Balvu novada pašvaldība izludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 06 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 06 Jūnijs 2019

Balvu novada pašvaldība izsludina nomas tiesības uz nekustamo īpašumu Vectilžas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3890 004 0045, 1,5 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2019.gada 3.jūnija līdz 2019.gada 10.jūnija plkst.16.00.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2019.gada 3.jūnija līdz 2019.gada 10.jūnija plkst.16.00.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada 11.jūnijā plkst.14.00.

Izsoles noteikumi


Atklātā mutiskā izsolē pārdod dzīvokli Tilžā

Kategorija: Izsoles
Otrdiena, 12 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 12 Marts 2019

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.21 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā – izsoles sākumcena EUR 1400.00, nodrošinājums EUR 140.00, izsole 10.05.2019. plkst.9-30, pieteikšanās līdz 25.04.2019. plkst.16-00.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 18 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 18 Janvāris 2019

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpu – garāžu Nr.6 Liepu iela 1B, Balvi, Balvu novads 30,6 m2 platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 001 0301 002 006).

Nosacītā nomas maksa garāžai ir EUR 0,56/m2 (nulle euro un 56 centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 10 (desmit) gadi. Iznomāšanas mērķis automašīnas novietošanai.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2019.gada 20.janvāra līdz 2019.gada 25.janvāra plkst.16.00.

Izsolāmo telpu apskati var veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti Terēziju Začevu (t.65420932; mob.t.26370519).

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2019.gada 20.janvāra līdz 2019.gada 25.janvāra plkst.16.00.

Izsole notiks 2019.gada 28.janvārī plkst.15.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Pirmdiena, 07 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 08 Janvāris 2019

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Celtnieku ielā 15, Balvos, Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības 1418 m2 platībā, kadastra Nr. 3801 003 0708 (kadastra apzīmējums 3801 003 0708). Izsoles sākumcena – EUR 1580,00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit euro un 0 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 5.marta plkst.16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2019.gada 5.marta plkst.16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 158,00 (viens simts piecdesmit astoņi euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada 6.martā plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei