Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads Lauksaimniecība

Zemnieku saeima aicina piena ražotājus uz semināru kā izdzīvot krīzes situācijā

Sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu un A/S „Dimela Veta Latvija”, biedrība „Zemnieku saeima” organizē un aicina piena ražotājus uz semināru „Iespējas un darāmās lietas piena ražošanas saimniecībā krīzes apstākļos”, kas notiks š.g. 4.novembrī Gulbenē, Gulbenes novada domes 3.stāva zālē, Ābeļu ielā 2. Semināra sākums plkst. 10:00.

Lasīt tālāk...

 

"Lauku e-lapa" jaunais numurs

Lauku e-lapu lasīt šeit

 

Iespēja pieteikties arodapmācībām "Mežaudžu kopšanas pamati"

SIA "LLKC" filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" rīko arodapmācības "Mežaudžu kopšanas pamati". Arodapmācību beigās var iegūt motorzāģa krūmgrieža operatora apliecību(25 EUR) vai apliecību darbam "Latvijas valsts mežos" (60 EUR). Ja ir vēlme tikai mācīties un dokumenti nav vajadzīgi – apmācības ir bezmaksas. Grupā vietu skaits ierobežots.

Programma

 

Tiek gūta pieredze Vestienas pagasta mazajās lauku saimniecībās

Septembra nogalē SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa „Valsts Lauku tīkla” aktivitāšu ietvaros organizēja pieredzes apmaiņas braucienu lauku uzņēmējiem „Uzņēmējdarbības attīstība lauku saimniecībās” ar mērķi veicināt labas pieredzes un prakses pārņemšanu uzņēmumos un mazajās saimniecībās. Šoreiz tika iepazītas saimniecības Madonas novada Vestienas pagastā. Braucienā piedalījās Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novadu lauku uzņēmēji.

Lasīt tālāk...

 

"Lauku e-lapa" jaunais numurs

Lauku lapa

 

LLKC palīdzēs lauksaimniekiem saņemt zaļināšanas maksājumu

LLKC visā Latvijā jau no oktobra uzsāks lauksaimnieku konsultēšanu, lai palīdzētu sagatavoties jaunajai 2015. gada platību maksājumu sezonai, kurā ieviestas būtiskas izmaiņas.

No nākamā gada tiks ieviests jauns zaļināšanas maksājums, kas saistīts ar vienoto platību maksājumu. Lai saņemtu zaļināšanas maksājumu, lauksaimniekiem jau šobrīd, plānojot sējumu struktūru nākamajam gadam, jāņem vērā kultūraugu dažādošanas un ekoloģiskas nozīmes platību uzturēšanas nosacījumi. Ja saimniecībā aramzeme ir 10–30 hektāru, tad tajā jābūt vismaz divu kultūraugu sējumiem, no kuriem viens nevar aizņemt vairāk par 75%. Ja aramzemes ir vairāk nekā 30 hektāri, tad tajos jāaudzē vismaz trīs kultūraugi, no kuriem divi galvenie nedrīkst aizņemt vairāk par 95% vai viens galvenais – vairāk par 75%. Ja saimniecībā ir vairāk nekā 15 hektāru aramzemes, jānodrošina, lai vismaz 5% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiktu atzītas kā ekoloģiski nozīmīgas platības.

Lasīt tālāk...

 

Izsludināta jauna kārta pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam ”Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”ar kopējo publisko finansējumuEUR 1 045 400 (viens miljons četrdesmit pieci tūkstoši četri simti eiro).

Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no2014.gada 31.oktobra līdz 2014.gada 1.decembrim.

 Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir līdz 2015.gada 15.augustam.

Pretendējot uz atbalstu Atbalsta pretendentam jāievēro de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā - Atbalsta veidi > Projekti un investīcijas >Atbalsta pasākumi vai Atbalsts mežsaimniecībai.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).

Lauksaimniecības un mežsaimniecības daļa

Tālrunis: 67027881

Klientu apkalpošanas daļa

Tālrunis: 67095000

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 01 oktobris 2014 12:05)

 

"Lauku e-lapa" jaunais numurs

Lasīt šeit.

 

"Lauku e-lapa" jaunais numurs

Lasīt šeit.

 

Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka tiks sniegts atbalsts jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

Sešpadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības programmas pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” lauku saimniecībām notiks no 2014.gada 17.oktobra līdz 2014.gada 19.novembrim. Kopējais publiskais finansējums pasākumam ir 2 000 000 EUR, projektu īstenošanas vieta - visa Latvijas teritorija. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 2015.gada 1.jūlijs.

Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai lagūnu būvniecības projektiem tiek noteiktas 30 EUR/m³, virszemes metāla konstrukciju krātuvēm 40 EUR/m3 un betonētajām kūtsmēslu krātuvēm maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai ir noteiktas 49,80 EUR/m³.

Plašāka informācija par atbalsta pretendentiem, atbalsta intensitāti un citiem jautājumiem, kā arī projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD mājas lapā. Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma ietvaros.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027804).

 

Aktuāli! Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators

Lai 2015.gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, būs jāievēro zaļināšanas prasības. Pamatā platību maksājumi 2015.gadā sastāvēs no divām galvenajām daļām – Vienotā platību maksājuma (VPM) un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu. Daļai saimniecību zaļināšanas prasības būs jāievēro obligāti. Plašāka informācija par visām zaļināšanas prasībām un izņēmumiem ir apkopota  informatīvajā materiālā , kā arī publicēta LAD mājaslapā izvēlnē „Zaļināšana”.

Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru.

Lasīt tālāk...

 

Tiek organizēts brauciens uz mazajām lauku saimniecībām

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa Valsts Lauku tīkla ietvaros 18. septembrī organizē pieredzes apmaiņas braucienu „Uzņēmējdarbības attīstība mazajās lauku saimniecībās” uz Vestienas pagastu Madonas novadā.
Brauciena laikā tiks apmeklētas trīs saimniecības.
Bioloģiskajā dabas sētā „Aperēni” varēs baudīt daiļdārza augu kolekciju, redzēt 32 putnu šķirnes un saņemt konsultācijas to audzēšanā, apmainīties ar pieredzi sieru gatavošanā un uzzināt, kā nopelnīt mazā lauku saimniecībā.
Zemnieku saimniecībā „Ielāpi” dalībniekus cienās ar siltām pusdienām, kā arī tiks apgūtas ziepju gatavošanas prasmes.

Lasīt tālāk...

 

Seminārs lauksaimniekiem

27. augustā plkst.11.00 Balvos, Brīvības ielā 46a, Ziemeļaustrumu RLP rīko semināru lauksaimniekiem „Par zaļināšanas prasību ievērošanu”, lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apmērā.

 

Nepalaid garām: Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās

SIA „Latvijas lauku konsultāciju uz izglītības centrs” atgādina: Lai saņemtu atbalstu bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, līdz 1.septembrim kontroles institūcijā (Salaspils - Vides kvalitāte vai Priekuļi - Sertifikācijas un testēšanas centrs) bioloģisko produktu ražotāji sūta iesniegumu, pievienojot darījumu un maksājumu apstiprinošu dokumentu kopijas vai kopsavilkumu. Kontroles institūcijas rakstiski dod lauksaimniekam atzinumu par nosacījumu atbilstību. Atbalstu piešķir par dalību pārtikas kvalitātes shēmā laikposmā no iepriekšējā gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam. Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...