Balvu novada Domes sēdes darba kārtība

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 21 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 21 Decembris 2018 15:37

2018.gada 27.decembrī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par Balvu novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. (ziņo E.Salmanis)
2. Par Balvu novada Izglītības nozares attīstības stratēģija 2019. – 2024.gadam apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
3. Par saistošo noteikumu Nr.20/2018 „Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo A.Kindzuls)
4. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra noteikumos Nr.7/2016 „Par Balvu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas un lietošanas kārtību”. (ziņo A.Kindzuls)
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Sprīdīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Romku mājas”, Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Atmodas”, Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
8. Par nekustamā īpašuma „Vaņagi”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par nekustamā īpašuma „Celmiņi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par nekustamā īpašuma „Pabērži”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par nekustamā īpašuma „Zaķi 2”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par nekustamā īpašuma „Riekstusala”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par nekustamā īpašuma „Annas”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par nekustamā īpašuma „Vanagi”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par zemes nomu J. K. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par zemes nomu A. S. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par zemes nomu A. B. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par zemes nomu J. I. Liepu ielā 6, Bērzkalnē, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par zemes nomu S. K. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. G. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. F. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. D. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. L. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. G. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. J. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. V. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. N. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
29. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. (ziņo A.Kindzuls)
30. Par privātpersonai piederošas zemes vienības Kubulu pagastā konfigurācijas precizēšanu. (ziņo A.Kindzuls)
31. Par adreses maiņu ēkām Balvu pilsētā. (ziņo A.Kindzuls)
32. Par nedzīvojamo telpu – garāžas Nr.9 un Nr.20 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo A.Kindzuls)
33. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.10 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
34. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.12 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
35. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.14 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
36. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.15 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
37. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.5 Tautas ielā 14A, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
38. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 „Ceriņu mājas”, Tutinavā, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
39. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 „Ceriņu mājas”, Tutinavā, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
40. Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
41. Par nekustamā īpašuma „Lazdupes”, Kubulu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
42. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar N. A. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
43. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar D. N. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
44. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži”. (ziņo A.Kindzuls)
45. Par līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību „Balvu enerģija” par centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu. (ziņo A.Pušpurs)
46. Par aizņēmumu projekta „Tilžas pagasta ceļa Krasta iela – Spirģu ceļš posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
47. Par aizņēmumu projekta „Kubulu pagasta ceļa „Bankas ceļš” posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
48. Par aizņēmumu projekta „Balvu pagasta ceļa Naudaskalns – Ozolsala posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
49. Par aizņēmumu projekta „Balvu novada Bērzkalnes pagasta grants ceļa Balvi – Verpuļeva – Elkšņeva – Mūrova posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
50. Par aizņēmumu projekta „Balvu novada Bērzpils pagasta ceļa Silamuiža – Dārza iela posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
51. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „San – Tex” direktora apstiprināšanu amatā. (ziņo A.Pušpurs)
52. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.6 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
53. Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 15, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
54. Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 48, Balvos, Balvu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā. (ziņo A.Pušpurs)
55. Par debitora parāda dzēšanu Sociālajam dienestam. (ziņo A.Pušpurs)
56. Par saistošo noteikumu Nr.21/2018 „Grozījumi Balvu novada Domes 25.01.2018 saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Balvu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” pieņemšanu. (ziņo A.Pušpurs)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei