Balvu novada domes komitejas sēdes 2022.gada 19.oktobrī un 20. oktobrī

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 14 Oktobris 2022
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2022 16:01

oktobris 2022Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 19.oktobrī (trešdien) plkst. 09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

Informatīvi jautājumi:

1. Par pašvaldības tiltu tehnisko stāvokli. (ziņo Jānis Bubnovs)

2. Par pārskatu vēsturiski piesārņotās vietās bijušā Kupravas drenu rūpnīcas teritorijā. (ziņo Jānis Bubnovs, Andris Zelčs)

3. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Balvu novada teritorijā izvērtējumu. (ziņo Daina Tutiņa, Dace Dzērve)

Pamata darba kārtība:

4. Par saistošo noteikumu Nr.___/2022 "Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" nolikums" pieņemšanu. (ziņo Juris Annuškāns)


5. Par saistošo noteikumu Nr.___/2022 "Par grozījumiem Balvu novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2021 "Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" pieņemšanu. (ziņo Terēzija Začeva)


6. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 003 0073, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Jana Krilova)

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma "Ezerkrasti" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0052. (ziņo Jana Krilova)

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pagasta nekustamā īpašuma "Upmalas" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3846 007 0005. (ziņo Jana Krilova)

9. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2022. gada 22. septembra lēmumā (protokols Nr. 19., 34.§) "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pilsētas nekustamajiem īpašumiem "Dārza iela 1", zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 002 0021 un "Ezera iela 30" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3801 002 0051". (ziņo Jana Krilova)


10. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2022. gada 22. septembra lēmumā (protokols Nr. 19., 51.§) "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma "Baloži" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0195" . (ziņo Jana Krilova)

11. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā un nekustamā īpašuma "Verpuļeva 471", Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)


12. Par nosaukuma "Kalni" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdukalna pagastā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)


13. Par nekustamā īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā un nekustamā īpašuma "Verpuļeva 481", Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)


14. Par nekustamā īpašuma Ezermala 1 Nr. 112, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)


15. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Šķilbēnu pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma "Stiebri" piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)


16. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Šķilbēnu pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma "Vārpas" piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)


17. Par rezerves zemes fonda zemes vienību piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienību apvienošanu Vīksnas pagastā, Balvu novadā, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma "Čāgu lauks" . (ziņo Ginta Zaharāne)


18. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā, Balvu novadā sadali, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)


19. Par medību tiesībām MMK "Mieriņi" Balvu novada pašvaldībai piederošajās, piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Rugāju pagastā, Balvu novadā. (ziņo Ginta Zaharāne)


20. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Baltinavas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma "Karuļi" piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)


21. Par nekustamā īpašuma "Grovmola" Medņevas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)


SOCIĀLĀS UN VESELĪBAS APRŪPES JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2022.gada 20.oktobrī plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē) (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti). 

 

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr.___/2022 "Par grozījumiem Balvu novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2021 "Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" pieņemšanu. (ziņo Terēzija Začeva)

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2022.gada 20.oktobrī plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti). 

Darba kārtībā:

  1. Par grozījumu Baltinavas vidusskolas nolikumā. (ziņo Imants Slišāns)
  2. Par Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027. gadam izstrādes termiņu pagarināšanu. (ziņo Inese Circene)
  3. Par Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai. (ziņo Inese Circene)
  4. Par Balvu novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu. (ziņo Iluta Jaunžeikare)
  5. Par valsts finansējuma sadali digitālo mācību līdzekļu iegādei. (ziņo O.Siņica)
  6. Par valsts svētku norisēm Balvu novadā. (ziņo Maija Laicāne)

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 20.oktobrī plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

1. Par saistošo noteikumu Nr.___/2022 "Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" sniegto pakalpojumu cenrādi" pieņemšanu. (ziņo Egons Strumpe)
2. Par saistošo noteikumu Nr.___/2022 "Par neapbūvēta Balvu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu" pieņemšanu. (ziņo Inese Kaņepe)
3. Par noteikumu Nr.__/2022 "Grāmatvedības uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā" apstiprināšanu. (ziņo Regīna Loča)
4. Par nekustamā īpašuma "Muižlejas", Vecumu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
5. Par nekustamā īpašuma "Lilie Grūdi", Medņevas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
6. Par nekustamā īpašuma "Ezermala-2 Nr.341", Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

7. Par nekustamā īpašuma "Ūsaiņi", Medņevas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

8. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.25 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

9. Par nekustamā īpašuma "Verpuļeva 120", Balvu pagastā Balvu novadā atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
10. Par nekustamā īpašuma "Lejasskaras", Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
11. Par nekustamā īpašuma "Silamala", Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
12. Par nekustamā īpašuma "Ziedlapiņas", Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
13. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,8617 ha platībā un izbūvju nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
14. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības daļas 1,3064 ha platībā, apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
15. Par nekustamā īpašuma "Svīres", Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

16. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 34C, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

17. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas FORD GALAXY, valsts reģistrācijas numurs FN9605, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

18. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VOLVO V70, valsts reģistrācijas numurs HP1869, norakstīšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0148 daļas Kupravas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

20. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)

21. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo Olga Siņica)

21. Par Balvu pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. (ziņo Aleksandra Klija, Ina Aizupe)
22. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu A. L. (ziņo Juris Annuškāns)
23. Par izmaiņām Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvā. (ziņo Ilona Blūma)
24. Par Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora funkciju deleģēšanu. (ziņo Ilona Blūma)
26. Par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. (ziņo Olga Siņica)

27. Par valsts finansējuma sadali digitālo mācību līdzekļu iegādei. (ziņo Olga Siņica)

28. Par Balvu muižas ēkas atjaunošanu un telpu izmantošanu. (ziņo Daina Tutiņa, Tamāra Locāne, Jānis Bubnovs)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei