Ar deju kolektīvu skati noslēdzas amatiermākslas kolektīvu novada skates

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 11 Aprīlis 2011
Pēdējās izmaiņas: 11 Aprīlis 2011

9.aprīlī ar Starpnovadu deju kolektīvu skati Balvu Kultūras un atpūtas centrā noslēdzās sezonas amatiermākslas kolektīvu skates.
Deju kolektīvu skatē piedalījās 14 deju kolektīvi – 8 kolektīvi pārstāvēja Balvu novadu, 4 - Viļakas novadu un 2 – Rugāju novadu. No Balvu novada deju kolektīviem skatē 5 kolektīvi nopelnīja I pakāpes diplomus, 3 – II pakāpes diplomus. Visaugstāko rezultātu (45,0 punktus) skatē ieguva Balvu Kultūras un atpūtas centra jauniešu deju kopa „Rika” II (vadītājs Agris Veismanis). Nākamais labākais rezultāts (44,5 punkti) Kubulu pagasta Kultūras nama deju kolektīvam „Cielaviņa” (vadītāja Zita Kravale) un Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopai „Nebēda” (vadītājs Agris Veismanis).

Lasīt tālāk ...


Balvu kultūras un atpūtas centrs 2010./2011.g. sezonā piedāvā darboties pulciņos un kursos:

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 02 Novembris 2010
Pēdējās izmaiņas: 11 Aprīlis 2011

 

TAUTAS PŪTĒJU ORĶESTRIS “BALVI”
(mākslinieciskais vadītājs, diriģents Egons Salmanis)
pirmdienās, ceturtdienās plkst.19:00
 
BALVU TAUTAS TEĀTRIS, 2 TAUTAS TEĀTRA STUDIJAS
(mākslinieciskā vadītāja, režisore Vaira Resne)
strādā pēc īpaša grafika Teātra istabā un Teātra zālē, pirmdienās no plkst.19:30 uz skatuves
 
NEREDZĪGO BIEDRĪBAS DRAMATISKĀ KOPA “REDZĒT AR SIRDI”
(režisore Vaira Resne)
pirmdienās plkst. 10-14

Lasīt tālāk ...


Balvu novada kultūras centri

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 13 Oktobris 2010
Pēdējās izmaiņas: 25 Oktobris 2010

 


,,...dzīves kvalitātes neatņemama sastāvdaļa ir pieejama un kopta kultūrvide un kultūrvēsturisks mantojums. Kultūra ir labklājības neatņemama prioritāte, tās loma nacionālās identitātes saglabāšanā ir nepārvērtējama,,

Latvijas Nacionālajā attīstības plāns (2007.-2013.)

Lasīt tālāk ...


Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un kursi Balvu novada kultūras iestādēs

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 05 Oktobris 2010
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2010

Balvu pagasta tautas namā
Jauktais vokālais ansamblis „Malduguns”, vadītāja Gunta Ripa. Darbojas pirmdienās, trešdienās plkst.19.00.
Dramatiskais kolektīvs, vadītāja Vaira Resne. Darbojas ceturtdienās plkst. 17.00.
 
Bērzpils Saieta namā
Sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Daiga Griestiņa. Darbojas pirmdienās plkst. 20.00.
Folkloras kopa „Saivenis”, vadītājs Juris Stepanovs. Darbojas trešdienās plkst.13.30.
Dramatiskais kolektīvs „Knaģis”, vadītāja Anna Kriviša. Darbojas trešdienās plkst.19.00.
 
Briežuciema tautas namā
Etnogrāfiskais ansamblis, vadītāja Maruta Ločmele. Darbojas trešdienās plkst. 9.00.
Folkloras kopa „Soldanī”, vadītāja Anita Pakalnīte. Darbojas  brīvdienās plkst.11.00.
Dziedāšanas pulciņš, vadītāja Anita Pakalnīte. Darbojas trešdienās plkst.16.00.
Līnijdeju grupa, vadītāja Sandra Pakalnīte. Darbojas otrdienās plkst. 19.00.
Moderno deju grupa, vadītāja Sandra Pakalnīte. Darbojas otrdienās plkst. 16.00.
Bērnu dramatiskais kolektīvs, vadītāja Zita Mežale. Darbojas piektdienās plkst.16.00.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Pāris”, vadītāja Skaidrīte Pakalnīte. Darbojas pēc vienošanās vakaros plkst.21.00.
Pieaugušo dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”, vadītāja Valentīna Kaša. Darbojas pēc vienošanās.
Audēju pulciņš, vadītājas Iveta Gabrāne, Jugita Boldāne. Var darboties katru dienu, vienojoties ar vadītājām.
Muzikantu grupa, vadītājs Edgars Pundurs. Darbojas brīvdienās.
 
Vectilžas sporta un atpūtas centrā
Folkloras kopa „Saime”, vadītāja Solveta Logina. Darbojas pirmdienās plkst.19.00.
Jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Kristīne Jermacāne. Darbojas sestdienās plkst.17.00.
 
Tilžas kultūras namā
Dramatiskais kolektīvs, vadītāja  Inese Daukste. Darbojas ceturtdienās plkst. 19.00.
Koris, vadītāja Aija Nagle. Darbojas   piektdienās pēc vienošanās.
Muzikālā studija, vadīja LindaVītola. Darbojas  pirmdienās pēc vienošanās.
Etnogrāfiskais ansamblis, vadītāja Daiga Jēkabsone. Darbojas  trešdienās plkst. 14.00.   

Krišjāņu tautas namā
Dramatiskais kolektīvs, vadītāja Inese Kalniņa. darbojas piektdienās pēc vienošanās.
Sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Daiga Griestiņa. Darbojas trešdienās plkst. 16.00.
Amatnieku klubiņš, vadītāja Evija kalniņa. Darbojas reizi mēnesī.
Neatkarīgā, radošā jauniešu apvienība „Ak, šausmas”. Darbojas reizi mēnesī.
Bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs, vadītāja Evija Kalniņa. Darbojas ceturtdienās pēc vienošanās.
Deju pulciņš, vadītāja Ilze Leišavniece. Darbojas  piektdienās plkst. 18.00.
 
Kubulu pagasta kultūras namā
Jauktais vokālais ansamblis, vadītāja Anastasija Ločmele. Darbojas otrdienās plkst.19.30.
Garīgo dziesmu ansamblis „Vakarbāzma”, vadītāja Liene Akmeņkalne. Darbojas piektdienās plkst.12.00. Ansambļa sievas savā kolektīvā gaida arī vīru balsis, un ansamblis dzied ne tikai garīgo repertuāru.
Eiropas dāmu deju kopa „Rūtas”, vadītāja Lūcija Jermacāne. Darbojas otrdienās plkst.17.30.
TDK „Cielaviņa” (pirmsskolas grupa), vadītāja Zita Kravale. Darbojas trešdienās plkst. 17.00.
 TDK „Cielaviņa” (1.-3 klašu grupa), vadītāja Zita Kravale. Darbojas trešdienās plkst. 16.00.
TDK „Cielaviņa” (4.-7. klašu grupa), vadītāja Zita Kravale. Darbojas trešdienās plkst. 18.00.
TDK „Cielaviņa” (jaunieši), vadītāja Zita Kravale. Darbojas trešdienās plkst. 20.00.
 
Oktobra 2.pusē mēģināsim pulcināt dejotgribētājus uz vidējās paaudzes deju kolektīvu.
 
Visos kolektīvos priecāsimies par jauniem dalībniekiem!


Deju studija "TERPSIHORA"

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 07 Oktobris 2010
Pēdējās izmaiņas: 07 Oktobris 2010

Deju studija
-TERPSIHORA-
Nodarbību laiki un piedāvājums

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei