Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā

Kategorija: 13.08.2009., protokols Nr.8
Ceturtdiena, 27 Augusts 2009
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Augusts 2009 16:56
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.nodaļu un Balvu novada pagastu saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem” un ņemot vērā iesniedzēju lūgumu, Sociālo lietu komisijas rīcībā esošos materiālus un pieņemto lēmumu, ar lietu saistītos apstākļus,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Aivars Kindzuls, Jānis Trupovnieks, Raimonds Bombāns, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Ivans Baranovs, Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Anita Petrova, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Pēteris Ozoliņš, Līga Kozlovska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Piešķirt vienreizējos sociālos pabalstus astoņām ģimenēm par kopējo summu Ls 257,90 Briežuciema pagastā.
  2. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu četrām ģimenēm un piešķirt GMI pabalstu divām ģimenēm, vienreizējos sociālos pabalstus diviem iedzīvotājiem par kopējo summu Ls 248,00 Balvu pagastā.
  3. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu divām ģimenēm un piešķirt vienreizējo sociālo pabalstu vienam iedzīvotājam Ls 20,00 Lazdulejas pagastā.
  4. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu vienai ģimenei un piešķirt GMI pabalstu divām ģimenēm par kopējo summu Ls 246,00 Bērzkalnes pagastā.
  5. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu vienai ģimenei un piešķirt GMI pabalstu vienai ģimenei, vienreizējos sociālos pabalstus piecpadsmit iedzīvotājiem, trīs pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem ikmēneša pabalstus, aprūpes pabalstu astoņām personām par kopējo summu Ls 860,00 Tilžas pagastā.
  6. Noteikt trūcīgas ģimenes statusu vienai ģimenei un piešķirt GMI pabalstu četrām ģimenēm, vienreizējos materiālos pabalstus astoņiem iedzīvotājiem par kopējo summu Ls 360,50 Vectilžas pagastā.
  7. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu astoņām ģimenēm Kubulu pagastā.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei