Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Otrdiena, 19 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 22 Jūnijs 2018

Balvu novada pašvaldība izsola nomas tiesības uz Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra numuru 3886 005 0042, (kadastra apzīmējums 3886 004 0058), Tilžas pagastā, Balvu novadā, 9,0 ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība). Zemes vienības nomas tiesību sākumcena ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, kas sastāda EUR 77,01 (septiņdesmit septiņi euro, 01 cents) gadā plus PVN.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – “Balvu Novada Ziņas” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2018.gada 22.jūnija līdz 2018.gada 28.jūnija plkst. 16.00.

Visiem pretendentiem līdz 2018. gada 29.jūnija plkst.16:00 jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi) Balvu novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501, Reģ.Nr. 90009115622, AS “Citadele banka” norēķinu kontā LV05PARX0012592970001. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2018.gada 2.jūlijā plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 17 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 17 Maijs 2018

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.1 Dzirnavu ielā 3, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 2319 (kadastra apzīmējums 3801 003 0500 001 001), kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 35.2m2 platībā un kopīpašuma 352/1155 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3801 003 0500 001) un zemes platības atbilstoši domājamajām daļām 494.32 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0500). Izsoles sākumcena – EUR 690 (seši simti deviņdesmit euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2018. gada 2. jūlija plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2018. gada 2. jūlija plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 69 (sešdesmit deviņi euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2018. gada 3. jūlijā plkst. 14.30.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei