Tilžas internātpamatskolā rit pēdējais mācību gads. Debatē par tālāku izglītības iestāžu nākotni

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 21 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 21 Marts 2019 14:40

tmb20190321130439

Lai arī Tilžas internātpamatskola (TIPS) ir viena no divām internātskolām Latvijā, kura vēl joprojām strādā, tomēr šī gada februārī kļuva skaidrs, ka tā būs jāslēdz, tāpat kā pārējās internātskolas valstī, jo Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), kas līdz šim finansēja šīs izglītības iestādes, naudu to uzturēšanai vairs nepiešķirs, ko paredz grozījumi Izglītības likumā. Proti, jaunu internātskolu dibināšana no 2018. gada 1. janvāra nav atļauta. Internātskolas, kas nodibinātas līdz minētajam datumam, valsts līdzfinansēja līdz 2018. gada 31. decembrim. No šī gada 1. janvāra internātskolu uzturēšanas izdevumus sedz pašvaldības. Savukārt internātskolu pedagogu darba samaksu no valsts mērķdotācijas šogad segs tikai astoņiem mēnešiem.

Lai darbs TIPS līdz mācību gada beigām varētu turpināties, no Balvu novada pašvaldības budžeta tai tika piešķirti līdzekļi 127 190 eur apmērā, kurā ietverta skolas uzturēšana, tehniskā personāla atalgojums un bērnu patversmes “Ābeļzieds” uzturēšana. Tomēr turpmāk pašvaldība nespēs uzturēt Tilžas internātpamatskolu, ņemot vērā, ka pārsimts metru attālumā Tilžā strādā arī vidusskola. Jāpiebilst, ka TIPS no valsts gadā saņēma 233 049,00 eur skolas uzturēšanai.

Lai informētu gan skolu audzēkņu vecākus, gan skolotājus, gan citus interesentus par esošo situāciju un uzklausītu viedokļus, ieteikumus par tālāku skolu nākotni, 20.martā pašvaldības vadība un deputāti Tilžā tikās ar iedzīvotājiem.

Iesākumā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova klātesošos iepazīstināja ar situāciju izglītības jomā novadā, esošo situāciju tieši Tilžas pagastā, kā arī izklāstīja divus galvenos priekšlikumus turpmākai izglītības iestāžu darbībai Tilžā.

Viens no šiem priekšlikumiem paredz, ka Tilžā paliek viena izglītības iestāde – Tilžas vidusskola ar 6 programmām un izvietojas divās ēkās (ar vienu internātu, vienu katlu māju, vienu virtuvi). Esošajā ēkā paliek Tilžas vidusskola no 1.-12.klasei, virtuve, kura nodrošina ēdināšanu visiem izglītojamajiem. TIPS skolas ēkas 1.stāvs tiek sakārtots PII vajadzībām, ar ieeju pa ēkas centrālajām durvīm, ierīkotu ēdamtelpu un izbūvētu bērnu rotaļu un atpūtas laukumu. Bērniem iespējams izmantot ēkas aktu zāli un sporta zāli. TIPS skolas ēkas 2.stāva daļā tiek iekārtots skolas internāts un patversme “Ābeļzieds”. TIPS skolas 3.stāvā un daļā no otrā stāva – mācību telpas. Uz ēkas otro un trešo stāvu atsevišķa ieeja. Visiem izglītojamajiem kopējs sporta laukums.

Savukārt otrais skolu optimizācijas priekšlikums ir tāds, ka Tilžā paliek viena izglītības iestāde – Tilžas vidusskola ar 6 programmām un izvietojas trīs ēkās (ar vienu internātu, divām katlu mājām, divām virtuvēm). Esošajā ēkā paliek Tilžas vidusskola no 1-12.klasei, virtuve, kura nodrošina ēdināšanu abām skolām. Esošajā ēkā paliek Tilžas PII un uzņem visus pirmsskolas vecuma bērnus. TIPS skolas ēkas 1.stāvā tiek iekārtots skolas internāts un patversme “Ābeļzieds”, ierīkota ēdināšanas telpa. TIP skolas 2. un 3.stāvā – mācību telpas.

Augstāk minētie priekšlikumi ir izkristalizējušies gan daudzajās tikšanās reizēs ar skolu vadību, darbiniekiem, gan deputātu kopējās debatēs par šo jautājumu, tomēr, protams, tika uzklausīti pagasta iedzīvotāji un ņemti vērā sniegtie racionālie priekšlikumi.

Sanāksmes laikā aktuāls kļuva jautājums par Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) atrašanās vietu, telpām. Viena puse ir par to, lai bērnudārzs paliktu esošajā vietā, otra puse uzsver, ka jau šobrīd tur ir par šauru. Tilžas PII, kurā šobrīd ir 33 bērni, celta 40 bērniem, bet, ja, 28 bērni no Tilžas internātpamatskolas PII grupiņas un 1 bērns no patversmes “Ābeļzieds” tiktu pārvietoti uz Tilžas PII, tad tai pašreizējā mirklī nāktos uzņemt 62 bērnus. Izskanēja priekšlikums, ka 5 gadīgos, 6gadīgos bērnus varētu pārcelt uz Tilžas vidusskolas telpām. Bet, protams, viss atkarīgs no tā, ko izlems bērnu vecāki – apmeklēt Tilžas bērnudārzu vai vest savu atvasi uz citu pirmsskolas izglītības iestādi.

Tāpat aktuāls bija jautājums par Tilžas vidusskolas posma pastāvēšanu. Šobrīd Tilžas vidusskolā mācās 112 bērni, tā celta 200 bērniem, TIPS mācās 67 bērni, skolas ēka celta 200 bērniem. Ja TIPS bērnu vecāki lems un vēlēsies, lai bērns turpina mācības Tilžā un būs pietiekams bērnu skaits vidusskolā, skola turpinās darbu vidusskolas statusā. Pie nosacījuma, ja tā izpilda valstī noteiktos izvēļu “grozus”, kas paredz skolām nodrošināt iespēju mācīties atsevišķas jomas un priekšmetus padziļināti.

Kā vairākkārt uzsvēra gan Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, gan vietniece Anita Petrova, pašvaldības interesēs nav slēgt skolas, tā ir valsts kopējā politika. Vadībai un deputātiem būs jāpieņem nepopulārs lēmums, bet izmaiņas būs, tas ir skaidrs.

Savukārt Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva teica: “Mēs, kā pašvaldība esam darījuši visu, cīnījušies līdz pēdējam, lai saglabātu Tilžas internātpamatskolu. Tika apmeklētas neskaitāmas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdes, tomēr rezultāts ir bijis nesekmīgs. Tomēr šobrīd jums ir jāaizmirst savstarpējās nesaskaņas un jābūt kā vienotam kolektīvam, lai Tilžas vidusskola turpinātu pastāvēt.”

Jāteic, ka komunikācija ar skolēnu vecākiem, kā arī skolu darbiniekiem turpināsies, jo šis vēl ir tikai sākums. Ir jānoskaidro vecāku viedokļi un plāni attiecībā uz turpmāko bērnu izglītošanu, lai būtu skaidrība, kā rīkoties tālāk.

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.