Pašdarbības kolektīvi

59.§ Par Balvu novada pašvaldības Zemes un namīpašumu denacionalizācijas komisijas likvidēšanu

Drukāt
Piektdiena, 20 Septembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2013

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās, 61.panta 1.daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Ināra Ņikuļina, Valdis Zeltkalns, Ivans Baranovs, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Likvidēt Balvu novada pašvaldības Zemes un namīpašumu denacionalizācijas komisiju.

2. Atbrīvot no Balvu novada pašvaldības Zemes un namīpašumu denacionalizācijas komisijas locekļa pienākumiem Raimondu Bombānu, Leonīdu Ikaunieku, Andri Ķerānu, Anitu Laicāni un Terēziju Začevu.

3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Vispārējai un juridiskajai nodaļai izstrādāt grozījumus Balvu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

58.§ Par Balvu novada pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku un politiski represēto personu lietu komisijas likvidēšanu

Drukāt
Piektdiena, 20 Septembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2013

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās, 61.panta 1.daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Ināra Ņikuļina, Ivans Baranovs), PRET – 2 (Valdis Zeltkalns, Jānis Trupovnieks), ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Likvidēt Balvu novada pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku un politiski represēto personu lietu komisiju.

2. Atbrīvot no Balvu novada pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku un politiski represēto personu lietu komisijas locekļa pienākumiem Zigfrīdu – Rihardu Berķi, Pēteri Ozoliņu, Noru Pastari un Sandru Punduri.

3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Vispārējai un juridiskajai nodaļai izstrādāt grozījumus Balvu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

57.§ Par Balvu Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Drukāt
Piektdiena, 20 Septembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2013

Izskatot Balvu novada pašvaldības Balvu Bērnu un jauniešu centra direktores O.Losevas 22.08.2013. iesniegumu, un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Ināra Ņikuļina, Valdis Zeltkalns, Ivans Baranovs, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Balvu Bērnu un Jauniešu Centra maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada Balvu Bērnu un Jauniešu Centra direktorei Olitai Losevai.

Pielikums: Balvu novada pašvaldības Balvu Bērnu un Jauniešu centra maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.
 

56.§ Par Tilžas internātpamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Drukāt
Piektdiena, 20 Septembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2013

Izskatot Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas direktores I.Bērzišas 28.08.2013. iesniegumu „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu”, un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Valdis Zeltkalns, Ivans Baranovs, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – 1 (I.Ņikuļina), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada Tilžas internātpamatskolas direktorei Ilutai Bērzišai.

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Balvu novada Domes 2009.gada 27.augusta lēmumu „Par Tilžas internātpamatskolas maksas pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr.10, 36.§).

Pielikums: Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.
 

55.§ Par deputāta Sanda Puka pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

Drukāt
Piektdiena, 20 Septembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2013

Izskatot Balvu novada Domes deputāta Sanda Puka 2013.gada 10.septembra iesniegumu (iesniegums iesniegts saskaņā ar Iesnieguma likuma 2.panta trešo daļu), kurā viņš lūdz atbrīvot no Balvu novada pašvaldības deputāta pienākumu pildīšanas ar 12.09.2013., un pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, 3.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Ināra Ņikuļina, Valdis Zeltkalns, Ivans Baranovs, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izbeigt deputāta Sanda Puka pilnvaras pirms termiņa sakarā ar personisko rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Vispārējai un juridiskajai nodaļai lēmumu nosūtīt Balvu novada Vēlēšanu komisijai.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
 

54.§ Par mēneša darba algu noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem

Drukāt
Piektdiena, 20 Septembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2013

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1.punktu, kas nosaka, ka izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algu atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam nosaka katru gadu pēc stāvokļa uz 1.septembri attiecīgā novada (republikas pilsētas) pašvaldība un 10.punktu, kas nosaka, ka izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algu var grozīt atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam 1.janvārī attiecīgā novada (republikas pilsētas) pašvaldība,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Ināra Ņikuļina, Valdis Zeltkalns, Ivans Baranovs, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Egons Salmanis, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes:

1.1. Balvu Valsts ģimnāzijas direktorei Inesei Paiderei – Ls 766.00 (septiņi simti sešdesmit seši lati 00 santīmi);
1.2.Balvu Amatniecības vidusskolas direktorei Sarmītei Cunskai - Ls 695.00 (seši simti deviņdesmit pieci lati 00 santīmi);
1.3. Balvu pamatskolas direktorei Mārai Pimanovai - Ls 727 ,00 (septiņi simti divdesmit septiņi lati 00 santīmi.);
1.4. Bērzpils vidusskolas direktorei Ilonai Stepānei - Ls 553.00 (pieci simti piecdesmit trīs lati 00 santīmi);
1.5. Tilžas vidusskolas direktoram Voldemāram Čeksim - 570.00 (pieci simti septiņdesmit lati 00 santīmi);
1.6. Briežuciema pamatskolas direktorei Lidijai Ločmelei – Ls 492.00 (četri simti deviņdesmit divi lati 00 santīmi);
1.7. Stacijas pamatskolas direktorei Rutai Bukšai - Ls 570.00 (pieci simti septiņdesmit lati 00 santīmi);
1.8. Tilžas internātpamatskolas direktori Ilutai Bērzišai - Ls 668.00 (seši simti sešdesmit astoņi lati 00 santīmi);
1.9. Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” vadītājai Ivetai Barinskai - Ls 518.00 (pieci simti astoņpadsmit lati 00 santīmi);
1.10. Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadītājai Marijai Voikai - Ls 518.00 (pieci simti astoņpadsmit lati 00 santīmi);
1.11. Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” vadītājai Lijai Bukovskai - Ls 440.00 (četri simti četrdesmit lati 00 santīmi);
1.12. Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Intai Korlašai - Ls 418.00 (četri simti astoņpadsmit lati 00 santīmi);
1.13. Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Vitai Belindževai - Ls 418.00 (četri simti astoņpadsmit lati 00 santīmi);
1.14. Balvu mūzikas skolas direktoram Egonam Salmanim – Ls 621.00 (seši simti divdesmit viens lats 00 santīmi);
1.15. Balvu mākslas skolas direktorei Elitai Teilānei - Ls 560.00 (pieci simti sešdesmit lati 00 santīmi);
1.16. Balvu sporta skolas direktorei Ludmilai Beļikovai - Ls 671.00 (seši simti septiņdesmit viens lats 00 santīmi);
1.17. Balvu Bērnu un jauniešu centra direktorei Olitai Losevai - Ls 460.00 (četri simti sešdesmit lati 00 santīmi).

2. Lēmums spēkā no 2013.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.augustam.
 

53.§ Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsoli Pērkonu ezerā

Drukāt
Piektdiena, 20 Septembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 24 Septembris 2013

Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Zvejniecības likuma 11.panta sesto daļu, kas nosaka, ka ja pieļaujamais nozvejas apjoms, zvejas rīku skaits vai rūpnieciskās zvejas vietu skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu attiecīgos ūdeņos vai to daļā juridiskajām un fiziskajām personām ar Civillikumu noteikto vai iznomāto zvejas tiesību izmantošanu, kā arī apmierinātu juridisko un fizisko personu iesniegtos lūgumus par zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu, var organizēt zvejas tiesību nomas vai zvejas atļauju (licenču) izsoli, 11.panta septīto daļu, kas nosaka, ka izsoli var organizēt gan juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar šā likuma 7.panta sesto daļu ir dodama priekšroka zvejai attiecīgos ūdeņos vai to daļā (slēgtā izsole), gan visiem interesentiem (atklātā izsole) uz atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu skaitu; Ministru Kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" 43.punktu, kas nosaka, ka ja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz neiznomāto un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli, 44.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība, kas rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli, izstrādā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursa nolikumu un publicē to plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā pašvaldības mājaslapā internetā, 48.punktu, kas nosaka, ka Zvejniecības likuma 11.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos tiek rīkota slēgta izsole un tajā piedalās tikai tās fiziskās un juridiskās personas, kurām iepriekš noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums vai kuras ir iesniegušas rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumus un kurām saskaņā ar Zvejniecības likumu ir priekšrocības uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, 49.punktu, kas nosaka, ka ja tiek pilnībā apmierināti to fizisko un juridisko personu rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pieprasījumi, kurām saskaņā ar Zvejniecības likumu ir priekšrocības uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, atlikušās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespējas piedāvā atklātā izsolē, Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.punktu un 1.pielikumu, kur noteikts, ka zivju tīklu limits Pērkonu ezerā ir 640 metri,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aivars Kindzuls, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Ināra Ņikuļina, Valdis Zeltkalns, Ivans Baranovs, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – 1 (E.Salmanis), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Rīkot rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas atklātu izsoli Pērkonu ezerā.

2. Piešķirt tīklu limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam, sadalot kopējo Pērkonu ezera limitu (640 m), nosakot, ka zvejas nomas tiesības pašpatēriņam var tikt piešķirtas 12 (divpadsmit) personām – 1 (viens) zivju tīkls 50 (piecdesmit) metru garumā un 1 (vienai) personai – 1 (viens) zivju tīkls 40 (četrdesmit) metru garumā.

3. Rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsoles Pērkonu ezerā organizēšanai un izsoles noteikumu izstrādāšanai izveidot komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Aivars Kindzuls– Balvu novada Domes Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi:
Normunds Dimitrijevs – Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks;
Artūrs Luksts – Balvu novada pašvaldības Kubulu pagasta pārvaldes vadītājs;
Sarmīte Gržibovska – Balvu novada pašvaldības juriskonsulte;
Olga Siņica –Balvu novada pašvaldības finansiste;
Māris Verjanovs - Balvu novada pašvaldības komunālinženieris.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

52.§ Par Balvu novada Domes 2013.gada 14.februāra lēmuma „Par nekustamā īpašuma „Purvi 1”, Vectilžas pagasts, Balvu novads pārdošanu” atcelšanu

Drukāt
Piektdiena, 20 Septembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2013

Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un A.K., personas kods ***, adrese ***, 2013.gada 29.augusta iesniegumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Ināra Ņikuļina, Valdis Zeltkalns, Ivans Baranovs, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atcelt Balvu novada Domes 2013.gada 14.februāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Purvi 1”, Vectilžas pagasts, Balvu novads pārdošanu” (sēdes protokols Nr.2 53.§).

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

51.§ Par pašvaldības dalību biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” projektā „Samariešu atbalsts mājās” un pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

Drukāt
Piektdiena, 20 Septembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2013

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu un 23.panta trešo daļu, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 2013.gada 5.septembra atzinumiem,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Ināra Ņikuļina, Valdis Zeltkalns, Ivans Baranovs, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atbalstīt Balvu novada pašvaldības dalību biedrības „Latvijas Samariešu apvienība”, reģ.Nr.40008001803, juridiskās adrese Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014, realizētā projekta „Samariešu atbalsts mājās” ieviešanā.

2. Deleģēt biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība” no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) – izrietoša pārvaldes uzdevuma veikšanu, tas ir, sociālā aprūpes pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Balvu novada administratīvajā teritorijā.

3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Sociālajam dienestam un Vispārējai un juridiskajai nodaļai izstrādāt deleģēšanas līguma projektu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”, reģ.Nr.40008001803, par lēmumā noteiktā pārvaldes uzdevuma veikšanu Balvu novada administratīvajā teritorijā un iesniegt apstiprināšanai Balvu novada Domes sēdē.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pielikums: Lēmums (administratīvais akts) uz 3 lapām.
 

50.§ Par saistošo noteikumu Nr.23/2013 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 17.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”” pieņemšanu

Drukāt
Piektdiena, 20 Septembris 2013
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2013

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. un 38.pantu, 2013.gada 5.septembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Ināra Ņikuļina, Valdis Zeltkalns, Ivans Baranovs, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.23/2013 projektu „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 17.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”” (Pielikumā).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

4. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas publicēt pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

Pielikums: Balvu novada pašvaldības 2013.gada 12.septembra saistošie noteikumi Nr.23/2013 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 17.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”” uz 7 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei