Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība gādā par iedzīvotāju izglītību, LR Izglītības likuma 17.panta 1.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldībai ir pienākums savā administratīvajā teritorijā dzīvojošiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību tuvākajā mācību iestādē,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Pēteris Ozoliņš, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Anita Petrova, Sandis Puks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Apstiprināt Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (Pielikumā).