16. novembrī notika svinīgais pasākums , kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Pasākumu organizēja un vadīja „Vanadzēni” kopā ar skolotāju Silviju Jermacāni. Skolā viesojās arī Vectilžas pagasta pārvaldes vadītāja Genovefa Jermacāne, kas demonstrēja prezentāciju par dzimto pagastu.