Par sabiedrības līdzdalību plāna "Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022.-2027. gadam" izstrādē

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Trešdiena, 16 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 16 Novembris 2022

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir informējusi, ka 2022.gada 25.oktobrī Tiesību aktu portālā https://vktap.mk.gov.lv/ ir izsludināta sabiedrības līdzdalības procedūra plānam "Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022.-2027. gadam". Paralēli norit arī plāna Vides pārskata sabiedriskā apspriešana (Vides pārskats pieejams šeit: http://rp.lv/wp-content/uploads/2022/10/Vides_parskats_projekta_redakcija.pdf). Plāna projekts pieejams Tiesību aktu portālā ar tiesību akta numuru 22-TA-2945 (https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5b6d9fc5-0167-4c2f-82cd-c158840cf8a6).

Lasīt tālāk...


Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Likumā par ostām”

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Otrdiena, 15 Marts 2022
Pēdējās izmaiņas: 15 Marts 2022

Parakstu vākšana_informatīvs attēls_

No š.g. 10. marta līdz 8. aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.

Parakstīties par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai varēs parakstu vākšanas vietās no 2022. gada 10. marta līdz 8. aprīlim.

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi  Likumā par ostām” atcelšanu, Balvu novadā ir noteiktas divas parakstu vākšanas vietas:

Lasīt tālāk...


Pieņemts lēmums par tematiskā plānojuma izstrādi

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 07 Februāris 2022
Pēdējās izmaiņas: 07 Februāris 2022

Balvu novada Dome 2022.gada 27.janvāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu “Par Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” (Protokols Nr.2., 66.§).

Balvu novada pašvaldībai nav spēkā esoša dokumenta, kas noteiktu dabas teritoriju un publisko ārtelpu telpiskās attīstības perspektīvas un prioritātes, kas apgrūtina pilsētas vienotu stratēģisku un kompleksu attīstību projektu īstenošanā, piemēram, teritoriju sakārtošanā.

Lasīt tālāk...


Paziņojums par jaunizveidojamā Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030.gadam un attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Otrdiena, 12 Janvāris 2021
Pēdējās izmaiņas: 14 Janvāris 2021

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020.gada 23.jūnijā, nosaka, ka ar 2021.gada 1.jūliju Balvu novada administratīvo teritoriju veidos esošais Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novads. Likuma Pārejas noteikumu 9.punkts paredz, ka ir jāizstrādā jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti – ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma, un to izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

Lasīt tālāk...


Uzsāk pētījumu par būvniecības nozares digitalizāciju Latvijā

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Otrdiena, 12 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 12 Februāris 2019

Lai novērtētu būvniecības nozares digitalizāciju, jaunāko tehnoloģiju un “Būves informācijas modelēšanas” jeb BIM risinājumu ieviešanu būvniecības nozarē, gada nogalē uzņēmums SIA “BIM Solutions” sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (EM), VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) un AS “RB Rail” uzsāk vērienīgu Latvijas būvniecības tirgus aptauju - “Lielā BIM Skaitīšana – pētījums par būvniecības nozares digitalizāciju Latvijā”.
Dažādās nozarēs digitalizācijas pakāpe atšķiras. Kā rāda starptautiskā konsultāciju kompānijas “McKinsey” 2016. gada pētījums – divas no vismazāk digitalizētajām nozarēm kopumā pasaulē šobrīd ir būvniecība un lauksaimniecība, kas tiešā veidā sasaucas ar kopējo nozares produktivitāti. Vienkārši runājot – mūsu digitālajā laikmetā mazāka digitalizācijas pakāpe nozīmē zemāku kopējo nozares produktivitāti.

Lasīt tālāk...


Paziņojums par lokālplānojumu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 04 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 04 Februāris 2019

Balvu novada dome 2019.gada 24.janvārī ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā” apstiprināšanu”, kā arī izdevusi 2019.gada 24.janvāra saistošos noteikumus Nr.3/2019 “Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa “Teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas” (protokols Nr.1, 24.§).

Vairāk informāciju var skatīt:

Lēmums par apstiprināšanu


Paziņojums par publisko apspriešanu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Ceturtdiena, 31 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 31 Janvāris 2019

Balvu novada dome 2019.gada 24.janvārī pieņēma lēmumu Nr.1, 23.§ “Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam “Mežaine”, Krišjāņu pagastā Balvu novadā pilnveidošanu un redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 2019.gada 31.janvāra līdz 28.februārim.

Lokālplānojumu publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11.02.2019. plkst.17:00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi, 3. stāvā zālē (telpa Nr.39).

Lokālplānojumu publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas sanāksme notiks 01.03.2019. plkst. 15:00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi, 3. stāvā zālē (telpa Nr.39).

Ar lokālplānojumu projektiem publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

  • Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi, 2. stāvā, 28.kabinetā darba dienās darba laikā;
  • interneta mājas lapā www.geolatvija.lv

Lasīt tālāk...


Vides pārraudzības valsts birojs informē par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšanu atradnē “Lutinānu purvs”

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 07 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 07 Janvāris 2019

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2018. gada 28. decembrī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par SIA “IDEA Projekti” sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “COMPAQPEAT” paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšanai atradnē “Lutinānu purvs” Balvu novada, Lazdulejas un Briežuciema pagastos.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Balvu novada domē 21.kabinetā un Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta tīmekļvietnē www.vpvb.gov.lv.


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas