Noteikumi, nolikumi

Kategorija: Bez kategorijas
Otrdiena, 18 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 10 Janvāris 2023 14:36

NOTEIKUMI

Spēkā no 2021. gada 1.jūlija
Nr.11/2022 “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā”

Nr.10/2022  Balvu novada pašvaldības darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumi

Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

Nr.9/2022 Grāmatvedības uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā

Nr.8/2022 Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogu darba samaksai obligātās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Nr.6/2022 Par Balvu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību

Nr.5/2022 Noteikumi par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu Balvu novadā

Nr.4/2022 Balvu novada pašvaldības personas datu apstrādes noteikumi

Nr.3/2022 “Informācijas sistēmu drošības noteikumi”

Nr.2/2022 Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi

Nr.1/2022 Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu vai priekšfinansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām

Nr.13/2021 “Balvu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”

Nr.12/2021 “Balvu novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas pakalpojumu piegādes tarifu aprēķināšanas metodika”

Nr.11/2021 “Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Balvu novada pašvaldības budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus”

Nr.10/2021 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir finansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām”

Nr.9/2021 “Balvu novada Domes deputātu darbības apstākļu nodrošināšanas kārtība”

Nr.8/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā”

Nr.7/2021 „Par inventarizāciju veikšanu Balvu novada pašvaldībā”

Nr.6/2021 „Balvu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtība” saskaņā ar pielikumu

Nr.5/2021  “Par Balvu novada Domes  Atzinības raksta piešķiršanas kārtību”

Nr.4/2021 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās un vispārējās profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

Nr.3/2021 "Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā"

Nr.2/2021  "Balvu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles noteikumi"

Iepirkumu nodaļas nolikums
Iepirkumu komisijas nolikums

Spēkā līdz 2021. gada  30.jūnijam

Nr.1/2020 “Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi (1. un 2. pielikums)

Nr.2/2019 "Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu"
Nr.3/2019 “Balvu Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi”
Nr.4/2019 “Uzvedības noteikumi Balvu novada pašvaldības skolēnu autobusos”
Nr.5/2019 “Balvu novada pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”
Nr.1/2018 “Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu Balvu novadā”
Nr.1/2018 “Par prēmiju piešķiršanas kārtību Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem”
Nr.2/2018 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas kārtību Balvu novada pašvaldībā”
Nr.1/2016 “Grāmatvedības uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā”
Nr.2/2016 „Par inventarizāciju veikšanu Balvu novada pašvaldībā”
Nr.3/2016 „Skaidrās naudas maksājumu uzskaite Balvu novada pašvaldībā” apstiprināšanu
(1.pielikums, 2. pielikums)
Nr.4/2016 „Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” pārvalda Balvu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kubulu pagastā, Vīksnas pagastā un atsevišķus dzīvokļu īpašumus Balvu pilsētā”
Nr.6/2016 Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Nr.1/2015 Par skolēnu autobusu izmantošanas kārtību Balvu novadā
Nr.2/2015 „Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir finansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām”
Nr.3/2015 „Par Balvu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību"
Nr.4/2015 „Balvu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība"
Nr.5/2015 „Par Balvu novada pašvaldības dienesta dzīvokļu izīrēšanas kārtību”
Nr.6/2015 „Iepirkumu organizēšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā”
Nr.1/2014 „Par izīrētāju un īrnieku pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā”
Nr.2/2014 "Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
Nr.3/2014 "Par līdzdalības samaksas kārtību Balvu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņiem" (1. pielikums, 2. pielikums)
Nr.4/2014 "Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību"
Nr.5/2014 “Noteikumi par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību”
Nr.7/2014 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Balvu novada pašvaldības budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus”
Nr.8/2014 “Par Balvu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”
Nr.8/2014 Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā
Nr.1/2013 „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Balvu novadā”
Nr.2/2013 „Par dienesta autotransporta izmantošanu Balvu novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs, degvielas uzskaitīšanas un norakstīšanas kārtību”
Nr.3/2013 „Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
Nr.1/2012 ”Kārtība, kādā pieprasa, piešķir un izlieto Balvu novada Domes apstiprinātos līdzekļus neparedzētu izdevumu segšanai”
Nr.2/2012 „Deputāta darbības apstākļu nodrošināšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā”
Nr.1/2011 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotācijas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, pašvaldību vispārējas pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Balvu novada izglītības iestādēs”
Nr.2/2011 „Noteikumi par mācību maksas kompensēšanu Balvu novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem”
Nr.3/2011 "Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas lietošanas noteikumi"
Nr.1/2010 „Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Balvu novadā”
Nr.1 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”

INSTRUKCIJAS

Nr.1/2011 "Par izīrētāju pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā"

KĀRTĪBAS

Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Balvu novadā
Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras un sporta pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi (1. pielikums, 2. pielikums, 3. pielikums, 4. pielikums)

METODISKIE NORĀDĪJUMI

Par pašvaldības iestāžu pieprasījuma tāmju izstrādāšanu, iesniegšanu un apstiprināšanu

NOLIKUMI

Konkursa "Sakoptākais novada īpašums 2015" nolikums
Konkursa „Sakoptākais novada īpašums 2017” nolikums
Balvu novada pašvaldības ideju konkursa „Par Balvu novada logo un moto izstrādi”
Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos nolikums
Nolikums konkursam “Gada balva uzņēmējdarbībā”
(1.pielikums, 2.pielikums)
Nolikums “Par Balvu novada Domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”
Nolikums “Balvu novada sporta laureāts”
Gada balva kultūrā „Mūsu lepnums” nolikums
Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums
Konkursa „Esi uzņēmējs Balvu novadā” nolikums
(1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums, 6.pielikums)
Mākslas izstādes – konkursa “Mana Ziemeļlatgale” nolikums
Balvu novada pašvaldības konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” nolikums
(Pielikums)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei