Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība
Balvu novads Aktualitātes

Izglītība

Aktualitātes audzināšanas jomā

20.novembrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika starpnovadu klašu audzinātāju Metodiskās apvienības sanāksme, kurā tika pārrunātas aktualitātes audzināšanas jomā. Ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā joprojām tiek analizēts, kā samazināt audzēkņu neattaisnoto stundu kavējumus, kā nodrošināt drošu vidi skolā, kā dažādot skolas un vecāku sadarbības formas.
Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni prezentēja uzvedumu „Tiem, kuri ceļa lauzēji”, izstāstot stāstu par kreiļiem.
Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Līga Andersone demonstrēja projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu priekšmetos” stundu par migrācijas tendencēm un cēloņiem, rosinot idejas īstenot klašu stundās.
Sanāksmes noslēgumā Lelde Leja vadīja seminārnodarbību par scenāriju veidošanas pamatprincipiem, kompozicionālo uzbūvi un māksliniecisko izteiksmes līdzekļu izmantošanu.
 

 

Metodiskajā apvienībā tiekas pirmsskolas pedagogi

2014.gada 12.novembrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novada pirmsskolas izglītības pedagogi pulcējās uz metodisko apvienību, lai dalītos pieredzē par darbu ar sešgadīgiem bērniem.
Ar saviem labās prakses piemēriem labprāt dalījās Balvu PII „Sienāzītis” skolotājas Gunta Dzintare, Balvu PII „Pīlādzītis” skolotājas Iveta Larka, Aija Jaundžeikare, Rita Skalova, Kubulu PII „Ieviņa” skolotājas Rasma Koliņa, Inga Eisaka, Ingrīda Pitkeviča, Tilžas PII skolotāja Ieva Kūkoja un Rugāju novada vidusskolas skolotāja Rita Pipure.
Pedagogi secināja, ka strādāt ar sešgadīgiem bērniem ir ļoti interesanti un aizraujoši - bērni ir zinātkāri, aktīvi un pozitīvi, kas sniedz gandarījumu, bet tas ir arī ļoti atbildīgs darbs, jo bērni jāsagatavo pamatizglītības uzsākšanai, kas uzliek lielu atbildību pedagogiem.
 

 

Sporta skolotāju seminārs

5.novembrī Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā seminārnodarbībā tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novada sporta skolotāji.
Metodiskās apvienības vadītājs Jānis Zakarīts kolēģus iepazīstināja ar jaunākajām atziņām, kuras guva seminārā Rīgā. Savukārt skolotājs Gatis Stepanovs rādīja sporta stundu ar volejbola spēles elementiem 8.klasē.
Skolotāji kopīgi veica izmaiņas 2014./2015.m.g. 1.semestra sporta sacensību kalendārā, kā arī vienojās par pieredzes apmaiņas braucienu uz Kuldīgu 5.decembrī.
 

 

Izglītojas skolu direktoru vietnieki izglītības jomā

Skolēnu rudens brīvdienās Balvu Valsts ģimnāzijā tikās skolu direktoru vietnieki izglītības jomā. Darba dienas ieskaņā Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciāliste Terēza Čudarkina iepazīstināja ar aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbu norisi šajā mācību gadā, informēja par kursiem bērnu aizsardzībā, par mācību priekšmetu olimpiāžu norisi, diagnosticējošo darbu matemātikā 8.klasei un dabaszinībās 9.klasei norisi. Par aktualitātēm interešu izglītībā runāja IKSP speciāliste Ilona Naļivaiko.
Dienas turpinājumā direktoru vietnieki izglītojās profesionālās pilnveides kursos „Padagoga personības nozīme cieņpilnas un vērtīborientētas skolas vides veidošanā”, kurus vadīja Mg.paed., Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Aina Bērce. Direktoru vietnieki iepazina gan laimes formulu, gan attiecību mākslu vērtīborientētas un cieņpilnas vides veidošanā. Lektore interesanti stāstīja par vadības komandas veidošanu, praktiskajā nodarbībā iepazīstināja ar pašvērtējuma metodi “Ūdensrozes princips”. Pēc kursiem direktoru vietnieki atzina, ka būt labam neko nemaksā, ka kursos bija citāds skats uz 21.gs. skolu, skolēnu un pedagogu, tas bija saturs dvēselei un darbam, kas pasniegts kā viens vesels. Lektore aicināja atcerēties Mātes Terēzes vārdus: “Nav jādara lielas lietas, var darīt mazas, bet ar lielu mīlestību.”
 

 

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu matemātikas skolotāju seminārs

Kamēr skolēni izmanto brīvdienu piedāvātās aktivitātes, tikmēr skolotāji dalās savstarpējā pieredzē. Izņēmums nebija arī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu matemātikas skolotāji.
Šī gada 30. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā skolotāji tikās seminārā, kurā metodiskās apvienības vadītāja Anita Kamendere iepazīstināja ar 6. klases diagnosticējošā darba, 9. klases eksāmena un 12. klases centralizētā eksāmena analīzi.
2014./ 2015. m. g. ir noteikts diagnosticējošais darbs matemātikā ne tikai 6. klasē, bet arī 8. klasē. Mērķis: diagnosticēt skolēnu matemātiskās prasmes un vispārējās domāšanas prasmes dažādos matemātiskās kompetences līmeņos.

Lasīt tālāk...

 

Angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

29.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme, kurā tika pārrunātas galvenās aktualitātes par 12.klašu centralizēto eksāmenu un 9.klašu eksāmenu rezultātiem un nākamā gada eksāmena uzdevumu veidiem, kā arī jaunākās izmaiņas vērtēšanā. Līdz šim 3.klases skolēni 1-10 ballu sistēmā tika vērtēti matemātikā un latviešu valodā. Ar šo mācību gadu 3.klases skolēni 1-10 ballu sistēmā tiek vērtēti arī angļu valodā. Tas motivē skolēnus pilnvērtīgāk apgūt svešvalodu, jo viņi redz sava darba vērtējumu.
Sanāksmē kopīgi tika izstrādāts angļu valodas olimpiāžu nolikums, uzdevumu veidi un grūtības pakāpes.
MA vadītāja Eva Zučika – Kuzņecova stāstīja skolotājiem, kāds ir 21.gadsimta skolēns, kādas ir viņa vajadzības un ko viņš sagaida no skolas un skolotājiem. Secinājums – nekur nav veikts pētījums, ka mācību stundu laikā izmantotās modernās tehnoloģijas paaugstina skolēnu mācību rezultātus.
 

 

Tiekas starpnovadu latviešu valodas un literatūras skolotājas

27.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā metodiskās apvienības sanāksmē pulcējās starpnovadu latviešu valodas un literatūras skolotājas, lai pārrunātu, kā veicies iepriekšējā mācību gada valsts pārbaudes darbos, akcentētu būtiskāko, kam jāpievērš uzmanība, gatavojot skolēnus eksāmeniem, diagnosticējošajiem darbiem un olimpiādēm, kā arī apsprieda citas darba aktualitātes.
Latviešu valodas skolotājas dalījās arī pieredzē par dažādu mācību grāmatu izmantošanu darbā, norādot gan uz plusiem, gan trūkumiem.

Lasīt tālāk...

 

Mājturības tekstiltehniku skolotāju metodiskās apvienības seminārs

29.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika mājturības tekstiltehniku skolotāju metodiskās apvienības seminārs, uz kuru ieradās 10 skolotājas no Balvu, Baltinavas un Rugāju novadiem. MA vadītāja Irēna Baltiņa iepazīstināja klātesošos ar atziņām, kas gūtas valsts seminārā, ar redzēto, apmeklējot un iepazīstoties ar darbu Rēzeknes 5. vidusskolā, ar Rēzeknes skolotāju pieredzi, vadot skolēnu pētnieciskos darbus mājturībā. Novadu skolotājas apsprieda mājturības olimpiādes organizatoriskos jautājumus.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 31 oktobris 2014 14:39)

Lasīt tālāk...

 

Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju seminārs

27.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika krievu valodas (svešvalodas) skolotāju seminārs, kurā tika pārrunāts pagājušajā mācību gadā paveiktais, kā arī plānots darbs šim mācību gadam.
Seminārā par veiksmīgu piedalīšanos radošajos konkursos pateicības vārdus saņēma Balvu Valsts ģimnāzija, Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Rugāju novada vidusskola, Stacijas pamatskola, kā arī Baltinavas vidusskolas skolotāja Nadežda Logina-Slišāne un Rugāju novada vidusskolas skolotāja Natālija Garajā par skolēnu sagatavošanu valsts krievu valodas (svešvalodas) olimpiādei.

Lasīt tālāk...

 

Latviešu valodas olimpiāde

24.oktobrī Balvu pamatskolā notika 31. latviešu valodas olimpiāde 7.-8. klašu skolēniem skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu un mācās latviešu valodu kā valsts valodu. Balvu novada olimpiādē piedalījās seši Balvu pamatskolas skolēni. 1.vietu ieguva Veronika Kravale, 2.vietu- Edvards Kokorevičs, 3. vietu- Kirils Siņko.

 
Vairāk rakstu...