Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads

Balvos norisinājies bērnu tautu deju festivāls „Latvju bērni danci veda”

31.maijā Balvos notika bērnu tautu deju festivāls „Latviju bērni danci veda”. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs jau deviņpadsmito reizi rīkoja šo festivālu, kurš no nelieliem koncertiem Rīgā izaudzis par vērienīgu pasākumu Latvijas novados, kurā pulcējušies vairāki tūkstoši dejojošu bērnu.
Balvos dejotāji sabrauca no 13 Latvijas novadiem un divām pilsētām. Pasākumā kopumā piedalījās 1998 dalībnieki, tai skaitā 87 kolektīvi un 63 to vadītāji no 62 izglītības un kultūras iestādēm. Viesos un pieredzes apmaiņā bija atbraukusi arī Dokšicu rajona izpildkomitejas delegācija no Baltkrievijas.
Jau no rīta Balvu pilsētas skvērā mazie balvenieši un pilsētas viesi varēja darboties radošajās darbnīcās, kur varēja zīmēt, krāsot, lipināt mālus un veidot ziedu gleznas.

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 03 jūnijs 2014 08:36)

Lasīt tālāk...

 

Izmaiņas Balvu novada pašvaldības darba laikā

Ar šī gada 2.jūniju tiek mainīts Balvu novada pašvaldības darba laiks:
- pirmdienās no plkst.8.30-18.00;
- otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.30-17.00;
- piektdienās no plkst.8.30-16.00.
Visās darba dienās pārtraukums darbā no plkst.12.00-12.30.
 

 

Izsludināts konkurss „Sakoptākais īpašums”

Līdz 23.jūnijam ir iespēja pieteikties vai pieteikt novada skaistākā dārza īpašnieku konkursam „Sakoptākais īpašums 2014”.

Dārzu īpašniekus konkursam var pieteikt piecās nominācijās, kurās dalībnieki tiks arī vērtēti:

- individuālo māju teritorijas (Balvu pilsētā un Balvu novadā) (2 nominācijas);

- daudzdzīvokļu māju teritorijās (1 nominācija);

- daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas (1 nominācija);

- sabiedrisko ēku teritorijas (mācību iestādes, baznīcas, administratīvās ēkas) (1 nominācija);

- uzņēmumu un darījumu iestāžu teritorijas (1 nominācija).

Konkursa rezultāti tiks apkopoti līdz 1.augustam un uzvarētāji sumināti – Balvu novada svētkos.

Pieteikumi, norādot personas vārdu, uzvārdu, adresi, kontakttālruni un nomināciju, jāiesūta līdz 23.jūnijam uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Nolikums

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 02 jūnijs 2014 14:27)

 

Balvu Valsts ģimnāzijas īpašais gada noslēgums

30.maijā līdz ar svinīgo skolas gada noslēgumu noslēdzās arī Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas 1.kārta. Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere pateicās skolēnu, skolotāju un tehnisko darbinieku saimei par pacietību un izturību sadzīvojot ar remontdarbiem gada garumā, lai šodien visi atrastos pie skaistas, nosiltinātas un krāšņas skolas. „Skola ir tapusi citādāka. Tāpēc šodien vissirsnīgākais paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri šai renovācijas 1.kārtai ir palīdzējuši realizēties!”
Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis savā uzrunā uzsvēra, ka skola mums visiem paliek atmiņā. Un šī gada absolventiem, kā pirmajiem, tā paliks atmiņā kā renovēta, skaista skola! A.Kazinovskis novēlēja, galvenokārt jau pašiem skolēniem, ņemt piemēru, ka visam jābūt kārtībā un visam jābūt skaistam, tad arī pašiem dzīve būs skaista un laimīga.

Lasīt tālāk...

 

Lauku labumu tirdziņš 14. jūnijā

Aicinām ikvienu apmeklēt kārtējo tirdziņu 14. jūnijā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra (Brīvības iela 61), lai iegādātos dažādus lauku labumus, amatniecības izstrādājumus un ekoproduktus no vietējiem amatniekiem un zemniekiem!

Piedalīties aicinām zemniekus, amatniekus un mājražotājus ar vietējā ražojuma produkciju. Pieteikšanās dalībai tirdziņā obligāta - Ziemeļlatgales Biznesa centrā: rakstot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai zvanot 28384328; Tūrisma informācijas centrā: rakstot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai zvanot 29272948 līdz 12. jūnijam! Īpaši gaidām Balvu un tuvāko kaimiņu novadu zemniekus, mājražotājus, amatniekus ar savu ražoto preci!

Nākamie tuvākie tirdziņi – kā ierasts katra mēneša otrajā sestdienā: 12.jūlijā, 9.augustā.

Lauku labumu tirdziņus rīko Ziemeļlatgales Biznesa centrs sadarbībā ar Balvu novada Tūrisma.

 

„Latvju bērni danci veda”- Balvos!

Programma

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 13 maijs 2014 13:57)

 

Balvu novada pašvaldība izsludina atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

Cirsmas nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3858 003 0110, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 003 0117, 2.kvartāla 13., 14., 16., 17., 18., 20., 1., 2., 5., 10., 29., 23. nogabalos, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 1082.69 m3. Izsoles sākumcena – EUR 25 709.10 (divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti deviņi euro, 10 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2014.gada 10.jūnija plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2014.gada 10.jūnija plkst.16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 2570.91 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro, 91 cents) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.gada 11.jūnijā plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi

 

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu:

“Lībiešu mājas”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr.3894 002 0146, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 6.24 ha platībā (kadastra apzīmējums 3894 002 0102). Izsoles sākumcena – EUR 8100.00 (astoņi tūkstoši viens simts euro, 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2014.gada 25.jūnija plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2014.gada 25.jūnija plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 810.00 (astoņi simti desmit euro, 00 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.gada 26.jūnijā plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi