Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 21 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 22 Janvāris 2019 10:09

2019.gada 24.janvārī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par saistošo noteikumu Nr.1/2019 „Par Balvu novada pašvaldības 2019.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo A.Pušpurs)
2. Par nobraukuma normu noteikšanu Balvu novada pašvaldības administrācijas transportlīdzekļiem 2019.gadā. (ziņo A.Pušpurs)
3. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo A.Pušpurs)
4. Par ilgtermiņa ieguldījumu – zemes zem Balvu novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem Kubulu pagastā atzīšanu bilancē. (ziņo A.Pušpurs)
5. Par īrnieku parādu saistību atmaksu akciju sabiedrībai „Balvu enerģija”. (ziņo A.Pušpurs)
6. Par nekustamā īpašuma Ezermala 2 Nr.31, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
7. Par nekustamā īpašuma – garāžas Nr.164 Daugavpils ielā 74A, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
8. Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 173”, Verpuļeva, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
9. Par nedzīvojamo telpu – garāžu Nr.9 un Nr.20 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
10. Par nedzīvojamās telpas Nr.16 Vidzemes ielā 2B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
11. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Dzirnavu ielā 3, Balvos, Balvu novadā atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
12. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
13. Par Balvu novada pašvaldības Briežuciema pagasta pārvaldes vadītāja funkciju deleģēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
14. Par deputāta Andra Kazinovska pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. (ziņo A.Pušpurs)
15. Par Balvu novada domes 2018.gada 12.aprīļa lēmuma „Par samaksas atcelšanu Balvu novada domes deputātam Sandim Pukam” atcelšanu. (ziņo A.Pušpurs)
16. Par saistošo noteikumu Nr.2/2019 „Grozījumi Balvu novada domes 2018.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.10/2018 „Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”” pieņemšanu. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 40A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0478 un zemes vienības daļai, ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0478 8001 Dārza ielā 21, Bērzpils, Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par paredzētās darbības akceptēšanu „Lutinānu purva” kūdras atradnē. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā. (ziņo A.Kindzuls)
22. Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Vectilžas pagastā, Balvu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam „Mežaine”, Krišjāņu pagastā Balvu novadā pilnveidošanu un redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. (ziņo A.Kindzuls)
24. Par lokālplānojuma „Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
25. Par zemes nomu L. B. Daugavpils ielā 76, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par zemes nomu A. P. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. K. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. K. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. S. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. P. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. K. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. K. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
33. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. S. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. B. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
35. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. T. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
36. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.18 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
37. Par satiksmes organizācijas maiņu Partizānu un Tirgus ielā, Balvos. (ziņo A.Kindzuls)
38. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2019 „Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras un sporta pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi” apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
39. Par balvas „Balvu novada Sporta laureāts” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
40. Par Balvu pamatskolas Attīstības programmas 2019. – 2021.gadam apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti