Aktuālais Balvu novadā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Balvu nodaļa aicina uz informatīvo semināru„Bioloģiskā saimniekošana”

Norises vieta: Balvu novads, Balvi, Brīvības ielā 46a, 2.stāvā zālē

Norises laiks: 2015.gada 12.marts plkst. 11:00 – 14:15

Dalība seminārā bez maksas

10.martā no plkst.11.00-13.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, 3.stāvā sēžu zālē konsultācijas sniegs sertificēts maksātnespējas procesa administrators Oskars Leons un Latvijas galvotāju asociācijas jurists Edgars Traumanis.
Juridiskās konsultācijas tiem, kam radies pienākums izpildīt saistības, ir uzsākta tiesvedība un parādu piedziņa u.c.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu: 

“Lapas”, Vectilžas pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 1.58 ha platībā (kadastra Nr. 3890 006 0250). Izsoles sākumcena – EUR 1400.00(viens tūkstotis četri euro, 00 centi).

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

cirsmas nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3858 003 0110, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 003 0110, 1.kvartāla 39., 45., 46., 59., 73., 6., 7., 12., 26., 30., 31., 37., 38., 42. nogabalos, izcērtamās koksnes apjoms 4449.66 m3. Izsoles sākumcena – EUR 79 900.00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi).

27. februārī aicinām uz diskusiju „Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – iespējas un izaicinājumi”, kas notiks plkst. 13:00 – 16:00 Krāslavas Kultūras nama ēkā (Rīgas iela 26, Krāslava).
Diskusijā tiks apspriestas šādas tēmas:
- sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju nodarbinātība,
- kā Labklājības ministrijas izstrādātā koncepcija „Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā” veicinās sociālās uzņēmējdarbības atpazīstamību un attīstību Latgalē;
- sociālo uzņēmumu veidošana un to attīstības perspektīvas Latgalē.

Lai veicinātu abpusēju dialogu ar vietējo pašvaldību amatpersonām un uzņēmumu pārstāvjiem Latvijas reģionos par aktuālo situāciju nodokļu administrēšanas un tās pilnveidošanas jomā, 23.februārī Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektores vietniece nodokļu jomā Arta Segliņa un citas VID vadošas amatpersonas ieradās darba vizītē Balvos.

Valsts amatpersonām, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS), ir jāiesniedz kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2014.gadu laika posmā no 2015.gada 15.februāra līdz 2015.gada 1.aprīlim (ieskaitot).

2015.gada 20.februārī plkst.10.00. Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501, 3.stāvā, Sēžu zālē notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” un Balvu novada muzeja reorganizāciju. (ziņo I.Serdāne)
2. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” nolikumā. (ziņo I.Serdāne, J.Annuškāns)
3. Par grozījumiem Balvu novada muzeja nolikumā. (ziņo I.Serdāne, J.Annuškāns)
4. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas, papildatvaļinājuma piešķiršanu un atvaļinājuma pabalsta izmaksu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai. (ziņo I.Ločmele)
 

“Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpām Brīvības iela 46, Balvi, Balvu novads kā vienu objektu ar kopējo platību 170,3 m2, kurš sastāv no:
Telpa Nr.1 – 23,4 m2;
Telpa Nr.2 – 33,1 m2;
Telpa Nr.3 – 100,5 m2;
Telpa Nr.4 – 5,5 m2;
Telpa Nr.5– 4,1 m2;
Telpa Nr.6 – 3,7 m2.

Balvu novada pašvaldība informē, ka tiks rīkota rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Pērkonu ezerā slēgta izsole. Izsole notiks 2015.gada 18.martā plkst. 13.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē.
Izsolē var piedalīties fiziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Balvu novada pašvaldībā pie juriskonsultes Ivetas Kokorevičas, Bērzpils ielā 1A, Balvos, no sludinājuma publicēšanas mājas lapā www.balvi.lv, Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un beidzas 2015.gada 17.martā plkst.16.00.


Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei