Komiteju darba kārtības

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 18 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 18 Marts 2019 15:06

Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2019.gada 21.martā, plkst.9.00.

Darba kārtībā:
1. Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta atskaite par darbību 2018.gadā un iecerēm 2019.gadā. (ziņo L.Zelča)
2. Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” atskaite par darbību 2018.gadā un iecerēm 2019.gadā. (ziņo J.Komane)
3. Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas atskaite par darbību 2018.gadā un iecerēm 2019.gadā. (ziņo S.Romanovska)


Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2019.gada 21.martā, plkst.11.00.

Darba kārtībā:
1. Par Balvu profesionālās un vispārizglītojošas vidusskolas Attīstības plāna 2018./2019. – 2020./2021.mācību gadam apstiprināšanu. (ziņo A.Krēmane)
2. Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes atskaite par darbību 2018.gadā un iecerēm 2019.gadā. (ziņo I.Kaļva)
3. Balvu kultūras un atpūtas centra atskaite par darbību 2018.gadā un iecerēm 2019.gadā. (ziņo A.Strapcāne)
4. Balvu Sporta centra atskaite par darbību 2018.gadā un iecerēm 2019.gadā. (ziņo E.Kaļva)
5. Balvu novada Muzeja atskaite par darbību 2018.gadā un iecerēm 2019.gadā. (ziņo I.Supe)


Tautsaimniecības un vides komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2019.gada 21.martā, plkst.13.00.

Darba kārtībā:
1. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.___/2019 „Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu” apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
2. Par lokālplānojuma „Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Mežaine”, Krišjāņu pag., Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo A.Avotiņa)
3. Par smilts – grants un smilts atradnes teritorijas „Deviņziedu kalns” rekultivācijas veida noteikšanu Krišjāņu pagastā zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3856 005 0059, 3856 005 0060, 3856 005 0061. (ziņo A.Avotiņa)
4. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību piekritību pašvaldībai, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda, nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vectilžas pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
5. Par platības precizēšanu un konfigurācijas maiņu rezerves zemes fonda zemes vienībai Bērzkalnes pagastā. (ziņo G.Zaharāne)
6. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā sadali un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. (ziņo G.Zaharāne)
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ancīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Avotiņa)
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Avotiņi”, Balvu novada Balvu pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
9. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Bērzkalnes pagastā. (ziņo G.Zaharāne)
10. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai, uz tās esošajām ēkām un telpu grupām Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
11. Par adreses maiņu zemes vienībai un uz tās esošajai ēkai Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. K. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. S. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. K. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. J. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu N. P. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. K. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L. D. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T. Z. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S. V. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z. S. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. S. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. G. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
24. Par zemes nomu J. A. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
25. Par zemes nomu L. K. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
26. Par nekustamā īpašuma „Madaras – 1”, Balvu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo G.Zaharāne)
27. Par nekustamā īpašuma „Kalniņi”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo G.Zaharāne)
28. Par nekustamā īpašuma „Murāni”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo G.Zaharāne)
29. Par nekustamā īpašuma „Iztekas”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo G.Zaharāne)
30. Par nekustamā īpašuma „Rauduves”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo G.Zaharāne)
31. Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 55, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo G.Zaharāne)
32. Par P. Z. piederošu zemes vienību apvienošanu Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
33. Par SIA „MYRTILLUS” piederošu zemes vienību apvienošanu Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
34. Balvu novada pašvaldības būvvaldes atskaite par darbību 2018.gadā un iecerēm 2019.gadā. (ziņo A.Avotiņa)
35. Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra atskaite par darbību 2018.gadā un iecerēm 2019.gadā. (ziņo G.Božoka)
36. Balvu novada pašvaldības policijas atskaite par darbību 2018.gadā un iecerēm 2019.gadā. (ziņo R.Kravale)


Finanšu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2019.gada 21.martā, plkst.15.00.

Darba kārtībā:
1. Par dalības maksas noteikšanu svētkos „Mirklis Balvos”. (ziņo I.Tiltiņa)
2. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Kalna ielā 13, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo I.Kokoreviča)
3. Par nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
4. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
5. Par nedzīvojamo telpu Vidzemes ielā 2B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
6. Par nekustamā īpašuma Tehnikas ielā 5H, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
7. Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 15, Balvos, Balvu novadā atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
8. Par grozījumu Balvu novada Domes 2016.gada 10.marta lēmumā „Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.75 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu”. (ziņo I.Kokoreviča)
9. Par atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniecei A.Petrovai. (ziņo S.Gržibovska)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei