Par Krišjāņu pamatskolas reorganizāciju

Kategorija: 13.08.2009., protokols Nr.8
Ceturtdiena, 27 Augusts 2009
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Augusts 2009 16:54

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldības iestādes, dibināt biedrības un nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās, Izglītības likuma 22.panta pirmās daļas un 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības var veidot skolu struktūrvienības (filiāles), saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, 
ATKLĀTI BALSOJOT : PAR- 15 (Aivars Kindzuls, Jānis Trupovnieks, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Ivans Baranovs, Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Anita Petrova, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Pēteris Ozoliņš, Līga Kozlovska), PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Reorganizēt Krišjāņu pamatskolu, reģistrācijas Nr.0312900423, adrese Krišjāņu pagasts, Balvu novads, pievienojot Bērzpils vidusskolai un izveidojot Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāli ar 2009.gada 01.septembri.
  2. Noteikt, ka Bērzpils vidusskola ir Krišjāņu pamatskolas mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
  3. Veikt grozījumus Bērzpils vidusskolas Nolikumā.
  4.  Uzdot Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai I.Tiltiņai sagatavot un līdz 17.08.2009 iesniegt dokumentus Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei