Par Balvu novada Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 13.08.2009., protokols Nr.8
Ceturtdiena, 27 Augusts 2009
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 04 Septembris 2009 10:30
Pamatojoties uz LR 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un Balvu novada pašvaldības 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums” 12.punktu, kas nosaka, ka valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Aivars Kindzuls, Jānis Trupovnieks, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Ivans Baranovs, Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Anita Petrova, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Pēteris Ozoliņš, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Apstiprināt Balvu novada Dzīvokļu komisijas nolikumu (Pielikumā).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei