DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA


Par bērna piedzimšanu jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Dzimšanas reģistrā ziņas par māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu.

Ziņas par tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

 • Laulības apliecība
 • Paternitātes atzīšanas iesniegums
 • Bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums
 • Tiesas spriedums par paternitātes noteikšanu
 • Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai paternitāte nav atzīta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par bērna māti

Reģistrējot dzimšanas faktu, tiek deklarēta jaundzimušā dzīvesvieta un pieņemts vecāku iesniegums vienreizēja pašvaldības pabalsta saņemšanai.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna dzimšanu
 • Vecāku personu apliecinoši dokumenti
 • Vecāku laulības apliecība (ja ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā)
 • Paternitātes atzīšanas gadījumā abi vecāki personīgi iesniedz paternitātes atzīšanas iesniegumu

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1. Civillikums
2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
3. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”


LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļā kopīgu iesniegumu. Pilngadīgi Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kam ir laika zīmogs, var nosūtīt dzimtsarakstu nodaļai elektroniski.

Laulības noslēgšana atļauta no astoņpadsmit gadu vecuma.

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dzimtsarakstu nodaļā.

Laulāšana notiek, personīgi klātesot līgavainim un līgavai, kā arī diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju.

Laulību var reģistrēt ārpus dzimtsarakstu nodaļas, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus apstākļus.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Iesniegums
 • Derīgs personu apliecinošs dokuments – pase, personas apliecība
 • Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā – laulības šķiršanas apliecība, tiesas spriedums par laulības šķiršanu, bijušā laulātā miršanas apliecība, ja ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā
 • Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts dokumentu par ģimenes stāvokli

Valsts nodeva par laulību reģistrāciju 14 euro;

Pašvaldības maksas pakalpojums:

 Svinīga laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas ceremoniju zālē - 36.22 euro (ar PVN)

Svinīga laulības reģistrācija bez muzikālā noformējuma – 28,36 euro (ar PVN)

Svinīga laulības reģistrācija ārpus iestādes telpām, ja tiek nodrošināti laulības reģistrācijai piemēroti un atbilstoši apstākļi – 95,30 euro (ar PVN)

Laulības ceremonijas sagatavošana, vadīšana un tulkošana, ja laulība tiek reģistrēta ar ārvalstu pilsoni – 72,43 euro (ar PVN)

No pakalpojumu maksas tiek atbrīvoti pāri, kuriem ir kopīgi bērni un, kas laulību reģistrē 1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1.Civillikums
2.Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
3. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
4.  Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

5. Balvu novada Domes 22.12.2022 sēdes lēmums, sēdes protokols Nr.25, 26.§. Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.


MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJA

 Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks pēc pieprasījuma izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni
 • Mirušās personas pase vai personas apliecība
 • Pieteicēja personu apliecinošs dokuments
 • Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
2. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.


ARHĪVA DOKUMENTU IZSNIEGŠANA

Lai atkārtoti saņemtu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu, persona iesniedz dzimtsarakstu nodaļā iesniegumu, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu vai nosūta pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Tiesības pieprasīt laulības apliecību vai izziņu par laulības reģistrāciju ir personai, par kuru ieraksts ir sastādīts, vai tās pilnvarotai personai.

Tiesības pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju ir personai, par kuru ieraksts ir sastādīts, vai tās pilnvarotai personai. Vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības saņemt nepilngadīgu bērnu dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju.

Tiesības pieprasīt miršanas apliecību vai izziņu par miršanas reģistrāciju ir mirušā radiniekiem.

Pakalpojuma maksa:

Valsts nodeva par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību – 7, 00 euro

Maksa par arhīva izziņu – 5,94 euro (ar PVN)

Arhīva izziņa sagatavota ar drošu elektronisko parakstu – 4,69 euro (ar PVN)

Ziņu sniegšana  no vienas arhīva vienības bez civilstāvokļa aktu apliecinoša dokumenta izsniegšanas (kapakmeņu izgatavošanai u.c.) – 3,56 euro (ar PVN)

Daudzvalodu standarta veidlapas sagatavošana civilstāvokļa akta reģistrācijas izziņai vai atkārtotai apliecībai – 6,87 euro (ar PVN)

No samaksas atbrīvotas personas, kuras kārto pensiju piešķiršanu vai valsts pabalstus, uzturlīdzekļu piedziņu, kā arī pēc paternitātes atzīšanas vai adopcijas un aizbildnības lietas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
2. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761“Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
3. Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr. 906“Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

4. Balvu novada Domes 22.12.2022 sēdes lēmums, sēdes protokols Nr.25, 26.§. Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.


CIVILSTĀVOKĻA AKTU AKTUALIZĒŠANA

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām.

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.

Pamatojoties uz personas iesniegumu un dzimtsarakstu nodaļas atzinumu nodaļa veic arī dzimšanas fakta pārreģistrāciju, ja reģistrs sastādīts ārvalstī un tajā ir jāveic papildinājums.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Personu apliecinošs dokuments
 • Iesniegums (raksta uz vietas Dzimtsarakstu nodaļā, norādot civilstāvokļa reģistra ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu)
 • Reģistra ieraksta izmaiņu pamatojošie dokumenti
 • Dokumenti, kuros veicamas izmaiņas (jāiesniedz oriģināls)
 • Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva par civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu vai anulēšanu – 7, 00 euro

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1.Civillikums
2.Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
3.LR Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761“Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
4. LR Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr. 906“Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.


UZVĀRDA, UZVĀRDA (VĀRDA UN UZVĀRDA) UN TAUTĪBAS MAIŅA

Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss) var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu vai uzvārdu ( vārdu un uzvārdu), ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu.

Persona var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā iesniegt iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.

Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.

Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā, iesniedz šo lēmumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Iesniegumu uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiņai var nosūtīt pa pastu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam vai arī parakstītu ar elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Personu apliecinošs dokuments
 • Iesniegums (raksta uz vietas Dzimtsarakstu nodaļā)
 • Nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa rakstveida piekrišana vārda vai uzvārda ( vārda un uzvārda) maiņai
 • Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu – 71 euro

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu.

IEVĒRĪBAI!

Portālā www.latvija.lv iedzīvotājs jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā neatkarīgi no dzimšanas, miršanas vai laulības fakta reģistrācijas vietas var elektroniski pieprasīt šādus e-pakalpojums:

·         Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no reģistra pieprasīšana

·         Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

·         Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei