Saistošie noteikumi Nr. 13/2012 "Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. - 2023.gadam grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem"

 1. Paskaidrojuma raksts
 2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 3. Vides pārskata gala redakcija
Kartes

Pašreizējā izmantošana

 1. Balvu pilsēta

 2. Balvu pagasts
 3. Bērzkalnes pagasts
 4. Bērzpils pagasts
 5. Briežuciema pagasts
 6. Krišjāņu pagasts
 7. Kubulu pagasts
 8. Lazdulejas pagasts
 9. Tilžas pagasts
 10. Vectilžas pagasts
 11. Vīksnas pagasts

Plānotā izmantošana

 1. Balvu pilsēta

 2. Balvu pagasts
 3. Bērzkalnes pagasts
 4. Bērzpils pagasts
 5. Briežuciema pagasts
 6. Krišjāņu pagasts
 7. Kubulu pagasts
 8. Lazdulejas pagasts
 9. Tilžas pagasts
 10. Vectilžas pagasts
 11. Vīksnas pagasts

Topogrāfiskās kartes

 1. Balvu pilsēta

 2. Balvu pagasts
 3. Bērzkalnes pagasts
 4. Bērzpils pagasts
 5. Briežuciema pagasts
 6. Krišjāņu pagasts
 7. Kubulu pagasts
 8. Lazdulejas pagasts
 9. Tilžas pagasts
 10. Vectilžas pagasts
 11. Vīksnas pagasts
 

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 07 maijs 2012 13:50)