Komiteju darba kārtības

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 12 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 12 Aprīlis 2019 16:02

Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2019.gada 17.aprīlī, plkst.9.00.

Darba kārtībā:
1. Bāriņtiesas atskaite. (ziņo R.Krūmiņa)


Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2019.gada 16.aprīlī, plkst.11.00.

Darba kārtībā:
1. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 „Grozījumi Balvu novada domes 2011.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2011 „Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku”” pieņemšanu. (ziņo I.Mežule)
2. Par izglītības iestāžu tīkla reorganizēšanu Tilžas pagastā. (ziņo I.Kaļva)
3. Par 10.klases neatvēršanu Bērzpils vidusskolā. (ziņo I.Kaļva)
4. Par Vīksnas pirmsskolas izglītības grupiņas slēgšanu. (ziņo I.Kaļva)
5. Par nakts grupiņas slēgšanu Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē. (ziņo I.Kaļva)


Tautsaimniecības un vides komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2019.gada 17.aprīlī, plkst.13.00.

Darba kārtībā:
1. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 „Grozījumi Balvu novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo A.Sņegovs)
2. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. (ziņo G.Zaharāne)
3. Par grozījumu Balvu novada Domes 2019.gada 28.februāra lēmumā „Par adrešu piešķiršanu garāžām Ezera ielā 51, Balvos, Balvu novadā”. (ziņo G.Zaharāne)
4. Par zemes nomu I.F. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
5. Par zemes nomu V.B. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
6. Par zemes nomu N.M. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
7. Par zemes nomu A.J. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
8. Par zemes nomu M.V. Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
9. Par zemes nomu A.S. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.T. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Z. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Ķ. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.O. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.T. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.R. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.R. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.K. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.L. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.V. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.A. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai „Nordeki” Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA „Ziedulauki” Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.C. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Draudziņi”, Balvu novada Vīksnas pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dzirlas” un nekustamajam īpašumam „Lejasdzirlas”, Balvu novada Vīksnas pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lejasmājas”, Balvu novada Vīksnas pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tīreļi 1”, Balvu novada Vīksnas pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
29. Par nekustamā īpašuma „Ustrāni”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
30. Par nekustamā īpašuma „Strauti”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
31. Par nekustamā īpašuma „Pūpoli”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
32. Par nekustamā īpašuma „Saulgriezes”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
33. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Skolas ielā 31, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
34. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.24 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
35. Par aizlieguma ceļazīmju Nr.306 „Kravas automobiļiem braukt aizliegts” izvietojumu Balvos. (ziņo A.Sņegovs)


Finanšu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2019.gada 17.aprīlī, plkst.15.00.

Darba kārtībā:
1. Par konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 2.kārtas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo L.Igaune)
2. Par dalības maksas noteikšanu bērnu vasaras nometnēs 2019.gadā. (ziņo I.Naļivaiko)
3. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra lēmumā „Par Balvu novada Muzeja smaksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”. (ziņo I.Supe)
4. Par grozījumiem 2017.gada 9.marta lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādi”. (ziņo L.Igaune)
5. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Vidzemes ielā 3, Balvos, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo I.Kokoreviča)
6. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0783 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
7. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0076 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
8. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0401 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
9. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0239 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
10. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0159 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
11. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 004 0055 Vectilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
12. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0139 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
13. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0076 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
14. Par dalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam 1.2.prioritātē „Jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde un veicināšana, pamatojoties uz vietējiem resursiem” projektā „Amatniecība bez robežām” (Craftsmanship without Borders). (ziņo O.Siņica)
15. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu biedrības „Kalmārs” programmas ERASMUS+ projektam „Share the opportunities”. (ziņo O.Siņica)
16. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu biedrības „Kalmārs” projektam „Neformālajai izglītībai – JĀ!”. (ziņo O.Siņica)
17. Par atvaļinājuma piešķiršanu un atvaļinājuma pabalsta izmaksu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram. (ziņo S.Gržibovska)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei