41.§ Par atļauju Dzintrai Tiltiņai savienot amatus

Kategorija: 11.07.2013., Protokols Nr.10
Otrdiena, 16 Jūlijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 16 Jūlijs 2013 15:51

Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 14., 15.punktu, otro daļu 7.panta piekto un sesto daļu un ņemot vērā Dzintras Tiltiņas 2013.gada 26.jūnija iesniegumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Valdis Zeltkalns, Vilnis Dzenis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Aivars Kindzuls), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Atļaut Dzintrai Tiltiņai, personas kods ***, savienot Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa amatu ar Balvu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrācijas speciālistes, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekles un Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas komisijas locekles amatu.

Pielikums: Lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei