Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Tiek pagarināts konkurss „Balvu novada suvenīrs”

No 1.augusta Balvu novada pašvaldība izsludināja konkursu „Balvu novada suvenīrs 2014”.
Vērtējot iesniegtos piedāvājumus, komisija nolēma konkursu pagarināt līdz šī gada 3.novembrim plkst.17.00.
Izveido savu suvenīru vienā no četrām cenu kategorijām, aizpildi anketu un nogādā to Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi.
Labākā suvenīra autoram, ko noteiks vērtēšanas komisija, būs iespēja noslēgt līgumu ar Balvu novada pašvaldību par suvenīru iegādi reprezentācijas vajadzībām.
Labāko darbu autori tiks apbalvoti 18.novembra Valsts svētku pasākuma laikā.
Esi radošs – piedalies!

Nolikums
 

 

Tilžas internātpamatskolai – 55!

Tilžas internātpamatskolas kolektīvs aicina visus absolventus, bijušos pedagogus un darbiniekus uz skolas 55 gadu svinīgo pasākumu „Baltās ābeles stāsts” 31. oktobrī.
Plkst. 17.00 - reģistrēšanās
Plkst. 18.00 - svinīgais pasākums Tilžas Kultūras namā.
Pēc svinīgā pasākuma, absolventu tikšanās un balle Tilžas internātpamatskolā.
Dalības maksa EUR 2,00. Līdzi jāņem groziņš un labs garastāvoklis.
Telefons informācijai:64563858
Vēlams - iepriekš pieteikties!
 

 

Kubulu jauktajam vokālajam ansamblim - 15!

21.oktobrī apritēja 15 gadi kopš uz savu pirmo mēģinājumu Kubulu kultūras namā sanāca jauktais vokālais ansamblis. Tāpēc 25. oktobrī pulksten 19.00 Kubulos visi mīļi aicināti uz jubilejas koncertu „Kas var dziesmas izdziedāt?”.
Kolektīva vadītāja visus šos gadus ir Anastasija Ločmele, bet koncertmeistars daudzus gadus - Viktors Bormanis. Ansamblis dzied laicīgo un garīgo repertuāru, piedalās arī misēs. Izdodas ļoti daudz koncertēt, piedalīties kultūras pasākumos un skatēs – gadā ansamblis piedalās 15 līdz 20 koncertos. Tie ir visdažādākie – notikuši kultūras namos, estrādēs, skolās, baznīcās, muzeju pagrabos, uz tiltiem, autobusos, arī jūrā. Ansamblis uzstājies ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā un Zviedrijā.

Lasīt tālāk...

 

Latgales izpilddirektori tiekas sanāksmē Balvos

Vakar, 22.oktobrī, Balvos notika Latgales novadu pašvaldību izpilddirektoru sanāksme.
Tikšanās iesākās ar Balvu novada pašvaldības izpilddirektores Intas Kaļvas un Kubulu pagasta jauktā vokālā ansambļa vadītājas Anastasijas Ločmeles sniegto priekšnesumu – 3 skaistām dziesmām, kuras aizvadītajā nedēļas nogalē izskanēja arī Lubānā, Latvijas muzicējošo pašvaldību vadītāju saietā. Turpmāk dienas laikā tika pārrunāti tieši Latgales pašvaldību aktuālie jautājumi, aplūkots Ziemeļlatgales biznesa centrs, Balvu peldbaseins un citas pašvaldības iestādes.
Pirmo reizi Latgales novadu pašvaldību izpilddirektoru sanāksme notika aizvadītā gada rudenī, pēc kuras izpilddirektori bija vienisprātis, ka šī tradīcija jāturpina, jo ir vērtīga visām pusēm.
 

 

Balvu Mākslas skola izsludina starptautisku konkursu

Mēs dzīvojam katrs savā valstī, savā apdzīvotā vietā, savā vidē. Kopā esam vienas mājvietas ZEME iedzīvotāji, taču cik dažādi mēs esam, cik daudzveidīga ir mūsu daba, kultūras un nacionālās vērtības, izpratne par skaistumu. Kopā veidojam vienu krāšņu pasauli.
Aicinām piedalīties IV STARPTAUTISKAJĀ VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSĀ
”DAŽĀDĀ PASAULE 2015”. Konkursa tēma „Ūdens melodijas”.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 23 oktobris 2014 11:56)

Lasīt tālāk...

 

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

Vieglo automašīnu FORD GALAXY, Valsts numurs HB 2732, reģistrācijas apliecības Nr.AF0105223, izlaiduma gads 2002. Izsoles sākumcena – EUR 3570.00 (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 26.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2014.gada 3.novembrim plkst. 16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2014.gada 3.novembrim plkst. 16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 357.00 (trīs simti piecdesmit septiņi euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.90009115622, bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA0050014291739.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.gada 4.novembrī plkst. 14:00.

Izsoles noteikumi

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 20 oktobris 2014 16:21)

 

Balvu novada pašvaldība izsludina atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:

Baznīcas ielā 18A, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.3801 004 0278, kas sastāv no zemes gabala – starpgabala 0.0953 ha platībā. Izsoles sākumcena – EUR 1170.00 (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 26.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2014.gada 19.novembrim plkst. 16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2014.gada 19.novembrim plkst. 16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 117.00 (viens simts septiņpadsmit euro) un reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci euro), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.90009115622, bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.gada 20.novembrī plkst. 14:00.

Izsoles noteikumi

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 20 oktobris 2014 16:21)

 

Seminārs par LEADER 9.kārtas projektu konkursu

24.oktobrī plkst.14.00, Balvos, Balvu Bērnu un jauniešu centrā, 2.stāvā, Brīvības ielā 48 notiks informatīvais seminārs par LEADER 9.kārtas projektu konkursu.
Semināru vadīs biedrības „Balvu rajona partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja Svetlana Tomsone.

Lasīt tālāk...