Domes sēdē nolemj ņemt ilgtermiņa aizņēmumu, apstiprina projekta finansējumu un lemj par citiem jautājumiem

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 25 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 Augusts 2022 14:51

augusts 202225.augustā notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kurā deputāti darba kārtībā izskatīja 74 jautājumus.

Izdarīja grozījumus saistošajos noteikumos


Izdarīja grozījumus Balvu novada pašvaldības noteikumos Nr.2/2021 “Balvu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles noteikumi” (apstiprināti ar 2021.gada 26.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 66.§)). Izteica noteikumu 39. un 40.punktu jaunā redakcijā: “39. Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izsoles, apstiprina izsoles protokolu, kurā norādīts nomas tiesību izsoles uzvarētājs. 40. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija nosūta nomas tiesību izsoles protokola izrakstu par uzvarētāju Nekustamā īpašuma nodaļai līguma slēgšanai.”.

Apstiprināja iestāžu vadītājas

Domes sēdē deputāti vienbalsīgi par Žīguru kultūras nama vadītāju iecēla Mariju Bukovsku, kura pienākumus sāks pildīt ar 2022.gada 1.septembri.

Ar šī gada 1.septembri Lazdukalna pagasta pārvaldi vadīs Arnita Pugača. Pēc garām diskusijām, deputāti noteica Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja amata vienību – 0,5 un vadītāja mēnešalgu par 0,5 amata vienībām – 851,00 euro. Nolēma, ka Rugāju pagasta pārvaldē (Arnita Pugača Rugāju pagasta pārvaldē ir vadītāja) vadītāja amata vienība būs no 1 uz 0,5. Noteica Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja mēnešalgu par 0,5 amata vienībām – EUR 851,00.

Pieņēma saistošos noteikumus
• Nr.25/2022 “Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.6/2021 “Par sociālo palīdzību Balvu novadā””;
• Nr.26/2022 “Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.7/2021 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā””;
• Nr.27/2022 “Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2021 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā””;
• Nr.28/2022 „Grozījums Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.17/2021 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs””;
• Nr.29/2022 „Grozījumi Balvu novada Domes 2022.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2022 „Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada budžetu””;
• Nr.30/2022 “Par Balvu novada pašvaldības nodevām”;
• Nr.31/2022 „Grozījums Balvu novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2022 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Balvu novadā””.


Precizēja saistošos noteikumus
• 2022.gada 21.jūnija saistošos noteikumus Nr. 22/2022 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas”;
• 2022.gada 26.maija saistošos noteikumus Nr. 19/2022 “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā”.

Izbeidza Rugāju novada domes dalību biedrībā
Izbeidza Rugāju novada domes dalību biedrībā “Latvijas Basketbola savienība” sakarā ar to, ka Rugāju novada dome pēc administratīvi teritoriālās reformas tika iekļauta jaunizveidotajā Balvu novada pašvaldībā.

Nodeva medību tiesības

Deputāti nolēma nodot medību tiesības:
• Jura Kaņkas medību iecirknim Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Krišjāņu pagastā 67,6248 ha platībā.
• Mednieku klubam „Nastrova”, rezerves fonda zemes vienībā Susāju pagastā 1,7 ha platībā (lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 1,7 ha).
Noteica medību tiesību nomas maksu 0,30 euro gadā par 1 ha, bez PVN. Medību tiesību nomas līgumus slēgs uz 10 gadiem.

Atkārtoti rīkos izsoles

Deputāti nolēma rīkot atkārtotas izsoles:
• Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,15 ha platībā atkārtotu apbūves nomas tiesības mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Apstiprināja nomas objekta nomas maksas nosacīto sākumcenu 89,24 euro mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa.
• Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0,4053 ha platībā atkārtotu apbūves nomas tiesības mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Apstiprināja nomas objekta nomas maksas nosacīto sākumcenu 28,80 euro mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa.
• Ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldības kustamajām mantām: elektriskais vārkatls, nerūsējošā tērauda galds ar iebūvēto dubulto izlietni, plauktu un maliņu, nerūsējošā tērauda galds ar iebūvēto dubulto izlietni, plauktu un maliņu, gaisa nosūcējs ar motoru GIGA, maizes griešanas mašīna LOZAMET 150, trauku mazgāšanas mašīna GIGA, gaisa nosūcējs ar motoru GIGA, boileri, boileri, caurplūdes ūdens sildītāju, kondicionieri. Samazināja sākumcenu par 20 %.

Apstiprināja izsoļu rezultātus nekustamajiem īpašumiem

Pieņems dāvinājumu Balvu sākumskolai

Nolēma pieņemt dāvinājumu no SIA “Mikrotīkls”, reģistrācijas Nr.40003286799, juridiskā adrese Aizkraukles iela 23, Rīga - 31 bezvadu piekļuves punktu iekārtu (wAP ac (new revision) with Router OS L4 license, white enclosure, International version (EU) (PI #2110010052)), dāvinājuma vērtība 2030.51 euro, nododot to Balvu sākumskolai, Partizānu ielā 16, Balvos. Uzdeva Balvu sākumskolas direktoram slēgt līgumu ar SIA “Mikrotīkls par dāvinājuma pieņemšanu.

Atbrīvoja kultūras nama vadītāju

Atbrīvoja Valentīnu Kaļāni no Žīguru kultūras nama vadītājas amata ar 2022.gada 31.augustu.

Pašvaldība savā īpašumā pārņems informatīvos stendus

Deputāti nolēma pārņemt no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras īpašumā esošos sešus informatīvos stendus ar bilances vērtību 0,00 euro pašvaldības īpašumā. Informatīvie stendi atrodas

Apstiprināja projekta finansējumu

Apstiprināja ERAF projekta Nr.4.2.2.0/21/A/019 “Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” finansējumu, kur projekta kopējās izmaksas ir 578 993,47 euro (t.sk. ERAF – 285 000,00 euro; VB dotācija – 15 088,24 euro; pašvaldības attiecināmās izmaksas – 188 579,39 euro; pašvaldības neattiecināmās izmaksas – 90 325,84 euro). Projekta realizācijai nodrošinās pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Piešķirs biedrībai priekšfinansējumu

Nolēma piešķirt biedrībai “nextHorizont”, Reģ.Nr.40008189856, Raiņa iela 15, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., priekšfinansējumu divdesmit procentu apmērā, t.i. 920 euro, Jaunatnes iniciatīvu projektu “Izzini, Sajūti, Radi!”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 4600 euro. Finansējumu piešķirs no Balvu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā paredzētajiem līdzekļiem nevalstisko organizāciju atbalstam.

Apstiprināja Ziemeļlatgales sporta centra pasākuma dalības maksu

Noteica dalības maksu Ziemeļlatgales sporta centra organizētajā pasākumā- Nakts turnīrs pludmales volejbolā “Balvi Open-2022”. Dalības maksu 10.00 euro piemēros visām komandām, dalībniekiemun un tiks novirzīta Ziemeļlatgales sporta centra budžetā un izlietota saskaņā ar apstiprināto tāmi.

Izdarīja grozījumus nolikumos

Izdarīja grozījumus:
• Balvu novada pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikumā (apstiprināts ar 2021.gada 22.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 17.§)), šādu grozījumu: aizstāt 2.1.4.punktā vārdus “lēmumu projektus izsoles rezultātu apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības domes sēdē” ar vārdiem “5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izsoles, apstiprina izsoles protokolu, kurā norādīts nomas tiesību izsoles uzvarētājs un nosūta nomas tiesību izsoles protokola izrakstu par uzvarētāju Nekustamā īpašuma nodaļai līguma slēgšanai.”
• Balvu novada domes 2021.gada 26.augusta sēdes lēmuma “Par Viļakas Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 5.§) apstiprinātajā Viļakas Valsts ģimnāzijas nolikumā.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu

Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2022.gadā līdz 300 000 euro uz 20 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi aizņēmumam prioritārā investīciju projekta “Kubulu ciema ielu pārbūve” īstenošanai. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veiks no 2023.gada marta līdz 2042.gada decembrim (ieskaitot). Aizņēmuma atmaksu garantēs ar Balvu novada pašvaldības budžetu.

Plašāk ar Balvu novada domes sēdes lēmumiem varēs iepazīties www.balvi.lv sadaļā Domes sēdes. Balvu novada Domes sēdes ir pieejamas arī audio formātā – www.balvi.lv sadaļā Domes sēdes/Domes sēžu audio ieraksti.

Informācija: Terēzija Babāne