Par Balvu novada Kubuļu pagasta nosaukuma maiņu.

Kategorija: 12.08.2010., Protokols Nr.14
Trešdiena, 18 Augusts 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 18 Augusts 2010 09:33

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 2010.gada 28.janvāra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13.pantu, kas nosaka, ka nosaukumu apriņķim, republikas pilsētai, novadam, novada pilsētai un novada pagastam piešķir, kā arī šīs administratīvās teritorijas un novadu teritoriālā iedalījuma vienības pārdēvē ar likumu, izvērtējot Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus, un 15.pantu, kas nosaka, ka nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus, LR 1999.gada 9.decembra Valsts valodas likuma 18.pantu, kas nosaka, ka, Latvijas Republikā vietu nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā, Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisijas 2003.gada 15.decembra informāciju „Par pagastu un novadu nosaukumiem sakarā ar reģionālo reformu”, kurā pagasta nosaukuma maiņa pamatota ar to, ka „Kubuļu pagasts ir kļūdains vietējā nosaukuma Kubulu pagasts pārveidojums” un, ņemot vērā Kubuļu pagasta padomes 1996.gada 21.augusta lēmumu Nr.30 „Par Kubulu pagasta nosaukumu” un Balvu rajona padomes 1996.gada 14.oktobra lēmumu Nr. 64 „Par izmaiņām Balvu rajona Kubuļu pagasta nosaukumā”, un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 5.augusta atzinumu,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks, Līga Kozlovska, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Raimonds Bombāns), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt izmaiņas Balvu novada Kubuļu pagasta nosaukumā, mainot nosaukumu uz Kubulu pagasts.
2. Lēmumu nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Satiksmes ministrijai un Valsts zemes dienesta adrešu reģistram.
 

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Titulbilde

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei