Par Balvu pirmskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 13.08.2009., protokols Nr.8
Ceturtdiena, 27 Augusts 2009
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 04 Septembris 2009 10:33
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, Izglītības likuma 22.panta 1.punktu, kas nosaka, ka valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, izņemot uzņēmumus un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīviem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs, 
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Aivars Kindzuls, Jānis Trupovnieks, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Ivans Baranovs, Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Anita Petrova, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Pēteris Ozoliņš, Līga Kozlovska), PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Apstiprināt Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” nolikumu (Pielikumā).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei