Aktuālais Balvu novadā

No 2015. gada 27. līdz 29. martam visā Latvijā norisināsies pasākums „Satiec savu meistaru! 2015”. Šajā pavasarī mācekļus pie sevis aicinās rekordliels tautas lietišķās mākslas meistaru, stāstnieku, teicēju un muzikantu skaits – pasākums norisināsies vairāk nekā 170 vietās.

Balvu Sporta centrs informē, ka jau šonedēļ, no 7.-8.martam, uz Balvu ezera notiks Latvijas zemledus makšķerēšanas čempionāta otrais posms. Sacensības sāksies sestdien, plkst.10.00. Sīkāka informācija sekos.

Jāpiebilst, ka jau trešo gadu pirmais posms Latvijas čempionātam zemledus makšķerēšanā tiek organizēts Balvos. Arī šogad, no 17.-18.janvārim, zemledus makšķerēšanas sportisti pulcējās uz Balvu ezera, kur sacensību laikā tika noteiktas 1.posma veiksmīgākās komandas.

Februāra pēdējā sestdienā tautu deju cienītāji pulcējās Balvu Kultūras un atpūtas centrā, kur ar lielisku koncertu tika svinēta jauniešu deju kolektīva „Rika”, vadītājs Agris Veismanis,10 gadu jubileja.

Sākot ar 2015.gada 12.martu uz šķīdoņa laiku tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t.
Transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi noteikti uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

Balvu pagastā:
Naudaskalns – Ozolsala;
Reči – Balvi;
Naudaskalns – Silamala;
Silamala – Dūrupe;
Naudaskalns – Lemešava;
Lācupe – Dzeņulauza.

2015. gada 4. martā, Balvu novada pašvaldības aģentūra „ Ziemeļlatgales Biznesa centrs” sadarbībā ar Biznesa inkubatoru Ideju Viesnīcu , Latvijas Attīstības finanšu institūciju ALTUM , Nodarbinātības valsts aģentūru organizē tikšanos, kuras laikā informēs jaunos uzņēmumus par aktuālajām valsts atbalsta programmām.

Programma

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Balvu nodaļa aicina uz informatīvo semināru„Bioloģiskā saimniekošana”

Norises vieta: Balvu novads, Balvi, Brīvības ielā 46a, 2.stāvā zālē

Norises laiks: 2015.gada 12.marts plkst. 11:00 – 14:15

Dalība seminārā bez maksas

10.martā no plkst.11.00-13.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, 3.stāvā sēžu zālē konsultācijas sniegs sertificēts maksātnespējas procesa administrators Oskars Leons un Latvijas galvotāju asociācijas jurists Edgars Traumanis.
Juridiskās konsultācijas tiem, kam radies pienākums izpildīt saistības, ir uzsākta tiesvedība un parādu piedziņa u.c.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu: 

“Lapas”, Vectilžas pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 1.58 ha platībā (kadastra Nr. 3890 006 0250). Izsoles sākumcena – EUR 1400.00(viens tūkstotis četri euro, 00 centi).

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

cirsmas nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3858 003 0110, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 003 0110, 1.kvartāla 39., 45., 46., 59., 73., 6., 7., 12., 26., 30., 31., 37., 38., 42. nogabalos, izcērtamās koksnes apjoms 4449.66 m3. Izsoles sākumcena – EUR 79 900.00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi).

27. februārī aicinām uz diskusiju „Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – iespējas un izaicinājumi”, kas notiks plkst. 13:00 – 16:00 Krāslavas Kultūras nama ēkā (Rīgas iela 26, Krāslava).
Diskusijā tiks apspriestas šādas tēmas:
- sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju nodarbinātība,
- kā Labklājības ministrijas izstrādātā koncepcija „Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā” veicinās sociālās uzņēmējdarbības atpazīstamību un attīstību Latgalē;
- sociālo uzņēmumu veidošana un to attīstības perspektīvas Latgalē.


Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei