49.§ Par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora funkciju deleģēšanu

Kategorija: 11.07.2013., Protokols Nr.10
Otrdiena, 16 Jūlijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 16 Jūlijs 2013 16:10

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.punktu, kas nosaka, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Valdis Zeltkalns, Vilnis Dzenis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Aivars Kindzuls), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Deleģēt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas vadītājai Imantai Serdānei Balvu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu veikšanu, kas saistās ar administratīvo aktu sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi, kā arī līgumu slēgšanu attiecībā uz Balvu sporta centra vadītāju Edgaru Kaļvu.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Balvu novada Domes 2011.gada 8.decembra lēmumu „Par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora funkciju deleģēšanu” (protokols Nr.22, 65.§).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei