Diskutē par aktuāliem jautājumiem Baltinavas pagastā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 13 Oktobris 2022
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 13 Oktobris 2022 14:33

Tikšanās Baltinavā12. oktobrī Baltinavas Kultūras namā norisinājās Balvu novada domes vadības, deputātu un speciālistu tikšanās ar Baltinavas pagasta iedzīvotājiem. Ar iedzīvotājiem tikās Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, izpilddirektore Daina Tutiņa, izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos Tamāra Locāne, izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Jānis Bubnovs, deputāte Sandra Kindzule, deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale, deputāte, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule, kā arī deputāts Jānis Trupovnieks. Imants Slišāns šajā tikšanās reizē piedalījās gan kā deputāts, gan kā Baltinavas pagasta iedzīvotājs.

Atklājot sanāksmi Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore un priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs norādīja uz šādu tikšanos nozīmīgumu, lai visus sasāpējušos jautājumus un neskaidrības varētu izrunāt klātienē un sniegtu iedzīvotājiem atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.

Lielu iedzīvotāju interesi radīja projekts “Baltinavas muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. Iedzīvotājus satrauc projekta lielās izmaksas un tas, vai ieguldītie finanšu līdzekļi tiks attaisnoti. Projektu vadītājs Gatis Siliņš klātesošos informēja par projekta izmaksu pozīcijām, prezentācijā parādīja iecerēto gala iznākumu- vizuāli pievilcīgu ēkas fasādi. Muzeja ēkas viena daļa ir būvēta Latvijas brīvvalsts laikā un otrā daļa padomju laikā. Ēka laika gaitā ir tehniski novecojusi, ir lieli siltumenerģijas zudumi, kas prasa lielu malkas patēriņu, lai telpas piesildītu. Muzejā glabājas eksponāti, kuri prasa noteiktu mikroklimatu. Realizējot siltināšanas projektu ir plānots uz muzeja jumta uzstādīt saules paneļus. Pēc projekta realizācijas ietaupīsies kurināmā apjomi, kā arī muzejs pats sevi nodrošinās ar elektroapgādi. Projekta kopējās izmaksas ir  481 731 euro no kā 230 000 ERAF finansējums, 12 176 euro 47 centi valsts dotācija pašvaldībām, pašvaldības finansējums 239 554 euro 53 centi. Projekta realizācijā paredzētie darbi- logu un durvju nomaiņa, grīdu un pamatu siltināšana, ēkas fasādes siltināšana un apdare, jumta siltināšana un seguma maiņa, ventilācijas ierīkošana, apkures katla maiņa, ēkas iekšdarbi, ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu sakārtošana, saules paneļu uzstādīšana, apgaismojuma nomaiņa, teritorijas labiekārtošanas darbi. Sākotnēji projekta paredzētā summa pēc projektētāju sniegtajiem datiem bija 354  766 euro 66 centi, bet pēc noslēgtajiem būvniecības un būvuzraudzības iepirkumiem šī gada sākumā radās sadārdzinājums.

Kā informēja Sergejs Maksimovs, piesaistot finansējumu nav iespējams uzbūvēt jaunu ēku, kas, protams, izmaksātu mazāk. Šajā situācijā ir jāizvēlas vai nu renovējam, vai nerenovējam ēkas. Domes deputāti un Attīstības plānošanas nodaļa pieņēma lēmumu, ka renovācija ir nepieciešama. Priekšsēdētājs norādīja, ka šajā situācijā, kad iedzīvotājiem radušās neskaidrības un jautājumi par projekta izmaksām, izpalikusi diskusija, kurā iedzīvotājiem tiktu paskaidrotas projekta izmaksas un veicamo darbu nepieciešamība.

Deputāte Sandra Kindzule norādīja, ka baltinavieši var būt priecīgi un lepni, ka Baltinavā būs šāda skaista un mūsdienīga ēka. Cilvēkiem būs patīkami braukt un apmeklēt šo ēku. Baltinavas muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Anita Ločmele informēja, ka šajā gadā muzejā viesojušies un izstādes apskatījuši 1326 apmeklētāji, turklāt šajā skaitā nav iekļautas tūristu grupas, kas vestas ekskursijās pa Baltinavu, kas brauc uz teātra izrādēm Baltinavā. Deputāts Jānis Trupovnieks tikšanās ar iedzīvotājiem dienā apmeklēja Baltinavas muzeju un bija patīkami pārsteigts par izstādēm un lielo rosību, kas notiek muzejā.

Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa klātesošos informēja par iecerēm attiecībā uz Baltinavas Tiesas namu un aicināja iedzīvotājus izteikt savus viedokļus par šo ēku.

2021. gada novembrī Tiesas namam, kas ir pirmais Latvijas brīvvalsts laikā uzbūvētais Tiesas nams, apritēja 85.gadskārta. Ēkā šobrīd ir atvērts Baltinavas radošais centrs, kurā aktīvi darbojas Baltinavas audēju pulciņš un pulciņa vadītāja Iveta Gabrāne, vietējās rokdarbnieces, tautas muzikanti.

Iveta Gabrāne klātesošos informēja par audēju pulciņa un rokdarbnieku veikumu vairāku gadu laikā. Deputāte Ruta Cibule pastāstīja, ka Tiesas namā ieplānots izveidot Ziemeļlatgales tautas tērpu informācijas centru un arī vēsturisko tiesas zāli. Tas, kā vēl būtu iespējams attīstīt šo ēku, ir atkarīgs no sadarbības partneriem.

Baltinavas Kultūras nama vadītāja Lidija Ločmele aicināja klātesošos aizpildīt aptaujas anketu par kultūras aktivitātēm Baltinavā, lai arī iedzīvotājiem būtu iespēja izteikt savu viedokli un piedalīties kultūras dzīves veidošanā. Lidija Ločmele norādīja, ka svarīgs uzdevums, kas būtu jārisina kultūras dzīves baudīšanas uzlabošanai Baltinavas Muižas parkā ir sabiedriskās tualetes nodrošināšana. Esošās tualetes ir sliktā stāvoklī. Uz vasaras pasākumiem tiek īrētas pārvietojamās tualetes, diemžēl to izmaksas nav mazas. Ir jādomā par to, vai jāiegādājas jaunas tualetes, vai jāturpina tās nomāt uz pasākumiem.

Tikšanās laikā tika izrunāts arī par kokiem Muižas parkā, kas gadiem ejot kļuvuši vizuāli nepievilcīgi un raisa domas par to bīstamību. Iedzīvotāji ir vērsušies pašvaldībā ar lūgumu nozāģēt bīstamos kokus, taču tam nepieciešams saskaņojums ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Baltinavas Muižas parkam ir pasūtīta kadastrālā uzmērīšana, kas, iespējams, palīdzētu rast risinājumu šī jautājuma sakārtošanā, kā arī sekmētu nākamo soli - Baltinavas parka attīstībā un apsaimiekošanā. 2023. gadā ir ieplānots izstrādāt Baltinavas Muižas parka vides dizaina projektu, tiek meklēti risinājumi vides dizaina projekta izstrādē ar iespējami mazākām izmaksām. Šogad izsludinātā iepirkuma rezultātā lētākais piedāvājums sastādīja 9000 euro bez PVN, tā nebija adekvāta summa šāda projekta izstrādei, tāpēc līgums netika noslēgts.

Baltinavas iedzīvotāji satraucas par drošību Kārsavas ielā, īpaši posmā pie vidusskolas, kur bieži vien vieglo automašīnu vadītāji, tāpat arī kravas automašīnu vadītāji neievēro ātruma ierobežojumu. Iespējamais risinājums drošības uzlabošanai šajā posmā būtu uzstādīt ātrumu ierobežojošu zīmi 30 km/h, vai ātruma slāpētāju ("guļošo policistu"), vai arī izveidot trotuāru no Baltinavas vidusskolas līdz pagasta centram. Bažas rada arī kravas automašīnas, kas braucot no Tilžas izvēlas ceļu, kas ved iekšā Baltinavas centrā, radot papildus bīstamību. Iedzīvotāji norādīja par aizsargbarjeras uzstādīšanas nepieciešamību Tilžas ielā gar Supenkas karstu.

Baltinavieši norādīja arī uz neskaidrībām ar bērnu laukumu pie Baltinavas vidusskolas- vai tas ir publiski pieejams visiem bērniem, vai tikai pirmsskolas audzēkņiem. Sarmīte Tabore paskaidroja, ka bērnu laukums pie Baltinavas vidusskolas tika izveidots realizējot Leader projektu, kurā bija nosacījums, ka tas ir publiski pieejams ikvienam interesentam. Bērnu laukumam apkārt uzstādīts žogs, bet tas ir drošības apsvērumu dēļ. Bērnu laukums ir publiski pieejams visiem. Nākošajā plānošanas periodā Baltinavas pagasta pārvalde centīsies piesaistīt finansējumu bērnu laukuma pie muižas parka aktivitāšu papildināšanai, iespējams, ar āra trenažieriem.

Tikšanās izskaņā iedzīvotāji aicināja vadību un deputātus pievērst uzmanību arī bijušajai Kristīgajai internātpamatskolai, kas jau vairākus gadus stāv bez pielietojuma. Ēka 2 reizes tika izlikta izsolē Baltinavas novada laikā, taču, neveiksmīgi.

Noslēdzot tikšanos ar iedzīvotājiem priekšsēdētājs aicināja veidot iedzīvotāju padomi, kas radušos jautājumus, neskaidrības vai nepieciešamos darbus Baltinavas infrastruktūras sakārtošanai un iedzīvotāju labsajūtas veicināšanai apkopotu un par tiem sazinātos ar Balvu novada pašvaldības vadību, deputātiem un atbildīgajiem speciālistiem.

Informācija, foto: Madara Siliņa

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei