Rakstos

1.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2012.gada 30.oktobra lēmumā „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” un līdzfinansējuma nodrošināšanu ...

Drukāt
Piektdiena, 02 Novembris 2012
Pēdējās izmaiņas: 02 Novembris 2012

1.§
Par grozījumiem Balvu novada Domes 2012.gada 30.oktobra lēmumā „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam ”Kompleksi risinājumi ēku energoefektivitātes uzlabošana Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”” 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 28.14 punktu, LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, kurā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.),

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Andris Kazinovskis, Anita Petrova, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Izdarīt Balvu novada Domes 2010.gada 30.oktobra lēmumā „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam ”Kompleksi risinājumi ēku energoefektivitātes uzlabošana Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”” (sēdes protokols Nr.17, 3.§) šādus grozījumus:
1.1.lēmuma 2.punktu grozīt un izteikt jaunā redakcijā: „2. Projekta atbalsta gadījumā, piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” iesniegtā projekta iesnieguma ”Kompleksi risinājumi ēku energoefektivitātes uzlabošana Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” īstenošanai līdzfinansējumu: LVL 80 500 (astoņdesmit tūkstoši pieci simti lati), no kuriem LVL 80 500 (astoņdesmit tūkstoši pieci simti lati) ir attiecināmās izmaksas.”;
1.2. lēmuma 3.punktu grozīt un izteikt jaunā redakcijā: „3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas LVL 230 000 (divi simti trīsdesmit tūkstoši lati).”.

2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei