Stiprinās Balvu novada nevalstisko sektoru

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Otrdiena, 27 Augusts 2013
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 27 Augusts 2013 12:43

Informējam, ka 2013.gada 20. jūnijā Sabiedrības integrācijas fonda padome nolēma apstiprināt biedrības „Radošās idejas”, reģ. Nr. 50008184511 iesniegto projekta iesniegumu „Biedrības „Radošās Idejas” institucionālās kapacitātes stiprināšana un ilgtspējīga attīstība” (Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/173) un 2013. gada 19.augustā biedrības „Radošās Idejas” valdes priekšsēdētāja Sanita Putniņa Sabiedrības integrācijas fondā, Rīgā parakstīja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” (turpmāk-programma) Finansēšanas līgumu ar identifikācijas numuru: 2012.EEZ/DAP/MIC/173/3/L/031/2013 un Projekta līgumu ar identifikācijas numuru: 2012.EEZ/DAP/MIC/173/3/L/031.
Projekta ietvaros tiks stiprināta biedrības „Radošās idejas” kapacitāte un veicināta Balvu novada nevalstiskā sektora un pilsoniskās sabiedrības aktivizēšana un sadarbība ar mērķi sekmēt līdzdalību savas valsts un pašvaldības attīstībā un lēmumu pieņemšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Šogad tiks izstrādāta biedrības vidēja termiņa stratēģija, izveidota mājas lapa un uzsākta „jumta” organizācijas veidošana Balvu novada nevalstisko organizāciju savstarpējās sadarbības veicināšanai. Balstoties uz izveidoto „jumta" organizācijas struktūru, biedrība veidos sadarbības modeļus ar citām NVO vietējā, reģionālā un ES līmenī, kur tiks aicinātas sadarboties NVO ar līdzīgiem darbības mērķiem un uzdevumiem.
Biedrība veicinās Eiropas politikas izpratni sabiedrībā, šogad organizējot informatīvos pasākumus par eiro ieviešanu. Gada nogalē tiks organizēts seminārs, lai iepazīstinātu ar nevalstiskā sektora aktualitātēm, līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanā, atbalsta iespējām 2014.-2020.gada plānošanas periodā un darbnīcu par radošumu un inovāciju: "Lai ko tu domā, domā CITĀDI!"
Biedrība arī līdzdarbosies lēmumu pieņemšanā vietējā un nacionālā līmenī.
Par projektu - projekts tiek īstenots Balvu novadā un Rugāju novadā, Latgales reģionā.
Projekta īstenošanas periods ir no 2013.gada 18.jūlija līdz 2015.gada 31.decembrim (30 mēnešus) un 2013.gada Darba plāna īstenošanas periods ir no 2013.gada 18.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 31 590,00 LVL (44 948,52 EUR), no kurām maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 28 431,00 LVL (40 453,67 EUR), kas ir 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un biedrības finansējums - 3159,00 LVL (4494,85), kas ir 10% no kopējām attiecināmām izmaksām.
2013.gada Darba plāna kopējās attiecināmās izmaksas ir 6251,09 LVL (8894,50 EUR), no kurām maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 5 625,98 LVL (8005,05 EUR) kas ir 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.
Par biedrību - biedrība „Radošās Idejas" ir dibināta 2011.gada 12.oktobrī un apvieno biedrus ar plašu pieredzi nevalstiskā sektora un publiskās pārvaldes darbā kultūras, izglītības un reģionālās attīstības jomās.
Par programmu - programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk informācijas www.sif.lv un www.eeagrants.lv.