Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība

Balvu pamatskola- Microsoft Partners in Learning programmas dalībskola

Ir noslēgusies tālākizglītības programma „Inovāciju vadība izglītības iestādē”, ko īstenoja Microsoft Latvija sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informācijas metodisko centru. Tā ir Inovatīvo skolu direktoru izglītības un sadarbības programma, kuras laikā 20 skolu vadītājiem bija iespēja apgūt jaunāko tehnoloģiju lietojumu mācību procesā un darba organizācijā. Programmas aktivitātēs iesaistījās arī Balvu pamatskolas direktore Māra Pimanova un direktores vietniece Larisa Krištopanova. Gada garumā viņas apmeklēja seminārus, tikās ar nozaru speciālistiem, diskutēja, praktiski pielietoja tehnoloģijas ikdienas situācijās, popularizēja savas skolas labās prakses piemērus.
No šī gada 24.aprīļa Balvu pamatskola ir Microsoft Partners in Learning programmas dalībskola.
 

 

Panākumi republikas olimpiādē

Mēs lepojamies!
24.aprīlī republikas mājturības (zēniem) atklātajā olimpiādē Rīgā skolotāja A.Voita skolēni sasniedza ļoti labus rezultātus: M. Zelčs (6.c kl. ) ieguva 1. pakāpes diplomu, bet Deivids Bebins (6.c kl. ) - Atzinības rakstu. Apsveicam skolotāju un skolēnus!
 

 

Mīļie 2013./14.m.g. pirmklasnieku vecāki!

Balvu pamatskolas vadība aicina Jūs uz pirmo tikšanos ar klašu audzinātājām.
Tikšanās notiks šī gada 3.maijā plkst.17.30 foajē pie aktu zālēs.
 

 

Skolas dalība UNESCO LNK dzimtās valodas dienas pasākumā

Balvu pamatskola šogad aizrautīgi iesaistījās UNESCO LNK Dzimtās valodas dienai veltītajā kampaņā „Trāpīt laikā!”, izzinot un tuvāk iepazīstot Rūdolfa Blaumaņa daiļradi. Pasākumu laikā skolēni radoši izpaudās, zīmējot un darinot lelles, kas veltītas R. Blaumaņa pasakai „Velniņi”. Skolēni varēja iejusties izdevēju lomās, ilustrējot un izveidojot paši savus R. Blaumaņa literāro darbu izdevumus. Skolā rīkotie pasākumi bija vērtīgi ne tikai Rūdolfa Blaumaņa literārā mantojuma apzināšanai, bet arī īpaši sekmēja skolēnu uzstāšanās prasmes un saliedēja pasākuma dalībniekus, iemācot cik daudz var sasniegt, strādājot kopā un palīdzot cits citam.
VAIRĀK PAR ŠO PASĀKUMU VAR LASĪT UNESCO MĀJAS LAPĀ http://skolas.unesco.lv/lv/dzimtas-valodas-diena/valodu-menesis-un-aktivitate-trapit-laika-balvu-pamatskola
 

 

Top jauns Comenius projekts

Balvu pamatskola uzsākusi darbu pie jauna Comenius skolu partnerības projekta, kurā cer sadarboties 9 valstu skolēni no Latvijas, Zviedrijas, Bulgārijas, Anglijas, Spānijas, Itālijas, Turcijas, Polijas un Čehijas, izstrādes, tāpēc no 16.līdz 20.janvārim Balvu pamatskolā notika Comenius skolu partnerības sagatavošanas vizīte, kas palīdzēja iepazīt iespējamos partnerus no Čehijas, Anglijas un Spānijas, kā arī kopīgi izstrādāt projekta uzmetumu.
Sagatavošanas vizītes laikā notika partneru skolu prezentācijas un skolas līnija, kuras laikā ciemiņi iepazinās ar Balvu pamatskolas saimi. Bija patīkami dzirdēt atzinīgus vārdus par Balvu pamatskolas pieklājīgajiem skolēniem, tīrajām un skaisti uzpostajām skolas telpām. Neviltotu sajūsmu izraisīja lielā skolas sporta zāle, izremontētie skolas gaiteņi un aktu zāle. Ciemiņi atzinīgi novērtēja gan Balvu pašvaldības finansiālo atbalstu skolai, gan direktores prasmi vadīt lielo skolas saimi, gan arī katra skolotāja ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā.

Lasīt tālāk...

 

Barikāžu dienu pasākums Balvu pamatskolā

18.janvāra pēcpusdienā skolas pagalmā notika barikāžu atceres pasākums. Pie ugunskura pulcējās skolēni, skolotājas un skolas tehniskie, lai atcerētos tos notikumus, kas norisinājās 1991.gada janvāra dienās Rīgā.
6.,7.,9.klašu skolēni stāstīja par dramatiskajiem notikumiem Rīgā, kad Latvijas ļaužu nevardarbīgā pretošanās nosargāja Latvijas valsti no PSRS mēģinājuma sagrābt varu.
Turpinājumā notika ziemas sporta aktivitātes, kurās divas komandas, kas sastāvēja no skolēniem un skolotājiem, sacentās virves vilkšanā un citās stafetēs. Neskatoties uz auksto laiku, visiem bija jautri.

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskolas konkursa "Labākie sasniegumi mācībās" rezultāti 2012./2013.m.g. 1.semestrī

Skolā noslēdzies konkurss "Labākie sasniegumi mācībās 2012./2013.m.g.1.semestrī".
Klases augstākais vidējais vērtējums:

Klašu grupa Uzvarētāja klase Klases vidējais vērtējums Klases audzinātāja
2.-3.klases 2.c 7,916 Ārija Žuga
4.-6.klases 4.a 8,271 Nadežda Bogdanova
7.-9.klases 7. 6,788 Olga Markova

Lasīt tālāk...

 

Skolēniem par karjeras izvēli

14. un 15.janvārī Balvu pamatskolā notika tikšanās ar Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles pārstāvi Sarmīti Raibekazu. Viņa iepazīstināja ar pakalpojumiem, kurus piedāvā šī iestāde. Skolēni uzzināja, kur meklēt informāciju par karjeras izvēli internetā, varēja iepazīties ar "Profesiju aprakstu katalogu" un izstādi ar materiāliem par 24 darbības jomām.
Darbiniece aicināja klausītājus padomāt par trīs jautājumiem:

Ko es gribu darīt? (Manas intereses);
Ko es varu darīt? (Manas spējas un veselība);
Ko vajadzētu darīt? (Pieprasījums darba tirgū).

Nodarbības beigās skolēni aizpildīja anketas par pašu izvēlētajām profesijām, izmantojot katalogā pieejamos materiālus.
 

 

Labdarības pasākums skolā

Jau ceturto gadu skolā notiek Latvijas bērnu bāreņu fonda pasākums. Šogad tas notika 14.decembrī. Skolēni varēja klausīties brīnišķīgu Ziemassvētku mūziku, varēja parotaļāties, padejot un saņemt labdarības saldās dāvanas un rotaļlietas. No „Zelta zivtiņas” tika dāvināts interneta pieslēguma sākotnējais komplekts, bet firmas „Dzintars” – higiēnas preces un kosmētiskie līdzekļi, lietas, kas katru bērnu var iepriecināt Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.
Skola pateicas visiem viesiem, it sevišķi fonda prezidentam Jurim Bricim.

Lasīt tālāk...

 

Skolas atbalsts skolēniem, vecākiem un skolotājiem

Atbalsta komanda tika izveidota 2012.gada 31.oktobrī saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē un ar mērķi izveidot skolā dažāda veida atbalsta sistēmu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, kā arī sekmēt skolēnu iekļaušanu izglītības procesā pēc korekciju veikšanas.
2012.gada 31.oktobrī notika Balvu pamatskolas atbalsta komandas pirmā sēde.
Tika izstrādāts un pieņemts komandas darba reglaments. Skolas atbalsta komandu pārstāv:

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...