Balvu novada domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 18 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 18 Aprīlis 2019 11:15

2019.gada 25.aprīlī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par saistošo noteikumu Nr.9/2019 „Grozījumi Balvu novada domes 2011.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2011 „Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku”” pieņemšanu. (ziņo A.Mežale)
2. Par izglītības iestāžu tīkla reorganizēšanu Tilžas pagastā. (ziņo A.Mežale)
3. Par 10.klases neatvēršanu Bērzpils vidusskolā. (ziņo A.Mežale)
4. Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pārtraukšanu Balvu novada pašvaldības Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē. (ziņo A.Mežale)
5. Par nakts grupas slēgšanu Balvu novada pašvaldības Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē. (ziņo A.Mežale)
6. Par saistošo noteikumu Nr.10/2019 „Grozījumi Balvu novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. (ziņo A.Kindzuls)
8. Par grozījumu Balvu novada Domes 2019.gada 28.februāra lēmumā „Par adrešu piešķiršanu garāžām Ezera ielā 51, Balvos, Balvu novadā”. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par zemes nomu I.F. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par zemes nomu V.B. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par zemes nomu N.M. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par zemes nomu A.J. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par zemes nomu M.V. Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par zemes nomu A.S. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.T. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Z. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Ķ. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.O. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.T. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.R. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.R. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.K. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.L. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.V. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.A. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai „Nordeki” Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA „Ziedulauki” Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.C. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Draudziņi”, Balvu novada Vīksnas pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dzirlas” un nekustamajam īpašumam „Lejasdzirlas”, Balvu novada Vīksnas pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lejasmājas”, Balvu novada Vīksnas pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tīreļi 1”, Balvu novada Vīksnas pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
34. Par nekustamā īpašuma „Ustrāni”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
35. Par nekustamā īpašuma „Strauti”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
36. Par nekustamā īpašuma „Pūpoli”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
37. Par nekustamā īpašuma „Saulgriezes”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
38. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Skolas ielā 31, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
39. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.24 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
40. Par aizlieguma ceļazīmju Nr.306 „Kravas automobiļiem braukt aizliegts” izvietojumu Balvos. (ziņo A.Kindzuls)
41. Par konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 2.kārtas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
42. Par dalības maksas noteikšanu bērnu vasaras nometnēs 2019.gadā. (ziņo A.Pušpurs)
43. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra lēmumā „Par Balvu novada Muzeja maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”. (ziņo A.Pušpurs)
44. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2017.gada 9.marta lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādi”. (ziņo A.Pušpurs)
45. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Vidzemes ielā 3, Balvos, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo A.Pušpurs)
46. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0783 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
47. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0076 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
48. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0401 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
49. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0239 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
50. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0159 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
51. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 004 0055 Vectilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
52. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0139 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
53. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0076 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
54. Par nedzīvojamo telpu – Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
55. Par dalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam 1.2.prioritātē „Jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde un veicināšana, pamatojoties uz vietējiem resursiem” projektā „Amatniecība bez robežām” (Craftsmanship without Borders). (ziņo A.Pušpurs)
56. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu biedrības „Kalmārs” programmas ERASMUS+ projektam „Share the opportunities”. (ziņo A.Pušpurs)
57. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu biedrības „Kalmārs” projektam „Neformālajai izglītībai – JĀ!”. (ziņo A.Pušpurs)
58. Par atvaļinājuma piešķiršanu un atvaļinājuma pabalsta izmaksu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram. (ziņo A.Pušpurs)

Projekti un paskaidrojuma raksti

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei