Balvu novada domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 25 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 25 Marts 2019 11:55

2019.gada 28.martā, plkst. 10.00 notiks Balvu novada domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par Balvu profesionālās un vispārizglītojošas vidusskolas Attīstības plāna 2018./2019. – 2020./2021.mācību gadam apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
2. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2019 „Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu” apstiprināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
3. Par lokālplānojuma „Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Mežaine”, Krišjāņu pag., Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
4. Par smilts – grants un smilts atradnes teritorijas „Deviņziedu kalns” rekultivācijas veida noteikšanu Krišjāņu pagastā zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3856 005 0059, 3856 005 0060, 3856 005 0061. (ziņo A.Kindzuls)
5. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību piekritību pašvaldībai, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda, nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vectilžas pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
6. Par platības precizēšanu un konfigurācijas maiņu rezerves zemes fonda zemes vienībai Bērzkalnes pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā sadali un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. (ziņo A.Kindzuls)
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ancīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Avotiņi”, Balvu novada Balvu pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Bērzkalnes pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai, uz tās esošajām ēkām un telpu grupām Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par adreses maiņu zemes vienībai un uz tās esošajai ēkai Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. K. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. S. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. K. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. J. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu N. P. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. K. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L. D. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T. Z. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S. V. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z. S. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. S. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. G. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
25. Par zemes nomu J. A. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par zemes nomu L. K. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
27. Par nekustamā īpašuma „Madaras – 1”, Balvu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
28. Par nekustamā īpašuma „Kalniņi”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
29. Par nekustamā īpašuma „Murāni”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
30. Par nekustamā īpašuma „Iztekas”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
31. Par nekustamā īpašuma „Rauduves”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
32. Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 55, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo A.Kindzuls)
33. Par P. Z. piederošu zemes vienību apvienošanu Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
34. Par SIA „MYRTILLUS” piederošu zemes vienību apvienošanu Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
35. Par grozījumu konkursa „Esi uzņēmējs Balvu novadā” nolikumā. (ziņo A.Kindzuls)
36. Par dalības maksas noteikšanu svētkos „Mirklis Balvos”. (ziņo A.Pušpurs)
37. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Kalna ielā 13, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo A.Pušpurs)
38. Par nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
39. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
40. Par nedzīvojamo telpu Vidzemes ielā 2B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
41. Par nekustamā īpašuma Tehnikas ielā 5H, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
42. Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 15, Balvos, Balvu novadā atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
43. Par grozījumu Balvu novada Domes 2016.gada 10.marta lēmumā „Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.75 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu”. (ziņo A.Pušpurs)
44. Par atvaļinājuma piešķiršanu un atvaļinājuma pabalsta izmaksu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai. (ziņo A.Pušpurs)

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei