Aizvadīta ikgadējā Balvu novada pedagogu konference

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 01 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 01 Septembris 2022 15:46

bnp09461 df93eĪsi pirms jaunā mācību gada, 30.augustā, Balvu Kultūras un atpūtas centrā norisinājās ikgadējā Balvu novada pedagogu augusta konference, kurā valdīja pozitīva atmosfēra, draudzīgas sarunas un īpašs atkalredzēšanās prieks.
Pedagogiem īpašu sveicienu bija sarūpējuši Viktors Tilčiks un Elita Tilčika, kuru muzikālais baudījums vēl mirkli ļāva atslēgties no realitātes. Iedvesmojošu uzrunu un spēka vārdus pedagogiem jaunajā mācību gadā veltīja Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene.

Izskanot laba vēlējumiem, konferences turpinājumā tika godināti darba gaitas beigušie pedagogi - Balvu sākumskolas skolotāja Janīna Cibule, Bērzpils pamatskolas skolotāja Valentīna Vugule, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles skolotājas Anita Žigalova un Līga Lauska, Rekavas vidusskolas skolotāja Daina Pužule un Viduču pamatskolas skolotāja Māra Medne, tāpat pelnītā atpūtā šogad devās un apsveikuma vārdus saņēma Aina Vilcāne un Skaidrīte Atvare no Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Igors Šnepers no Žīguru pamatskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotājs Jānis Laicāns.
Īpaši godināti tika arī jaunie pedagogi, kuri par savām otrajām mājām ir izvēlējušies saukt kādu no Balvu novada izglītības iestādēm.  Rugāju vidusskolā par matemātikas skolotāju strādās Ilze Rumjanceva, par pirmsskolas skolotāju Anda Laganovska, bet par angļu valodas skolotāju Santa Tihomirova. Viļakas Valsts ģimnāzijā vizuālo mākslu mācīs Eva Junga, specializēto kursu globalizācijā un pasaules politoloģijā pasniegs Māra Bondare, bet par dizaina un tehnoloģijas skolotāju strādās Feride Ločmele, kura līdztekus strādās arī Rugāju vidusskolā.  Savukārt Rekavas vidusskolā angļu valodu mācīs divi jauni pedagogi - Žaklīna Orlovska un Guna Žurauska -, bet Kubulu PII “Ieviņa” par  pirmsskolas skolotāju strādās Valda Trokša. Balvu Mūzikas skolā pūšaminstrumentu spēli pasniegs Eduards Buravecs, bet Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā  mūzikas teoriju - Raina Vasiļjeva. Balvu Valsts ģimnāzijā darba gaitas interešu izglītībā uzsāks Evita Arule, bet Kirils Logins  pasniegs programmēšanu ne vien Balvu Valsts ģimnāzijā, bet arī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā.
Konferences noslēgumā pedagogiem bija arī iespēja lektores Diānas Zandes vadībā iegūt padziļinātākas zināšanas par tēmu “Emocionālā labsajūta darbā”. Dienas turpinājumā izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi tikās savu jomu sanāksmēs, lai mācītos, uzzinātu aktualitātes un plānotu darbu jaunajā mācību gadā.
Izglītības iestāžu vadītāji piedalījās praktikumā par kvalitatīvu vadības sistēmu un iestādi kā mācīšanās organizāciju, ko vadīja Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Edīte Kanaviņa.
Lai informētu par aktuālo pirmsskolas mācību jomā, Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Lija Bukovska tikās ar novada pirmsskolas pedagogiem. Sākumskolas mācību jomas koordinatore Gunita Pugeja dalījās ar jomu koordinatoru sanāksmē gūto informāciju un kopīgi ar sākumskolas skolotājiem pārrunāja jaunā mācību gada darba plānu. Valodu (latviešu valodas) un kultūras un pašizpausmes mākslas mācību jomu vadītāja Valija Muldiņa izvērtēja pagājušajā mācību gadā paveikto, dalījās ar semināros gūtajām atziņām un kopā ar skolotājiem pārrunāja teātra mākslas un padziļināto kursu programmu īstenošanas specifiku. Valodu (svešvalodu) mācību jomas skolotāji kopā ar jomas vadītāju Līgu Leitenu izvērtēja paveikto iepriekšējā mācību gadā,  pārrunāja  aktualitātes, jaunākās tendences izglītībā un izmaiņas valsts pārbaudes darbos. Jaunajā mācību gadā valodu jomā gaidāmas izmaiņas- turpmāk valodu (latviešu valoda) jomu koordinēs Lolita Kokoreviča, savukārt krievu valodas metodisko apvienību vadīs Svetlana Pavlovska. Sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji izvirzīja uzdevumus jaunajam mācību gadam, un jomas vadītāja Mudīte Stepanova informēja par Skola 2030 aktualitātēm. Tehnoloģiju mācību jomas skolotāji un jomas vadītāja Sandra Mozule meklēja risinājumus mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” programmas īstenošanai. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas sanāksmē ar kursos gūtajām atziņām dalījās jomas koordinators Jānis Zakarīts un skolotājs Gatis Stepanovs, notika novada skolēnu sporta spēļu kopvērtējuma apbalvošana, un kopā ar interešu izglītības skolu sporta metodiķi Arni Voiku tika izveidots jaunā mācību gada I semestra sacensību kalendārs. Matemātikas skolotāji analizēja paveikto pagājušajā mācību gadā un plānoja pasākumus jaunajam mācību gadam. Jomas koordinatore Benita Urtāne informēja par aktualitātēm valsts pārbaudes darbu norisē. Dabaszinātņu mācību jomas skolotāji izvērtēja pagājušajā mācību gadā paveikto un pārrunāja jaunā mācību gada aktualitātes. Jomas koordinatore Ārita Andrejeva piedalījās Skola2030 vebinārā par fizikas padziļināto kursu, savukārt bioloģijas skolotāji kopā ar metodiskās apvienības vadītāju Ilutu Baluli noklausījās konsultāciju par pētniecisko un praktisko darbu izstrādāšanu. Ģeogrāfijas metodiskās apvienības vadītāja Ieva Useniece ar kolēģēm pārrunāja mācību priekšmeta aktualitātes un Skola2030 piedāvātos resursus programmas apguvei. Plašākas skolēnu pieredzes mācību jomas skolotāji kopā ar jomas vadītāju Venerandu Medni dalījās uzkrātajos labās pieredzes stāstos par to, kā panākt un noturēt labsajūtu gan sevī, gan skolēnos, kā arī tika nolemts turpināt uzsākto tradīciju un apmeklēt kādu no novada skolām, lai iepazītos ar konkrēto kultūrvidi, piedāvātajām iespējām un metodiskajām idejām. Atbalsta komandu sanāksmē pulcējās visa novada izglītības iestāžu psihologi, speciālie pedagogi, logopēdi un sociālie pedagogi, lai kopā ar Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāju Olitu Losevu un iekļaujošās izglītības mācību jomas koordinatori Sigitu Loču pārrunātu, kā veiksmīgāk īstenot speciālās izglītības programmas un palīdzēt katram bērnam saņemt kvalitatīvu atbalstu. Direktoru vietnieku izglītības jomā metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale atskatījās uz paveikto iepriekšējā mācību gadā un kopā ar kolēģiem vienojās par jaunā mācību gada darbības virzieniem. Tika nolemts organizēt pieredzes apmaiņu 3 novada skolās.
Lai veiksmīgs jaunais 2022./2023.mācību gads! Lai izdodas sasniegt iecerēto un gūt gandarījumu par paveikto!

FOTOGALERIJA- Balvu novada pedagogu konference

Teksts: Kristiāns Bokta, izglītības darba speciāliste Terēza Čudarkina

Foto: Kristiāns Bokta