vai valsts vai pašvaldības ārstniecības iestādi, kas sniedz no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus ārpus Rīgas, par darba tiesisko attiecību uzsākšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē pēc rezidentūras programmas beigšanas, un šajā vienošanās dokumentā norādītās darba tiesiskās attiecības tiks nodibinātas tajā specialitātē, uz kuras rezidentūras studiju programmu rezidentūras pretendents ir pieteicies;
  5. vecmātēm - vispirms kredītu dzēst speciālistiem, kuru darbavieta atrodas ārpus Rīgas un Rīgas reģiona un kuri sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta;
  6. biomedicīnas laborantiem - vispirms kredītu dzēst speciālistiem, kuru darbavieta atrodas ārpus Rīgas un Rīgas reģiona un kuri sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta;
  7. funkcionālajiem speciālistiem - vispirms kredītu dzēst speciālistiem, kuru darbavieta atrodas ārpus Rīgas un Rīgas reģiona un kuri sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta;
  8. zobārstiem - vispirms kredītu dzēst speciālistiem, kuru darbavieta atrodas ārpus Rīgas un Rīgas reģiona un kuri sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta;

Pieteikumus studiju un studējošā kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem Studiju un zinātnes administrācijā var iesniegt līdz 2018.gada 22. oktobrim (ieskaitot). Dokumenti jāiesniedz Studiju un zinātnes administrācijā personīgi vai sūtot pa pastu uz adresi: Studiju un zinātnes administrācijai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīgā, LV-1050. Ir iespēja pieteikties arī portālā Latvija.lv, ja darba devējs nosūta Studiju un zinātnes administrācijai ar elektronisko parakstu parakstītu izziņu no darba vietas, kā arī ieskenē diploma kopiju.

Informācija par kredīta dzēšanu ir pieejama Studiju un zinātnes administrācijas tīmekļa vietnē: http://www.sza.gov.lv/index.php/kredita-dzesana/kredita-dzesana-valsts-vai-pasvaldibu-institucijas-nodarbinatajiem

Valsts sekretāra vietniece
veselības politikas jautājumos
D.Mūrmane-Umbraško


1Ministru kabineta 2018.gada 19. septembra rīkojums Nr.440 "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018.gadā" Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301752-par-studiju-kredita-dzesanu-no-valsts-budzeta-lidzekliem-2018-gada Ministru kabineta 2018.gada 19. septembra Nr.439 "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018.gadā" Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301751-par-studejoso-kredita-dzesanu-no-valsts-budzeta-lidzekliem-2018-gada