Pakalpojumi

Dzimšanas reģistrācija

Viens vai abi vecāki personīgi iesniedz dokumentus:
- vecāku pases,
- laulības apliecība,
- medicīnas apliecība par dzimšanu.
Dzimšanas reģistrācija Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības dzemdību nodaļā ir bez maksas.
Paternitātes atzīšana
Abi vecāki personīgi iesniedz dokumentus:
- iesniegums (uz veidlapas)
- medicīnas apliecība par dzimšanu vai bērna dzimšanas apliecība, ja dzimšana ir jau reģistrēta
- vecāku pases

Laulības reģistrācija
Personīgi iesniedzami dokumenti:
- iesniegums (uz veidlapas)
- pases
- dokuments par iepriekšējās laulības izbeigšanos (miršanas apliecība, tiesas spriedums vai notāra apliecība par laulības šķiršanu)
- ārvalstniekiem jāiesniedz savas valsts izziņa par to, ka viņiem nav šķēršļu laulības reģistrācijai Latvijā.
Valsts nodeva 14 Eur. (MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906).
Ceremonijas maksa Eur 24.19 + PVN.

Laulību reģistrācija ārpus nodaļas telpām vai ārpus darba laika Eur 71.14 +PVN.
(Balvu novada Domes 13.04.2014. sēdes lēmums, sēdes protokols Nr.4, 29.§. Par Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem).

No pakalpojumu maksas tiek atbrīvoti pāri, kuriem ir kopīgi bērni un, kas laulību reģistrē 1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā.

(Balvu novada Domes 13.04.2014 sēdes lēmums, sēdes protokols Nr.4, 29.§. Par Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem).

Miršanas reģistrācija
Piederīgie personīgi iesniedz dokumentus:
- ārsta apliecība par nāves iestāšanos
- mirušās personas pase
- pieteicēja personu apliecinošs dokuments

Arhīva dokumentu izsniegšana
Personīgi, pa pastu vai elektroniski iesniedzami dokumenti:
- iesniegums
- pieprasītāja pase
No samaksas atbrīvotas personas, kuras kārto pensiju piešķiršanu vai valsts pabalstus, uzturlīdzekļu piedziņu, kā arī pēc paternitātes atzīšanas vai adopcijas un aizbildnības lietas.
Valsts nodeva par atkārtotu apliecību Eur 7.00

Maksa par arhīva izziņu Eur 3.45

 (MK 03.09.2013 noteikumi Nr.738).

No citām dzimtsarakstu nodaļām atsūtīto dokumentu izsniegšana
Personīgi iesniedzami dokumenti:
- personas pase
- paziņojums no citas dzimtsarakstu nodaļas par dokumentu izsūtīšanu
Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinoša izziņa vai izraksts no reģistra ja iesniegumā norādīts precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta Eur 2.85 +PVN.

(MK03.09.2013 noteikumi Nr.738).

Reģistru papildināšana un labošana 
Personīgi iesniedzami dokumenti:
- iesniegums
- personas pase
- dzimšanas apliecība
- pierādošie dokumenti
Valsts nodeva Eur 7

Reģistru ierakstu anulēšana un atjaunošana
Personīgi iesniedzami dokumenti:
- iesniegums
- personas pase
- dzimšanas apliecība
Visi pierādošie dokumenti
Valsts nodeva Eur 7

Uzvārda un vārda maiņa
Personīgi iesniedzami dokumenti:
- iesniegums (uz veidlapas)
- personas pase
- dzimšanas apliecība
- dokuments, kas apliecina izvēlēto uzvārdu
- foto
- laulības apliecība
- bērnu dzimšanas apliecības
- citi lietā nepieciešamie dokumenti
Valsts nodeva Eur 71.14

Tautības ieraksta maiņa
Personīgi iesniedzami dokumenti:
- iesniegums (uz veidlapas)
- personas pase
- dzimšanas apliecība
- vecāku dzimšanas apliecības
- laulības apliecība
- citi lietā nepieciešamie dokumenti
Valsts nodeva Eur 71.14

Adopcijas lēmumu realizācija 
Personīgi a iesniedzami dokumenti:
- tiesas spriedums par adopciju
- adoptētāju pases
- adoptējamās personas dzimšanas apliecība

Tulkošana svešvalodā:
- Ceremonijas tulkošana Eur 21.34 +PVN
- Dokumenta tulkošana Eur 7.11 +PVN
(Balvu novada Domes 13.04.2014 sēdes lēmums, sēdes protokols Nr.4, 29.§. Par Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem).

Ievērībai!

Portālā www.latvija.lv iedzīvotājs jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā neatkarīgi no dzimšanas, miršanas vai laulības fakta reģistrācijas vietas var elektroniski pieprasīt šādus e-pakalpojums:

·         Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no reģistra pieprasīšana

·         Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

·         Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Titulbilde

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei