Zelta kāzas

 2013.gadā Zelta kāzas atzīmēja 15 Balvu novada pāri

Balvu pilsētā:
Veronika un Nikolajs Gavrilovi
Milda un Jānis Āboliņi
Valentina un Vitālijs Dvinski
Antoņina un Alberts Priedeslaipas
Aleksandra un Boleslavs Bizuni
Maruta un Juris Falizanovi
Olga un Boriss Treščilovi
Aleksandra un Jevgenijs Hitrovi
Antoņina un Jānis Odumiņi
 

Balvu pagastā:
Valentīna un Aleksandrs Vasiļjevi
 

Bērzpils pagastā:
Anna un Osvalds Kaļvas
Leone un Jānis Bērziši
Leontine un Aleksandrs Gabrāni

Briežuciema pagastā:
Dzintra un Artēmijs Logini

Vīksnas pagastā:
Elza un Ivans Grigorjevi

2012.gadā Zelta kāzas atzīmē 26 Balvu novada pāri

Balvu pilsētā:
Leontina un Alberts Ākuli
Līvija un Valērijs Višņakovi
Ludmila un Nikolajs Semeņuki
Inta un Vitālijs Paideri
Lidija un Ernests Meti
Sofija un Aleksandrs Aleksejevi
Ija un Modris Ziediņi
Daina un Viktors Puļi
Klāra un Aleksandrs Kuzņecovi
Jevgenija un Andrejs Ošenieki
Antoņina un Ziedonis Misiņi
Aleksandra un Heldurs Keski

Balvu pagastā:
Aina un Voldemārs Žagari
Sofija un Zdislavs Nikutaiši

Kubulu pagastā:
Tekla un Pāvels Kozlovski
Zinaida un Jānis Serdāni
Anna un Jānis Pitkeviči-Pipkas

Briežuciema pagastā:
Antoņina un Aloizs Koniševi

Lazdulejas pagastā:
Leontīna un Tatjans Bukši

Tilžas pagastā:
Baiba un Valdis Štāli
Vilma un Vladimirs Aleksandrovi

Vectilžas pagastā:
Mārīte un Tālivaldis Kļaviņi
Veronika un Vilberts Madernieki

Vīksnas pagastā:
Velta un Juris Keiseļi
Anna un Vladimirs Noskovi
Antonija un Konrāds Briči