Aicinām iepazīties ar pētījuma rezultātiem!

Kategorija: Jaunumi
Otrdiena, 07 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 07 Jūlijs 2015 15:20

Biedrība ""Balvu rajona partnerība" aicina iepazīties ar SIA "Ķemers Business and Law Company" veikto pētījumu "Biedrības "Balvu rajona partnerība" attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un turpmāko darbības virzienu noteikšana". Pētījums tika veikts šī gada sākumā laika periodā no marta līdz jūnijam. Pētījuma ietvaros notika iedzīvotāju anketēšana, tikšanās ar iedzīvotājiem visos partnerības teritorijas novadu pagastos, Viļakā un Balvos, kā arī notika darba grupas ar dažādām mērķa grupām: esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, jauniešu un biedrību pārstāvjiem. Tikšanās notika arī ar partnerības valdes locekļiem un biedriem.

Pētījuma mērķis bija izvērtēt līdz šim īstenoto LEADER projektu ietekmi uz mūsu teritorijas attīstību, kā arī noteikt turpmākos nākotnes virzienus un jomas, kuras iekļaut jaunajā attīstības stratēģijā 2015.-20120.gadam un kurās ieguldīt LEADER programmas finansējumu jaunajā plānošanas periodā.
Pētījumā secināts, ka partnerības teritorija, tāpat, kā lielākā daļa Latvijas lauku teritoriju, saskaras ar izaicinājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju skaita samazinājumu un sabiedrības novecošanos. Piemēram, samazinoties iedzīvotāju skaitam un blīvumam, pieaugs publisko pakalpojumu infrastruktūras izmaksas. Arī iedzīvotāji norādīja uz šīm problēmām un kā vienu no risinājumiem situācijas uzlabošanai, minēja uzņēmējdarbības attīstību.
Viens no secinājumiem pētījumā ir tas, ka liela daļa pieejamā finansējuma būtu jānovirza dažāda veida uzņēmējdarbības aktivitātēm. Gan iedzīvotāju aptaujas anketās, gan tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem, tika atzīsts, ka finansējums ir jāiegulda uzņēmējdarbības veicināšanai, lai iedzīvotājiem un mūsu teritorijai ir ienākumi un darba vietas. Tāpat iedzīvotāji vēl joprojām uzskata, ka finansējums ir jāiegulda arī kultūras un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai, dažādu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, jaunatnei un publiskās teritorijas sakārtošanai. Pētījumā apkopotā veidā var iepazīties gan ar aptaujas anketas rezultātiem, gan ar katrā pagastā, Balvos un Viļakā noteiktajām jomām un problēmām, kurās būtu jāiegulda LEADER finansējums.
Pētījuma rezultātā pētniece ir izteikusi priekšlikumus trīs jomās: attīstības stratēģijas stratēģisko virzienu noteikšanā, projektu vērtēšanā un biedrības darba uzlabošanā. Jauno attīstības stratēģiju ieteikts veidot, balstoties uz iedzīvotāju vajadzībām un pašvaldību attīstības programmām. Pētījumā analizējot iedzīvotāju vajadzības un pašvaldību attīstības programmas, izkristalizējas trīs atslēgas vārdi, uz kuriem balstīt stratēģiju un tie ir: kopienas sadarbība, attīstīta ekonomika un pievilcīga vide. Attiecībā uz projektu vērtēšanu pētniece izstrādājusi un piedāvā precizētus vērtēšanas kritērijus, lai pēc iespējas vairāk izbēgtu no subjektīva vērtējuma, kā arī aicina pēc iespējas ātrāk izvērtēt tieši jauno uzņēmēju projektus. Savukārt, attiecībā uz biedrības darbības uzlabošanu, tiek secināts, ka biedrības izmantotie komunikācijas veidi ar iedzīvotājiem ir veiksmīgi, bet būtu jādomā arī par iedzīvotāju aptauju katru gadu, lai uzraudzītu progresu un novērtētu iedzīvotāju iesaisti vietējās stratēģijas ieviešanā, kā arī jāpārdomā projektu statistikas vākšanas metodes.
Aicinām iepazīties ar pētījuma gala ziņojumu! Pētījums pdf formātā pieejams šeit! Aptaujas anketu kopsavilkums pieejams šeit!
Biedrība „Balvu rajona partnerība” pateicas visiem Ziemeļlatgales iedzīvotājiem, kuri aizpildīja aptaujas anketas un piedalījās tikšanās reizēs un darba grupās! Paldies arī visu četru novadu pašvaldībām un pagastu pārvaldēm, kuru pārstāvji palīdzēja izplatīt informāciju par tikšanās reizēm un aicināja savus iedzīvotājus piedalīties! Liels paldies partnerības valdes locekļiem un biedriem, kuri palīdzēja izplatīt aptaujas anketas un informāciju par pētījuma norisi!

Pētījums „Biedrības „Balvu rajona partnerības” attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un turpmāko darbības virzienu noteikšana”

Rezultātu kopsavilkums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei