Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Balvu Mākslas skola izsludina starptautisku konkursu

Mēs dzīvojam katrs savā valstī, savā apdzīvotā vietā, savā vidē. Kopā esam vienas mājvietas ZEME iedzīvotāji, taču cik dažādi mēs esam, cik daudzveidīga ir mūsu daba, kultūras un nacionālās vērtības, izpratne par skaistumu. Kopā veidojam vienu krāšņu pasauli.
Aicinām piedalīties IV STARPTAUTISKAJĀ VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSĀ
”DAŽĀDĀ PASAULE 2015”. Konkursa tēma „Ūdens melodijas”.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 23 oktobris 2014 11:56)

Lasīt tālāk...

 

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

Vieglo automašīnu FORD GALAXY, Valsts numurs HB 2732, reģistrācijas apliecības Nr.AF0105223, izlaiduma gads 2002. Izsoles sākumcena – EUR 3570.00 (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 26.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2014.gada 3.novembrim plkst. 16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2014.gada 3.novembrim plkst. 16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 357.00 (trīs simti piecdesmit septiņi euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.90009115622, bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA0050014291739.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.gada 4.novembrī plkst. 14:00.

Izsoles noteikumi

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 20 oktobris 2014 16:21)

 

Balvu novada pašvaldība izsludina atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:

Baznīcas ielā 18A, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.3801 004 0278, kas sastāv no zemes gabala – starpgabala 0.0953 ha platībā. Izsoles sākumcena – EUR 1170.00 (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 26.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2014.gada 19.novembrim plkst. 16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2014.gada 19.novembrim plkst. 16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 117.00 (viens simts septiņpadsmit euro) un reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci euro), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.90009115622, bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.gada 20.novembrī plkst. 14:00.

Izsoles noteikumi

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 20 oktobris 2014 16:21)

 

Seminārs par LEADER 9.kārtas projektu konkursu

24.oktobrī plkst.14.00, Balvos, Balvu Bērnu un jauniešu centrā, 2.stāvā, Brīvības ielā 48 notiks informatīvais seminārs par LEADER 9.kārtas projektu konkursu.
Semināru vadīs biedrības „Balvu rajona partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja Svetlana Tomsone.

Lasīt tālāk...

 

Seminārs par lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs šī gada 23.oktobrī plkst.10.00 LLKC Balvu nodaļā, Brīvības ielā 46a, Balvos, rīko informatīvo semināru par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Programma šeit.

 

Balvos svin Grāmatu svētkus

Balvu Centrālās bibliotēkas vadībā sadarbībā ar Zvaigzne ABC jau 4.gadu Balvu novadā tiek svinēti Grāmatu svētki. Šogad centrālā svētku norises vieta bija Balvu Valsts ģimnāzija, kur šodien pulcējās gan skolēni, gan skolotāji, gan citi interesenti, lai atklātu svētkus un tiktos ar Latvijā pazīstamiem rakstniekiem.
Svētki iesākās ar Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju sagatavoto priekšnesumu, kurā bija dzirdamas rindas no rakstnieku darbiem, kuri šodien viesojās Balvu novadā. Neizpalika arī skolēnu dziedātās dziesmas, dejas un pūšamo instrumentu ansambļa priekšnesums.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 17 oktobris 2014 14:41)

Lasīt tālāk...

 

Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpām - garāžām Ezera iela 37B, Balvi, Balvu novads:
Garāža Nr.10 – 37.8 m2 kadastra apzīmējums 38010020141001,
Garāža Nr.12 – 18.4m2 kadastra apzīmējums 38010020141002,
Garāža Nr.14 – 18.6 m2 kadastra apzīmējums 38010020141011,
Garāža Nr.15 – 18.6. m2 kadastra apzīmējums 38010020141012,
Garāža Nr.16– 18.5 m2 kadastra apzīmējums 38010020141013,
Garāža Nr.18 – 18.6 m2 kadastra apzīmējums 38010020141015,
Garāža Nr.19 – 18.4 m2 kadastra apzīmējums 38010020141016,
Garāža Nr.20 – 18.3 m2 kadastra apzīmējums 38010020141017.
Nosacītā nomas maksa garāžām ir EUR 0,76 m2 (septiņdesmit seši euro centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN. Iznomāšanas termiņš – trīs gadi. Iznomāšanas mērķis auto novietošana vai uzņēmējdarbības veicināšana.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 16 oktobris 2014 15:22)

Lasīt tālāk...

 

Grāmatu svētki “Lielā lasīšanas skola”

Piektdien, 17. oktobrī Balvos norisināsies jau ceturtie Grāmatu svētki “Lielā lasīšanas skola”, kuru idejas autore ir Balvu Centrālās Bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule. Svētku atklāšana notiks plkst. 11.00 Balvu Valsts ģimnāzijā, bet jau no plkst. 12.00 dažādās norises vietās visi aicināti uz tikšanos ar mīlētiem un gaidītiem latviešu rakstniekiem.

Svētkos piedalīsies  12 grāmatu autori – Arno Jundze, Ārija Iklāva, Guna Rukšāne, Ilze Žola, Dace Judina, Ingmārs Līdaka, Gundega Sēja, Iluta Plotņikova, Ieva Melgalve, Silvija Šmidkena, Gundega Muzikante un Gita Andersone.

No plkst.12.00 – 15.30 Balvu Valsts ģimnāzijas stadionā norisināsies “Orientēšanās labirints”, kurā līdzīgi kā grāmatā izejam labirintus ar zīmuli, piemēram, palīdzi pelītei tikt pie siera, tikai šoreiz zīmulis būs pats dalībnieks, kuram pēc iedotas shēmas būs jāatzīmējas noteiktos kontrolpunktos nepārkāpjot “labirinta” robežas.

Visu dienu Zvaigznes grāmatnīcā notiks dažādas aktivitātes un būs skatāma zīmējumu konkursa izstāde “Grāmatas tēls, kāds vēl nekad nekur nav bijis”.

Pedagogi tiek aicināti uz informatīvu semināru par “Aktuālo sākumskolā 2014.-2015.mācību gadā” un par jauno mācību e-grāmatu sistēmu grāmatplaukts.zvaigzne.lv, bet latviešu valodas un literatūras skolotāji apmeklēs kursus par aktualitātēm mācību literatūrā, jaunākajiem mācību un metodiskajiem izdevumiem. Kā arī par iespējām, ko piedāvā modernās tehnoloģijas, to izmantošana mācību procesā.

Grāmatu svētkus organizē Balvu Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Apgādu Zvaigzne ABC un Balvu novada pašvaldību.