Aktualitātes izglītībā

Apstiprināta Balvu novada izglītības attīstības stratēģija 2022. – 2027.gadam

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 07 Februāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 07 Februāris 2023

Apstiprināta izglītības stratēģija2023.gada 26.janvārī Balvu novada domes sēdē tika apstiprināta Balvu novada izglītības attīstības stratēģija 2022. – 2027.gadam (prot. Nr.1, 8.&).

Balvu novada izglītības attīstības stratēģija 2022.-2027.gadam ir vidēja termiņa nozares plānošanas dokuments, kas nosaka mērķus, uzdevumus un rīcības plānu izglītības nozares attīstībai Balvu novadā, kā arī stratēģijas ieviešanas indikatorus un uzraudzības sistēmu.

Stratēģija ir pamats Balvu novada pašvaldības rīcības, investīciju u.c. resursu koordinētai un mērķtiecīgai plānošanai un īstenošanai izglītības nozarē.

Lasīt tālāk...


Balvu novada matemātikas mācību jomas sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 06 Februāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 06 Februāris 2023

1. februārī notika matemātikas mācību jomas sanāksme, kurā Balvu novada matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne iepazīstināja novada matemātikas skolotājus ar gaidāmo  pedagogu profesionālās pieredzes reģionālo forumu, kas notiks Gulbenē šī gada 8. martā. B. Urtāne aktualizēja foruma norises mērķi, norises kārtību,  sniedza informāciju par foruma saturisko virzienu – caurviju prasmes, norādīja atbalsta materiālus,  gatavojot labās prakses piemērus, kā arī  labās prakses piemēra apraksta struktūru.  B. Urtāne iedrošināja klātesošos dalīties ar savu pieredzi forumā par caurviju prasmju attīstīšanu izglītojamajiem matemātikā mācību procesā.

Turpinājumā B.Urtāne aktualizēja informāciju par valsts pārbaudes darba programmu matemātikā, beidzot 9.klasi, īpašu uzmanību pievēršot valsts pārbaudes darba uzbūvei, sasniedzamo rezultātu veidiem, grupām un to īpatsvaram valsts pārbaudes darbā, vērtēšanas kārtībai un kritērijiem,  snieguma līmeņu aprakstiem,  skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem matemātikas mācību jomā, kā arī valsts pārbaudes darbā lietojamo apzīmējumu un simbolu sarakstam. Tika aicināts izpētīt valsts pārbaudes darba paraugu ar atrisinājumiem,  risināt pārbaudes darba uzdevumus kopā ar skolēniem, noskaidrojot piktogrammu nozīmi.

Lasīt tālāk...


Norisinājusies Balvu novada angļu valodas viktorīna “Wheel of wisdom” (“Gudrības rats”)

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 02 Februāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2023

Viktorīna Gudrības rats27.janvārī Balvu sākumskola pulcināja plašu skolēnu skaitu uz Balvu novada angļu valodas viktorīnu “Wheel of wisdom” (“Gudrības rats”). Šogad viktorīnā piedalījās 12 sesto klašu komandas no Viļakas, Rekavas, Tilžas, Baltinavas, Eglaines, Rugājiem, Stacijas, Bērzpils un Balvu sākumskolas. Priecājamies par aktīvo iesaistīšanos!

Pasākuma gaitā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un prasmes angļu valodā, paplašināt interesi par angļu valodu un veicināt sadraudzību starp novada skolēniem. Tā bija lieliska iespēja satikties arī novada skolu skolotājiem, dzīvot līdzi viktorīnas gaitai un saviem skolēniem.

Lasīt tālāk...


Balvu novada sākumskolas mācību jomas matemātikas konkurss 2.klašu skolēniem „Rēķini galvā!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 02 Februāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2023

Konkurss rēķini galvāBalvu sākumskolā 31.janvārī pulcējās Balvu novada izglītības iestāžu divdesmit deviņi 2.klašu skolēni. Pasākumu ar dzejoļiem ieskandēja Balvu sākumskolas 1.-2.klašu skolēni - Danija Buliga, Denija Griestiņa, Artis Leišavnieks, Kristaps Boldāns, Kate Jermacāne, Kārlis Iļjins, kuriem uzstāšanos palīdzēja sagatavot skolotāja Gunta Blauma. Skolēnus un skolotājas uzrunāja arī 5.d klases skolnieces Marija Maslovska un Patrīcija Klauča, kas aicināja ieklausīties Zinītes un Nezinītes sarunā par matemātiku mūsu ikdienā un konkursa norisi.

Lasīt tālāk...


Roboti roboto Rugājos

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 01 Februāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 01 Februāris 2023

Roboti roboto Rugājos27. janvārī Rugāju vidusskolā notika Tehnoloģiju (informātikas) mācību jomas organizēts pasākums “Roboti roboto Rugājos”, kura mērķis bija attīstīt izglītojamo analītiskās domāšanas un radošās spējas, rosināt interesi par robotiku un STEM jomu.

Pasākumu atklāja Patrīcija Apšenieces un Samantas Sproģes saksofonu duets, grupa “Didancers” Ditas Niperes vadībā un Matīss Melbergs ar ģitāras priekšnesumu. Dalībnieki ar ovācijām atbalstīja Matīsa lielisko spēli, jo pasākuma vadītāja Undīne Čemme atklāja, ka viņam šī ir pirmā publiskā uzstāšanās.

Lasīt tālāk...


Pieredzē dalās skolu direktoru vietnieki izglītības jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 27 Janvāris 2023

Dalās pieredzē26.janvārī Balvu Valsts ģimnāzijā seminārā “Metodiskais darbs skolā” tikās skolu direktoru vietnieki izglītības jomā. Seminārs sākās ar radošu nodarbību, kuru vadīja Balvu Valsts ģimnāzijas dizaina un tehnoloģiju skolotāja Sandra Mozule.

Semināra turpinājumā ikviena direktores vietniece dalījās metodiskā darba labās prakses piemērā. Kolēģes stāstīja, kā tiek īstenoti dažādi metodiskā darba virzieni, par sadarbības, mācīšanās un starpdisciplināro grupu darbu skolā, par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, atbalsta sniegšanu, mācību stundu vērošanu, pasākumu organizēšanu, pašvērtēšanu, mācību satura plānošanu un pilnveidi. Milzīga vērtība darba dzīvē ir kolēģi, no kuriem var mācīties, gūt jaunas idejas. Paldies jums par pieredzē balstītiem stāstiem!

Lasīt tālāk...


ZOOM platformā tikās Balvu novada krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 10 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 10 Janvāris 2023

Krievu valodas skolotāju tikšanās ZOOM6.janvārī ZOOM platformā tikās Balvu novada krievu valodas (svešvalodas) skolotāji. Tikšanās gaitā tika pārrunātas izmaiņas 2022./2023.mācību gada darba plānā, situācija ar krievu valodas mācību grāmatām, Latvijas krievu valodas un literatūras skolotāju asociācijas rīkotie konkursi, kā arī ikgadējā Tatjanas dienas festivāla programmas piedāvājums.

Tika nolemts krievu valodas (svešvalodas) olimpiādi 9.klašu skolēniem pārcelt uz 9.februāri, kā arī pārrunāti galvenie olimpiādes norises kārtības punkti.

Lasīt tālāk...


Pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes novadu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 09 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 09 Janvāris 2023

Pieredzes apmaiņas brauciens5.janvārī Balvu novada mācību jomu koordinatori un metodisko apvienību vadītāji kopā ar Izglītības pārvaldes speciālistiem, atsaucoties kolēģu uzaicinājumam, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Gulbenes novadu. Brauciena dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Gulbenes novada vidusskolu, tikties ar kolēģiem, jomu koordinatoriem, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs. Savukārt Izglītības pārvaldes speciālisti iepazinās ar Gulbenes novada Izglītības pārvaldes darbu un tā prioritātēm.

Lasīt tālāk...


Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 06 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Saskaņā ar Balvu novada domes 27.oktobra sēdes lēmumu ''Par Balvu novada izglītības  attīstības stratēģijas 2022.-2027.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 22. 4) no 2022.gada 7. novembra līdz 2022.gada 6.decembrim notika Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana. Aicinām iepazīties ar informāciju - "Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu". 


Sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji tiekas Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 06 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 06 Janvāris 2023

Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju tikšanās sākās ar sirsnīgiem veiksmes un laba  vēlējumiem Jaunajā 2023.gadā, ko kolēģi veltīja viens otram. Jomas koordinatore Mudīte Stepanova informēja par aktualitātēm – valsts pārbaudes darbiem vidējās izglītības iegūšanai un eksāmenu “Sociālās zinātnes II”, kā arī par starpdisciplināro valsts pārbaudes darbu pamatizglītības iegūšanai, kurš tiks organizēts 2022./2023. mācību gadā, taču monitoringa formā, lai pārbaudītu izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos.

M. Stepanova pastāstīja par vēstures valsts 29.olimpiādes norisi un darbu labošanu, aktualizēja informāciju par Latvijas un novadu mācības atklāto olimpiādi, kā arī radošuma un finanšu pratības konkursu „Biznesa pasakas” 5.-9. klasēm.

Lasīt tālāk...