Par Balvu novada pašvaldības Reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu

Kategorija: Bez kategorijas
Ceturtdiena, 04 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 05 Marts 2021 11:32

25.februār Balvu novada domes sēdē tika apstiprināta Balvu novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumā daļa, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” (turpmāk – MK noteikumi) 4.punktu, kas nosaka, ka reorganizācijas plāns sastāv no konstatējumu daļas, lēmumu daļas un pielikumiem, kuros norādīta informācija par administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas dēļ skartajām reorganizējamās pašvaldības institūcijām (1. pielikums), mantu (2. pielikums) un saistībām (3. pielikums), 8.punktu, kas nosaka, ka dome ar lēmumu apstiprina reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, 23.punktu, kurā noteikts, ka administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības atbilstoši šo noteikumu I un II nodaļas nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1000 euro.

PIELIKUMI

Balvu novada 25.februāra domes sēdes protokola izraksts

1.pielikums - Balvu novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana

2.pielikums – I. Būves, II. Dzīvokļa īpašumi, III. Zemes vienības, IV. Kustamie īpašumi

3.pielikums -  Aizņēmumi, galvojumi

3.1.pielikums - Citas ilgtermiņa saistības

3.2.pielikums - II. Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti   

3.3.pielikums - III. Īstermiņa saistības