Komiteju apvienotā sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 14 Janvāris 2019 08:51

2019.gada 14., 15. un 17.janvārī,
sākums 14.janvārī plkst.09:00
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)

Darba kārtībā:

Finanšu komitejas jautājumi:

1. Par saistošo noteikumu Nr.___/2019 „Par Balvu novada pašvaldības 2019.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo O,Siņica)
2. Par nobraukuma normu noteikšanu Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļiem 2019.gadā. (ziņo Dz.Zača)
3. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo J.Annuškāns)
4. Par ilgtermiņa ieguldījumu – zemes zem Balvu novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem Kubulu pagastā atzīšanu bilancē. (ziņo G.Zaharāne)
5. Par īrnieku parādu saistību atmaksu akciju sabiedrībai „Balvu enerģija”. (ziņo I.Kokoreviča)
6. Par nekustamā īpašuma Ezermala 2 Nr.31, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
7. Par nekustamā īpašuma – garāžas Nr.164 Daugavpils ielā 74A, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
8. Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 173”, Verpuļeva, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
9. Par nedzīvojamo telpu – garāžu Nr.9 un Nr.20 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
10. Par nedzīvojamās telpas Nr.16 Vidzemes ielā 2B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
11. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Dzirnavu ielā 3, Balvos, Balvu novadā atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
12. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
13. Par Balvu novada pašvaldības Briežuciema pagasta pārvaldes vadītāja funkciju deleģēšanu. (ziņo S.Cibule)
14. Par deputāta Andra Kazinovska pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. (ziņo S.Cibule)
15. Par Balvu novada domes 2018.gada 12.aprīļa lēmuma „Par samaksas atcelšanu Balvu novada domes deputātam Sandim Pukam” atcelšanu. (ziņo J.Annuškāns)

Tautsaimniecības un vides komitejas jautājumi:

16. Par saistošo noteikumu Nr.___/2019 „Grozījumi Balvu novada domes 2018.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.10/2018 „Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”” pieņemšanu. (ziņo A.Sņegovs)
17. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 40A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo T.Začeva)
18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0478 un zemes vienības daļai, ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0478 8001 Dārza ielā 21, Bērzpils, Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Avotiņa)
19. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
20. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā. (ziņo G.Zaharāne)
21. Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Vectilžas pagastā, Balvu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
22. Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam „Mežaine”, Krišjāņu pagastā Balvu novadā pilnveidošanu un redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. (ziņo A.Avotiņa)
23. Par lokālplānojuma „Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo A.Avotiņa)
24. Par zemes nomu L. B. Daugavpils ielā 76, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
25. Par zemes nomu A. P. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. K. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. K. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. S. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. P. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. K. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. K. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. S. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
33. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. B. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. T. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
35. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.18 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo T.Začeva)
36. Par satiksmes organizācijas maiņu Partizānu un Tirgus ielā, Balvos. (ziņo A.Sņegovs)

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi:

37. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.____/2019 „Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras un sporta pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi” apstiprināšanu. (ziņo I.Tiltiņa)
38. Par balvas „Balvu novada Sporta laureāts” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Tiltiņa)
39. Par Balvu pamatskolas Attīstības programmas 2019. – 2021.gadam apstiprināšanu. (ziņo L.Krištopanova)

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas jautājumi:

40. Informācija par projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” realizācijas gaitu Balvu novadā. (ziņo V.Vārtukapteine)