Balvu novada Domes sēdes darba kārtība

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 22 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 22 Oktobris 2018 16:58

2018.gada 25.oktobrī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2018 „Par prēmiju piešķiršanas kārtību Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem” apstiprināšanu. (ziņo J.Zakarīts)
2. Par nolikuma „Par Balvu novada Domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu. (ziņo J.Zakarīts)
3. Par grozījumu Bērzpils vidusskolas nolikumā. (ziņo J.Zakarīts)
4. Par lokālplānojuma „Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Bērzpils ielā 30, Balvos Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
5. Par grozījumiem Balvu novada domes 2018.gada 12.jūlija lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ozolnieki” Balvu novada Briežuciema pagastā”. (ziņo A.Kindzuls)
6. Par saistošo noteikumu Nr.18/2018 „Grozījums Balvu novada Domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.13/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN – TEX” kustamās mantas nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
8. Par nekustamā īpašuma – garāžas Nr.164 Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.6 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar L. M. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par platības precizēšanu Tilžas Debesbraukšanas pareizticīgo draudzei piederošajām zemes vienībām Tilžas pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par dzīvokļa Nr.25 Tautas ielā 2, Balvos, Balvu novadā, platības precizēšanu. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par dzīvokļa Nr.52 Daugavpils ielā 41, Balvos, Balvu novadā, platības precizēšanu. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2018.gada 9.augusta lēmumā „Par zemes nomas maksas noteikšanu Balvu pilsētā”. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 13.septembra lēmumā „Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām”. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par zemes nomu R. Z. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par zemes nomu I. B. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par zemes nomu D. V. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par zemes nomu A. K. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par zemes nomu R. L. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par zemes nomu M. L. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
22. Par zemes nomu B. V. Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par zemes nomu V. S. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
24. Par zemes nomu L. K. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
25. Par zemes nomu E. Ž. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par zemes nomu P. Š. Liepu ielā 10, Bērzkalnē, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
27. Par zemes nomu J. K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. U. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. Ž. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
30. Par Balvu novada Domes 2018.gada 12.aprīļa lēmuma „Par zemes vienības Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali” atcelšanu. (ziņo A.Kindzuls)
31. Par medību tiesībām biedrībai „Mednieku un makšķernieku klubs „Bebrītis”” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Tilžas un Balvu pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
32. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo A.Petrova)
33. Par finansējuma piešķiršanu no finanšu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. (ziņo A.Petrova)
34. Par nekustamā īpašuma „Āboldari”, Balvu pagasts, Balvu novads pārdošanu. (ziņo A.Petrova)
35. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.52 Daugavpils ielā 41, Balvos, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo A.Petrova)
36. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.25 Tautas ielā 2, Balvos, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo A.Petrova)
37. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Dzirnavu ielā 3, Balvos, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Petrova)
38. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.24 Brīvības ielā 45, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Petrova)
39. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Tirgus ielā 7, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Petrova)
40. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Petrova)
41. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Ē. M. (ziņo A.Petrova)
42. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I. S. (ziņo A.Petrova)
43. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J. B. (ziņo A.Petrova)
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu AS „BALVU MAIZNIEKS”. (ziņo A.Petrova)
45. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „JUEMI”. (ziņo A.Petrova)
46. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „LATVIJAS ĪPAŠUMI”. (ziņo A.Petrova)
47. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Priežukalns M”. (ziņo A.Petrova)
48. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „UNIVERSĀLIE NAMI”. (ziņo A.Petrova)
49. Par grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. (ziņo A.Petrova)

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti