Balvu novada attīstības programma

Kategorija: Attīstības plānošanas dokumenti
Piektdiena, 15 Marts 2013
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 07 Oktobris 2022 15:21

Balvu novada attīstības programma 2022.-2027.gadam

              2022.gada 24.februārī ar Balvu novada Domes lēmumu “Par Balvu novada  attīstības programmas 2022. -2027.gadam apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.6, 34.§) apstiprināts pašvaldības teritorijas vidēja termiņa plānošanas dokuments. 

Balvu novada attīstības programma 2022.-2027.gadam

Rīcības un investīciju plāns 

Pašreizējās situācijas analīze 
Pārskats par izstrādi  
Ziņojums par publisko apspriešanu 

LĒMUMI
Par Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam apstiprināšanu 
Par Balvu novada attīstības programmas 2021. — 2027.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai
Par Balvu novada attīstības programmas 2021. — 2027.gadam izstrādes uzsākšanu
Par Balvu novada attīstības programmas 2021. — 2027.gadam izstrādi

AKTUALIZĒTS

2022.gada 22.septembrī ar Balvu novada domes lēmumu "Par Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam  Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju"  (domes sēdes protokols Nr.19, 21.§) aktualizēts Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Rīcības un investīciju plāns.

Balvu novada domes lēmums

Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam aktualizētais Rīcības un investīciju plāns


Balvu novada attīstības programma 2018. - 2024.gadam

(Dokuments ir zaudējis spēku ar 2022.gada 24.februārI (Balvu novada Domes lēmums Nr.6, 34.§), ar jaunas Balvu novada  attīstības programmas 2022. -2027.gadam apstiprināšanu. Dokumentam ir tikai informatīvs raksturs.)

2021.gada 23.decembrī ar Balvu novada Domes lēmumu Par Balvu novada attīstības programmu  Investīciju plānu aktualizāciju (domes sēdes protokols nr.18, 46.§) aktualizēti jaunizveidotā  Balvu novada attīstības programmu Investīciju plāni.

2021.gada 7.aprīlī ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU”  (domes ārkārtas sēdes protokols nr.5, 1.§) aktualizēts  Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāns.

2020.gada 27.augustā ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU” (domes sēdes protokols nr.13, 7.§) aktualizēts Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāns.

2020.gada 23. aprīlī ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU” (domes sēdes protokols nr.7, 20.§) apstiprināts Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam aktualizētais Investīciju plāns.

2020.gada 30.martā ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU” (domes sēdes protokols nr.5, 2.§) apstiprināts Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam aktualizētais Investīciju plāns.

2020.gada 27.februārī ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU” (domes sēdes protokols Nr.3, 58.§) apstiprināts Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam aktualizētais investīciju plāns.

2019.gada 28.februārī ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU”
(domes sēdes protokols nr.2, 79.§) apstiprināts Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam aktualizētais Investīciju plāns.

2018.gada 22.novembrī ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM RĪCĪBAS PLĀNA UN INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU” (domes sēdes protokols nr.14, 27.§) apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam aktualizētie Rīcības un Investīciju plāni.

Par Balvu novada attīstības programmas 2018. - 2024.gadam apstiprināšanu

Ar Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 2.§.) apstiprināta Balvu novada attīstības programma 2018.-2024.gadam.

Pašreizējās situācijas raksturojums – Balvu novada vispārīgs raksturojums;
Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem – Programmas izstrādes un publiskās apspriešanas apraksts;

Stratēģiskā daļa

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība

Rīcības plāns

Investīciju plāns

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras nepiemērošanu Balvu novada attīstības programmai
2018. -2024.gadam.

Pielikumā:

Lēmums


Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu attīstības programmu Investīciju plānos iekļauto rīcību, aktivitāšu un projektu īstenošana 2021.gadā

Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plāna izpilde

Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāna izpilde

Rugāju novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam Investīciju plāna izpilde

Viļakas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāna izpilde

Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2020.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna izpilde

Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2019.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāna izpilde

Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2018.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāna izpilde

Balvu novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam
(DOKUMENTS IR ZAUDĒJIS SPĒKU AR 2018.GADA 25.JANVĀRI, AR JAUNAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. - 2024. GADAM APSTIPRINĀŠANU. DOKUMENTAM IR TIKAI INFORMATĪVS RAKSTURS.)

Balvu novada Domes 2016.gada 13.oktobra sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētie dokumenti: Investīciju programma 2016.-2017.gadam, Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam un Rīcības plāns 2016.-2017.gadam:

  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētā Investīciju programma 2016.-2017.gadam (dokuments uz 31 lp., PDF formātā)
  • Pielikums “Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” Investīciju programmai 2016.-2017.gadam (dokuments uz 21 lp. PDF formātā)
  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētais Rīcības plāns 2016.- 2017.gadam (dokuments uz 22 lp. PDF formātā)

Paziņojums par Balvu novada Investīciju programmas 2016.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu

Balvu novada Domes 2016.gada 14.aprīļa sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2016.-2017.gadam aktualizētie pielikumi par integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamām prioritārām projektu idejām.

Pielikumā:

Balvu novada Domes 2016.gada 14.aprīļa sēdes lēmums (dokuments PDF formātā)

1.pielikums “Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” Investīciju programmai 2016.-2017.gadam (dokuments PDF formātā)

2.pielikums “Kartogrāfiskais materiāls degradētajām teritorijām Investīciju programmas 2016.-2017.gadam pielikumam “Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” (dokuments PDF formātā)

Paziņojums par Balvu novada Investīciju programmas 2014.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu

Balvu novada Dome 2016.gada 10.martā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.4, 56.§) „Par Balvu novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu”.
Ar domes lēmumu un investīciju programmas 1.pielikumu „ Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” un 2.pielikumu “Kartogrāfiskais materiāls degradētajām teritorijām Investīciju programmas 2016.-2017.gadam pielikumam „ Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties šeit: Lēmuma izraksts

2016.gada 21.februāra Balvu novada Domes sēdē apstiprināta aktualizētā Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam.

Pielikumā:

Balvu novada Domes 2015.gada 17.decembra sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētie dokumenti: Investīciju programma 2016.-2017.gadam un Rīcības plāns 2016.-2017.gadam:

  • Balvu novada Domes 2015.gada 13.decembra sēdes lēmums „ Par Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam aktualizēto Rīcības plāna un Investīciju programmas 2016.-2017.gadam apstiprināšanu” (sēdes protokola Nr.17, 55.§ izraksts, PDF formātā)
  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētā Investīciju programma 2016.-2017.gadam (dokuments PDF formātā)
  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētais Rīcības plāns 2016.- 2017.gadam (dokuments PDF formātā)

Balvu novada dome 2015.gada 12.februāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2, 8.§) „Par kartogrāfisko materiālu Investīciju programmai 2014.-2017.gadam”.

Ar domes lēmumu un kartogrāfisko materiālu investīciju programmas pielikumam Nr.1 „ Integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties šeit.

Balvu novada dome 2014.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.17, 2.§) „Par aktualizēto Investīciju programmu 2014.-2017.gadam”.

Ar domes lēmumu un investīciju programmas pielikumu Nr.1 „ Integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties šeit: Lēmuma izraksts

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programma 2014. – 2017.gadam


Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2017.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2014.-2017.gadam izpilde

Balvu novada iedzīvotāju aptaujas anketu par pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti novadā 2017.gadā atbilžu apkopojums

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2016.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2016.-2017.gadam izpilde (projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana)

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2015.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2014.-2017.gadam izpilde

Balvu novada iedzīvotāju aptaujas anketu par pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti novadā apkopojums

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2014.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2013.gadu (Pielikums)

Ziņojums par Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam ieviešanas gaitu 2012.gadā

(1.pielikums) Projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei